282 Shares 3683 views

Wniosek o zrzeczenie się roszczeń. Jak prawidłowo wydać?

Powód może w każdej chwili wnieść skargę o uchylenie roszczenia po wszczęciu postępowania cywilnego w sądzie i do czasu podjęcia decyzji. Oznacza to, że dana osoba nie popiera poprzednio określonych wymagań, a także nie chce, aby sprawa została podjęta. Sąd może zaspokoić odmowę osoby ze wskazanych mu roszczeń, jeśli nie narusza to interesów innych osób. Więcej szczegółów na ten temat zostanie omówiony w tym artykule.


W jakich przypadkach jest to możliwe

Tu od razu należy zauważyć, co następuje: odmowa roszczenia nie powinna naruszać praw innych osób, na przykład dzieci. Dlatego też, jeśli kobieta złożyła wniosek do sądu, aby zebrać pieniądze na utrzymanie dziecka, ponieważ jej mąż nie pomaga w wychowaniu i nie uczestniczy w życiu dziecka, a następnie nagle postanowił zrezygnować z wymienionych wymagań, sąd najprawdopodobniej odmówi jej Petycje. W przeciwnym razie naruszone są uzasadnione interesy małoletniego, które muszą otrzymywać alimenty od obojga rodziców.

Wniosek o zrzeczenie się roszczeń można złożyć, jeśli wszystkie kwestie finansowe i kwestie sporne między stronami zostały rozstrzygnięte przed rozpatrzeniem sprawy cywilnej. Na przykład bank pozwał organ sądowy dla kredytobiorcy, który nie dokonał wypłaty pożyczki, ale po tym, jak ten ostatni dowiedział się o tym, natychmiast zapłacił całą kwotę wraz z odsetkami. W tym przypadku problem został rozwiązany przed rozpatrzeniem sprawy. W związku z tym wierzyciel napisał oświadczenie w sprawie odmowy roszczenia.

Przyczyny

Mogą być różne. Po pierwsze, powody odrzucenia roszczenia są uzasadnione faktem, że skarżąca straciła konieczność odwoływania się do uprzednio ogłoszonych wymogów. Ponadto pozwany mógł niezależnie spłacić cały dług, a także rozstrzygać inne spory z powoda. Wszakże rozpatrzenie sprawy cywilnej przez sąd może potrwać kilka miesięcy. I dlaczego powód powinien utracić swój czas, jeśli już rozwiązał wszystkie kwestie sporne z pozwanym? Dlatego na tej podstawie osoba składa do sądu oświadczenie o odmowie wniesienia roszczenia.

Niemniej jednak powody odrzucenia roszczenia mogą się znacznie różnić:

  • Zadowolenie wszystkich roszczeń powoda w postępowaniu przed procesem;
  • Pozwany nie prowadzi już czynności naruszających interesy skarżącej;
  • Pojednanie obu stron;
  • Niepewność powoda w jego zwycięstwie w procesie.

Ustnie lub na piśmie?

W takim przypadku obie opcje są odpowiednie. Po rozpoczęciu spotkania można wyrazić swoją prośbę do sądu werbalnie. W takim przypadku sekretarka po prostu wstawia słowa powoda do zapisów procesu. Możliwe jest również przedstawienie sądowi wniosku o odmowę wniesienia roszczenia. Będzie jeszcze lepiej, ponieważ można umieścić wszystko na papierze bardziej kompetentnie i zmotywować. Nie ma konkretnego typu takiego oświadczenia. W związku z tym można je składać bezpłatnie, ale zgodnie z wymogami rejestracji dokumentów biznesowych. Po rozpatrzeniu petycji sąd poinformuje o swojej decyzji. Jeśli jest pozytywny, to postępowanie zostanie zakończone. W przeciwnym razie trwa do czasu podjęcia decyzji.

Dekoracje

Wniosek o odrzucenie roszczeń, którego przykład nie ma w ustawodawstwie, może zostać sporządzony w następujący sposób:

W ____________ nazwa organu sądowego

Powód _______________ (nazwisko i inicjały, adres)

Formularz zgłoszeniowy

Skargę ____________ pozwałem pozwanemu (dane) o __________ (należy wskazać co).

Z uwagi na fakt, że _______________ (przyczyna) uważam za konieczne odstąpienie od podanych wymagań.

Odmowa została przez mnie napisana dobrowolnie, konsekwencje mnie znają.

Biorąc pod uwagę normy art. 39 CCP,

PROSZĘ:

Zaakceptuj moje odrzucenie podanych wymagań.

Data ___________

Podpis __________

Kwalifikowana pomoc

Z tego powodu, że nie wszyscy obywatele mogą samodzielnie bronić się przed sądem, wiele z nich szuka profesjonalnej porady prawników. Ponadto konsekwencje odmowy roszczenia nie zawsze są jasne. Ponadto w praktyce istnieją różne sytuacje, w których sędzia po prostu nie spełnia takiego wniosku.

Szczególnie często tak się dzieje, gdy kobiety domagają się zwrotu pieniędzy od byłych mężów za utrzymanie dzieci, ale z niewyjaśnionych powodów odmawiają ich żądań. W tym przypadku naruszone są interesy obywateli nieletnich, a zatem sąd zupełnie zrozumiałe, że nie chce tego oświadczyć.

Aby zapobiec takim przypadkom, profesjonalny prawnik w sprawach cywilnych pomoże zrozumieć sytuację i znaleźć właściwy sposób. Ponadto ma prawo reprezentować interesy swojego klienta w sądzie, co pomoże drugiemu zaoszczędzić czas i nerwy. Właściwy prawnik zajmujący się sprawami cywilnymi będzie mógł wyznaczyć prawo do wniesienia petycji o odrzucenie roszczenia, jeśli wszystkie kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte przez pozwanego, a także przekonać organ sądowy, że jest on napisany dobrowolnie i nie jest sprzeczny z interesem innych osób.

Konsekwencje

Jeżeli powód odrzuci swoje roszczenia, sąd powstrzymuje postępowanie. Ale tylko w przypadku, gdy nie narusza praw i uzasadnionych interesów innych osób. Jest to określone w art. 39 kodeksu postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej. Sprawa kończy się wydaniem właściwej rezolucji.

W dokumencie procesowym sędzia wskazuje stronie powoda, że nie może złożyć wniosku do tego organu o tych samych wymaganiach i tej samej osobie. Oznacza to jedynie, że jeśli wnioskodawca nagle zmieni zdanie i znowu zwróci się do sądu, dokumenty nie zostaną przez niego przyjęte. Dlatego też, zanim powód podejmie decyzję o rezygnacji z roszczenia, musi dokładnie przemyśleć, a także ważyć wszystkie wady i zalety.