410 Shares 4258 views

Jaki jest potencjał elektrody?

Potencjał elektrody – jest różnica potencjału elektrostatycznego pomiędzy elektrolitem i elektrody. Występowanie takiej zdolności powodu ładunków, które są w stanie rozłożonym ma przeciwny znak w rozdzieleniu faz interfejs w celu utworzenia podwójnej warstwy elektrycznej. Oddzielenie przestrzennego ładunków na powierzchni międzyfazowej pomiędzy elektrodą metalową i roztworu elektrolitu ze względu na takie zjawiska jak przenoszenia jonów metali w roztworze w procesie ustalania równowagi elektrochemicznej oraz adsorpcję jonów z elektrolitu na powierzchni elektrody; przemieszczanie gazu poza dodatnio naładowany jon krystalicznej siatki; nie kulombowskie Adsorpcja jonów lub cząstek cieczy w elektrody. Dzięki tym ostatnim dwa zjawiska potencjału elektrody nigdy nie wynosi zero, nawet jeśli, gdy poziom naładowania powierzchni metalu jest równa zeru. Bezwzględna wartość potencjału jednej elektrody nie jest zdefiniowany w tym sposobie stosuje się do porównania z referencyjną i elektrodach pomiarowych. Potencjał elektrody jest równy wielkości siły elektromotorycznej (EMF) , otrzymane w układzie elektrochemicznym. W przypadku roztworów wodnych, to powszechnie stosuje się elektrody wodoru. Typowe elementy tego rodzaju służą jako odniesienia w różnych pomiarów elektrochemicznych, a także w urządzeniach galwanizerskich. Elektroda wodoru – przewód lub płyta z metalu, który absorbuje gazowy wodór (często stosują platyny lub palladu). Taka płyta-drut jest nasycony wodorem, pod ciśnieniem atmosferycznym, a następnie zanurza się w wodnym roztworze bogatym w jony wodorowe. Zdolność takiej płyty jest proporcjonalna do stężenia jonów w roztworze. Element jest punktem odniesienia, jest mierzona w stosunku do potencjału elektrody reakcji chemicznej.


Podczas montażu ogniw elektrochemicznych na bazie wodoru i urządzenia określonego na powierzchni metalu z grupy platynowców przepływa reakcję (odwracalny), co oznacza, czy proces regeneracji lub utlenianie. Rodzaj procesu, zależy od pojemności elementu przebiegającej reakcji. potencjał elektrody wodoru określa się jako zero, gdy ciśnienie wodoru wynosi około jednej atmosfery, stężenie protonowej rozwiązania – jeden mol na litr, a temperatura – 298 K. W przypadku analizowanego elementu w warunkach odniesienia, to znaczy, gdy aktywność jonów wpływa na pojemność urządzenia i ciśnienie gazu – 0101 MPa, wartość ta jest nazywana potencjał standardowy. Mierząc EMF elektrochemicznego elektrody w standardowych warunkach, obliczenia potencjał standardowy reakcji chemicznej. Typowo, wartość tę mierzy się w warunkach, w których wszystkie aktywności termodynamicznej reakcja potencjał równy jedności, a ciśnienie gazu jest 0,01 * 105Pa. Potencjał sprawdzanego elementu uważa się za pozytywny, jeżeli tryb „źródła prądu” w obwodzie zewnętrznym Elektrony przepływają od lewej do prawej strony, a w elektrolicie – dodatnio naładowanych cząstek.