325 Shares 2065 views

kultura prawna: pojęcie, cechy i przyczyny jego powstawania. Legal Culture Society

Jednym z najbardziej palących problemów jakiegokolwiek państwa – prawny kultury osobowości, ponieważ ma bezpośredni wpływ na ogólny rozwój społeczeństwa i całego państwa. Jest to teoretyczne podstawy państwa i sprawia, że inne formy kultury prawnej:

– religijny;

– polityczny;

– społeczny.

Interakcje pomiędzy jednostkami w społeczeństwie rządzonym przez prawa. kultura prawna przejawia się w stosunkach pracy, ludzkich i społecznych, grup zawodowych, etnicznych i innych formacji społecznych. Dlatego dla każdego stanu jest bardzo ważne dla nauki podstaw prawa swoich obywateli w sposób regularny, tak jak to jest podstawową wartością dla rozwoju pełnoprawnym społeczeństwa.

terminologia

Kultura jako taka – jest postęp w rozwoju człowieka, która nie jest określona przez czynniki materialne i duchowe. Są to wskaźniki, że ludzie od setek lat istnienia we wszystkich sferach życia, przez które poprawiły warunki życia, czyli do poprawy formy istnienia.

kultura prawna – osiągnięcia ludzkości w rozwoju stosunków i państwa, w tworzeniu prawa i wolności każdego obywatela. Jest on integralną częścią ogólnej duchowej integralności społeczeństwa.

Rodzaje kultury prawnej

Przeznaczyć 3 w swoim rodzaju, w zależności od mediów:

– kultura społeczeństwa;

– hodowlę z oddzielnej grupie;

– kultura prawna osobowości.

Porozmawiajmy o każdy osobno.

społeczeństwo kultura

Ten system wartości, zgromadzone przez ludzi w danym społeczeństwie. Elementy składowe:

– praktyka prawa w tym kraju;

– zgodność z przepisami prawa i porządku;

– ogólny poziom sprawiedliwości;

– ogólne ramy prawne i inne.

grupy Kultura

Wielu ekspertów w dziedzinie prawa wobec przyznawania punktów w klasyfikacji, tym bardziej wybór jako odrębny gatunek, ponieważ Charakteryzuje się wszystkich czynników, które są nieodłącznym elementem kultury prawnej społeczeństwa. Głównym celem kultury prawnej grupy – jest zarówno osoba fizyczna buduje swoje relacje w danej grupie, wśród znajomych lub w pracy.

kultura osobowość

kultura prawna osobowości – to poziom prawnej rozwoju, socjalizacji i edukacji każdego obywatela tego kraju. Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób obywatele nauczyli się podstaw i jak są one wykorzystywane w praktyce. cechy:

– informowanie i kształtowanie dojrzałości prawnej każda jednostka;

– przekształcenie wiedzy zdobytej w przyzwyczajenia i zachowania;

– gotowość każdej osoby do działania zgodnie z ustalonymi normami prawnymi;

– możliwość dochodzenia swoich praw, jeśli są one łamane.

Głównym celem – jest nie tylko znajomość przepisów prawnych, ale również wykorzystanie wiedzy w praktyce i stale. Stosunki prawne z innymi podmiotami prawa, ochrony środowiska powinny być budowane wyłącznie z zachowaniem przepisów prawa.

Specyfika kultury prawnej osobowości

Każda kultura – to przede wszystkim dążenie do cywilizowanego sposobu życia, zwiększenie duchowe, behawioralne, intelektualne i psychologiczne wartości indywidualnej osobowości i ogółu społeczeństwa. kultura prawna osobowości – to nie tylko zrozumienie ram prawnych i procesów, ale także ścisłe przestrzeganie prawa. W tym przypadku, ludzkie zachowanie nie powinno stale stymulowane przez organy ścigania, opracowane według standardów społeczeństwa powinien zapoznać się każdy z jej członków.

Poniżej znajdują się elementy kultury prawnej osobowości. Są trzy, i wszystkie są ważne. Więc tak:

– znajomość prawodawstwa, nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne zastosowanie wiedzy w praktyce zgodność z przepisami prawa;

– zwyczaj, dokładniej, tworzenie osobistej relacji z prawem, co powinno być śledzone w uzasadnionym i praworządnego zachowania;

– zdolność jednostki do zastosowania w praktyce swoją wiedzę w dziedzinie prawa, zdolność do ochrony swoich praw i wolności, bez naruszania prawa.

poczucie sprawiedliwości

Poczucie sprawiedliwości – jest nierozerwalny związek między społeczeństwem, jednostką a kulturą prawną. Oceny i krytyki, życzenia i oczekiwania w danej dziedzinie prawa, realizacja działań społecznych. Kultura jest w pełni oparta na świadomości prawnej, i vice versa.

Świadomość prawna – rodzaj myślenia prawnej, czyli możliwość jednostki do określenia swojego miejsca w „świat” prawo wyboru linię postępowania.

Funkcje sprawiedliwości

1. poznawcza. Ta świadomość skutków ludzkich i prawnych stosunków prawnych w ogóle.

2. Ocena. To jest tworzenie pomysłów na temat prawa i idei wspólnoty prawnej. Na podstawie tych pomysłów każda osoba buduje swój negatywny lub pozytywny stosunek do pewnych standardów i do całego prawa.

3. Regulacji. Jest to pełne zrozumienie i zbudować model zachowania się zgodnie z obowiązującym prawem.

Tworzenie kultury prawnej

Praworządność można osiągnąć tylko w społeczeństwie, w którym najbardziej rozwinięte poczucie sprawiedliwości, więc jednym z głównych zadań każdego rządu – edukacji odpowiedzialny za swoje działania ze strony obywateli. Że podniesienie kultury prawnej – jest jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegających przestępczości i przestępczości.

edukacja prawna obejmuje systematyczny wpływ na świadomość osób, tworząc kulturę zachowania każdego członka społeczeństwa. I osiąga się to za pomocą następujących środków:

1. Szkolenie prawne. Istotą metody jest to, aby przekazać każdemu obywatelowi całą zgromadzoną wiedzę w społeczeństwie w zakresie stosunków prawnych. Uczyć każdego człowieka do obrony swoich praw, aby zrezygnować z naruszeniem prawa, tworząc pozytywny stosunek do prawa. Naturalnie, każdy obywatel musi być indywidualne podejście. Szkolenie jest prowadzone w szkołach, szkołach średnich i wyższych, w wykładach i seminariach.

2. rzecznictwo prawna jest nierozerwalnie związany z edukacją. Ktoś będzie przestrzegać reguł tylko na tej podstawie, że posiada podstawową wiedzę na temat prawa i ustawodawstwa. W innych osobistości sprawiedliwości konieczne jest, aby kształcić się w sposób ciągły poprzez wykłady i specjalnych wydarzeń promocyjnych. Oczywiście, nie jest to wymagane przez każdego obywatela ustawodawstw wiedzy na poziomie doświadczonego prawnika, ale podstawy trzeba znać każdy.

3. Praktyka prawna. Niezależnie od tego, ile rząd wydaje na propagandy i edukacji, podniesienia świadomości obywateli, bez normalnego funkcjonowania sądów, prokuratorów i prawa funkcjonariuszy organów kultura prawna społeczeństwa nie będzie istnieć w państwie. Każdy obywatel zrobi to samo jak struktury prawnej i zarządzania. Jeśli urzędnicy do obejścia prawa, a obywatele będą próbować obejść.

praktyka prawna w tle stanu sprawiedliwości – jest eliminacja biurokracji i przekupstwo.

4. Samokształcenie. Nie na ostatnim miejscu jest samokształcenie. Jeśli obywatel zdaje sobie sprawę, że ma on działać zgodnie z prawem, do czynienia ze wzrostem poziomu wykształcenia, to jest wielka zapobieganie nielegalnej działalności. Ta linia postępowania nie musi stosować się tylko do prawników, ale także wszyscy obywatele kraju.

Ponadto, tworzenie cech społecznych i kulturowych oraz „poprawa” społeczeństwa – to jest kultura prawna osobowości. Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury:

– wyeliminowanie z zasadą „wszystko jest możliwe, że nie jest zakazane”;

– zwiększenie profesjonalizmu funkcjonariuszy publicznych na wszystkich poziomach;

– praktyczna realizacja konstytucyjnej zasady – praworządność;

– zachęcanie do dobrego zachowania, a nie tylko poprzez środki karne wpływ na przestępców.

Ponadto obywatel musi zrozumieć, że wszystkie instytucje prawne i obywatelskie są skierowane do realizacji ich praw i ich ochrony. I to jest bezpośrednią odpowiedzialność państwa.

Socjalizacja osoby w zakresie prawa

Last but not least koszt i socjalizacja prawny jednostki. Socjalizacja ciągu filozofii i psychologii jest postrzegana jako formacji osobowości, rozwoju i tworzenia istoty społecznej każdego obywatela. Socjalizacja prawna – to jeden z poszczególnych składników ogólnym socjalizacji.

Składniki kultury prawnej i socjalizacji są realizowane w następujący sposób:

– tworzenie relacji osobowości innych osób;

– zachowanie obywateli w ogóle w społeczeństwie i jego relacji do stanu;

– stosunek do siebie.

Do tworzenia socjalizacji prawnej wymaga stałej analizy, nie tylko pozytywnych czynników. Ważne jest, że wszystkie składniki prawo mieć negatywny wpływ na tożsamość człowieka. To może nie być dokładne sformułowanie pewnych norm prawa, sprzecznych aktów, złożoność i objętości acquis. Wszystko to może doprowadzić do tego, że człowiek zaczyna działań antyspołecznych, w niektórych przypadkach, może iść tak daleko, jak zamieszki. Wtedy zdarza się, że uspołecznienie i poczucie sprawiedliwości – to nie jest normą dla członków społeczeństwa, a wskutek rosnącej przestępczości i nieposłuszeństwo.

W praktyce, państwo ma obowiązek stale aktualizować składniki i standardów środowiska społecznego, w celu dostosowania ich do obecnych realiów i dążyć do budowania demokracji w społeczeństwie ze wszystkimi oznakami ludzkości i sprawiedliwości.

Dobre zachowanie: koncepcja, cechy, rodzaje

Dobre zachowanie jest traktowane jako takie, które jest w pełni zgodny ze standardami przyjętymi w danym społeczeństwie. To musi być zatwierdzony przez wszystkich członków społeczeństwa i być społecznie użyteczne. Spróbujmy odróżnić przydatności i wiarygodności. Na przykład, nie można pójść do urn – to jest całkiem uzasadnione, ale to nie jest z korzyścią dla społeczeństwa.

Znaki legalności działań

1. Zewnętrznie, zachowanie wyraża się w działaniu lub zaniechaniu, najważniejsze – że to było w ramach tego, co jest dozwolone.

2. Zachowanie jest prawnie istotne, czyli wiąże skutki prawne.

3. ubiera świadomy charakter.

4. Stan jest zachęcany przez pozwoleń i standardy egzekwowania.

Według znaczeniu społecznym dobrego zachowania mogą być następujące:

  • niezbędne dla społeczeństwa jako całości (na przykład, potrzeba, aby służyć w wojsku);
  • pożądane dla państwa (np, badania);
  • ważne, czyli to, co może i skazany członków społeczeństwa, ale jest to dopuszczalne według norm prawnych (np aktywność wspólnot religijnych).

Dobre zachowanie jest klasyfikowany oraz w oparciu o popełnieniu czynów:

1. Społeczno-aktywne zachowanie – to działania osób prywatnych, całkowicie pokrywa się z przepisami prawa. Uprawnienia do obiektów są w pełni świadomy i akceptuje istniejące prawo i porządek.

2. konformista. Ta akcja obywatela, a nie na podstawie osobistych przekonań, lecz na tym, że „każdy to robi”.

3. marginalne zachowanie. Charakteryzuje się tym, że dana osoba powinna być wymagania obowiązujących norm tylko zagrożone lub przymusem. Gdy tylko jako środek przeczyszczający kontroli przez państwo, krańcowa zachowanie staje się natychmiast naprzeciwko i bezprawne.

kultura cywilnoprawnych: czynniki jednoczące

Oczywiście, kultura prawna – jest wielowarstwowa i znaczące zjawisko. Ale to jest niemożliwe bez kultury cywilnego. kultura cywilnoprawnych jednostki jest nierozłącznie związane i nie mogą istnieć bez siebie nawzajem.

kultura Civic – jest jakość osobie, która obejmuje szacunek dla innych, miłość do ojczyzny, tolerancji innych ras i religii. odpowiedzialności cywilnej sama nie jest niczym innym jak wynikiem edukacji w sferze prawnej, politycznej i moralnej. Podstawy kultury obywatelskiej są wprowadzane w rodzinie i szkole. W szkole dzieci uczą się podstaw państwa i prawa, ram zarządzania, tworzenia organów, praw i obowiązków obywateli i rządu. W kształtowaniu odpowiedzialności prawnej i ma wielkie znaczenie i rodziny od opinii publicznej i postaw rodziców i dzieci na utrzymaniu związanych ze społeczeństwem.

Do tej pory nie wszystkie kraje mogą się pochwalić przynajmniej średni poziom kultury prawnej społeczeństwa, a wielu nieistniejącej kultury prawnej społeczeństwa, o czym świadczy wysoki poziom przestępczości. Co do zasady, to sprawa jest brak dostępności do przepisów, słaba promocja i niemal całkowity brak chęci ze strony rządu, aby podnieść poziom kultury obywatelskiej i prawnej, aby zaangażować ludzi w działaniach legislacyjnych.