242 Shares 2380 views

Rachunkowość aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Środki trwałe stanowią własność. Ich wykorzystanie jest konieczne do produkcji produktów, dla zarządzania przedsiębiorstwem, w celu świadczenia usług przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy lub inny ustalony cykl.

Środki trwałe obejmują następujące jednostki: komputery , budynki, pojazdy, sprzęt gospodarstwa domowego. W każdym przedsiębiorstwie konieczna jest księgowość środków trwałych i wartości niematerialnych. Wykaz wartości niematerialnych obejmuje: prawa autorskie do programów komputerowych, prawo właściciela patentu do wynalazku, prawo właściciela do dokonania wyboru, reputację firmy , wydatki organizacyjne.

Rachunkowość aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Środki trwałe mają swoją wartość, podzieloną na kilka typów: początkową, resztkową, uzupełniającą. W rachunkowości uwzględnia się ich początkową wartość. W ramach rachunkowości systemu operacyjnego rozumie się odrębny wypełniony przedmiot inwentaryzacji. Każdy spis musi mieć przypisany oddzielny numer. Liczba ta jest utrzymywana przez cały okres eksploatacji, zapasów, konserwacji.

Transakcje biznesowe (przyjazd, przyjazd, emerytura) nazywane są ruchem systemu operacyjnego. Transakcje te podlegają rejestracji na podstawie pierwotnych zapisów księgowych. W tym celu komisja powołana przez dyrektora spółki stanowi akt przyjęcia i przekazania środków trwałych. List przewozowy jest wypełniony dla każdego obiektu osobno. W przypadku, gdy przedmioty tego samego typu, wartości, podjęte jednocześnie w ramach odpowiedzialności jednej osoby, można sporządzić jeden akt dla kilku jednostek. Podczas audytu możliwe jest identyfikowanie usterek w sprzęcie. Ich rejestracja jest dokonana w zaświadczeniu o wadach.

Po przeprowadzeniu działań związanych z odbudową, naprawą, instalacją, testowaniem sprzętu, akceptacją ukończonych robót uwzględniono w OS-3 (akt akceptacji – dostarczenie naprawionych, zrekonstruowanych, zmodernizowanych urządzeń). Ruch systemu operacyjnego w firmie jest wypełniony listem przewozowym (akt akceptacji – transfer środków trwałych). Dokument odzwierciedla zmiany w początkowym koszcie i charakterystyce technicznej obiektu. Środki są odpisywane w OS-4 (akt odpisania środków trwałych). Działanie nie dotyczy jednostek transportowych. Samochody i ciężarówki są odpisywane jako OS-4a.

Główną formą księgowania systemów operacyjnych są karty inwentaryzacyjne. Są one sporządzane w pojedynczej kopii dla każdego numeru inwentarza. Ujmowanie środków trwałych i wartości niematerialnych jest dziełem księgowego organizacji.

Kolejność księgowania NMA podlega przepisom Regulaminu zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Finansów. Ten dokument zwany jest "Rachunkowość Wartości niematerialnych Własności PBU". Jest to lista przedmiotów własności intelektualnej. Księgowość jest przechowywana na karcie aktywów. Nie ma specjalnych zasadniczych form rozliczania NMA. Dlatego też organizacja ma prawo opracować formularz zgłoszeniowy. Księgowanie podatkowe dla wartości niematerialnych jest możliwe, jeśli spełnione są następujące warunki:

– zdolność obiektu do przyniesienia korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwu;

– prawo organizacji do otrzymania korzyści ekonomicznych;

– zdolność identyfikacji obiektów z innych aktywów;

– stosowanie NMA przez długi czas;

– brak sprzedaży środka trwałego przez dwanaście miesięcy lub przez pewien okres;

– rzetelność ustalania wartości przedmiotu po fakcie;

– Brak materiału materialnego.

Rachunkowość aktywów trwałych i wartości niematerialnych w naszych czasach jest prowadzona na komputerze osobistym w celu zautomatyzowania i zwiększenia szybkości pracy. Jednocześnie ułatwia pracę księgowego.