457 Shares 3976 views

Świadomość społeczna i jej struktura


Publiczna świadomość i jej struktura odzwierciedlają istniejącą rzeczywistość w idei, postaciach, myślach ludzi. Ma pewne cechy charakterystyczne i rozwija się zgodnie z własnymi prawami. Jest to złożona struktura, którą można podzielić na pionowe i poziome przesuwania. Spróbujmy rozważać tę kwestię bardziej szczegółowo.

Świadomość społeczna i jej struktura w perspektywie pionowej podzielona jest na dwie główne kategorie: epistemologię i socjologię. W pierwszej wersji uważa się, jak wpływa świadomość publiczna. Pod podejściem epistemologicznym wyróżnia się teoretyczne i zwyczajne poziomy świadomości. W pierwszym przypadku badane są pewne systemy idei, praw, poglądów. Zwykły poziom świadomości obejmuje rozważanie prawdziwej lub fałszywej wiedzy związanej z codzienną działalnością człowieka. Mogą to być przesądy, przesądy, urojenia.

Z podejściem socjologicznym główna różnica między poziomami świadomości społecznej jest sposobem komunikowania się i wyrażania zainteresowań różnymi grupami społecznymi i poszczególnymi klasami. Tutaj można wyróżnić dwie kategorie: ideologię i psychologię społeczną. Ideologia jest świadomą samoświadomością poszczególnych klas. Psychologia społeczna studiuje myśli, tradycje, uczucia i nastroje niektórych grup społecznych. Powstaje bardziej spontanicznie niż ideologia.

Swiadomość społeczna i jej struktura można również rozpatrywać w perspektywie horyzontalnej. Tutaj można wybrać wiele jego postaci. Świadomość ekonomiczna zakłada relacje i aktywność ludzi w procesie produkcji i konsumpcji. Ten poziom jest ściśle związany z życiem codziennym osoby.

Z punktu widzenia psychologii społecznej, jak również ideologii, można dostrzec świadomość polityczną . W pierwszym przypadku zakłada uczucia i reprezentacje ludzi na temat władzy i państwa. Drugi implikuje systematyczne poglądy polityczne, teorie.

Prawna świadomość społeczna i jej struktura to reprezentacje i poglądy osób związanych z obowiązującymi normami prawnymi. Powstaje wraz z pojawieniem się stanu i klas społecznych.

Świadomość religijna jest reprezentacją ludzi nadprzyrodzonych. Tu jest podwojenie istniejącej rzeczywistości. Dla osoby religijnej istnieje zarówno prawdziwy, jak i inny świat.

Świadomość moralna jest całością niektórych zasad, które determinują zachowanie w społeczeństwie. Powstała ona w pierwotnym społeczeństwie. Utrzymuje świadomość moralną, głównie poprzez opinię publiczną i zwyczaj. Uważa się, za podstawę współdziałania człowieka i społeczeństwa.

Estetyczna świadomość to przedstawienie ludzi o doskonałej i niedoskonałej rzeczywistości. Jest to wyrażone głównie poprzez sztukę.

Świadomość naukowa jest obiektywną wiedzą na temat różnych aspektów rzeczywistości. Może dotyczyć niemal wszystkich zjawisk społecznych i przyrodniczych.

Badaliśmy podstawowe formy świadomości. Jednak współczesni uczeni wytykają jeszcze jedną filozoficzną świadomość. Jej celem jest odróżnienie wzorów w naturze i społeczeństwie, a na ich podstawie wyciąganie pewnych wniosków. Filozoficzna świadomość jest rodzajem "ramy" duchowej kultury. Ta dyscyplina dotyczy badania prawie wszystkich aspektów istnienia.

Podsumowując, można zauważyć, że świadomość społeczna i indywidualna mają wiele różnic między sobą, ale są w stałym interakcji.

399 shares 7692 views
Platon: biografia i filozofia
745 shares 2143 views
326 shares 9905 views