117 Shares 2200 views

Opis stanowiska produkcyjne, sekcja szef produkcji, wiceszef produkcji

Produkcja – to złożony proces tworzenia bogactwa. W każdym produkcji maszyny i urządzenia, materiały, energię i siłę roboczą. kierownik produkcji i liderów podległych (posłowie, kieruje działem produkcji, działy, przesunięcia) mają wszystkie te elementy skutecznie wykorzystywane w końcu produkować wysokiej jakości produktów na czas i zgodnie z zatwierdzonymi kosztorysów.

Wymagania dotyczące produkcji

Kierownik Produkcji – wiodącą pozycję. Jako lider, jest on odpowiedzialny za obszar pracy, co wpływa na wyniki przedsiębiorstwa.

On musi podejmować decyzje, a nie tylko wykonywać rozkazy manualnych. Oznacza to, że musi mieć wiedzę, która może pomóc w podjęciu właściwej decyzji w każdej sprawie odnoszącej się do procesu produkcji.

Dlatego zadanie opis Produkcja koniecznie wymaga wymogów wykształcenia i doświadczenia zawodowego menedżera. Edukacja powinna być najwyższa profil i szef doświadczenie w podobnych przedsiębiorstw – co najmniej trzy do pięciu lat. Opis stanowiska Zastępca szefa produkcji różni się tylko mniejsze wymagania co do doświadczenia nadzorujący pracę. Czasami pracodawcy, że akcja wymóg stażu pracy dla dwóch osób: powinien mieć doświadczenie na stanowisku kierowniczym, bez odniesienia do miejsca pracy, a pewne doświadczenie produkcyjne.

Pracodawcy zazwyczaj obejmują również wymagania dotyczące znajomości nowoczesnych technologii. Na przykład, opis stanowiska pracy dla szefa produkcji mebli, zwykle zawiera wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego w specjalistycznej wiedzy i technologii produkcji mebli. Firma Meble mogą stać się konkurencyjny jedynie przy użyciu najnowszych rozwiązań w konstrukcji i materiałów nowoczesnych mebli.

Co powinien wiedzieć, Kierownik Produkcji

Oprócz wiedzy technicznej na profil, głowy (i wymagane przez OPIS STANOWISKA Production) powinien znać przepisy i przepisy regulujące stosunki produkcji i pracy, podstawy prawa ochrony środowiska.

Dla skutecznego zarządzania jednostkami produkcyjnymi w firmie oficer powinien znać podstawy zarządzania i etykiety biznesu, zasady korespondencji biznesowej.

Od głowy wymaga znajomości nowoczesnych teorii organizacji produkcji, techniki planowania i prognozowania potrzeb materialnych zasobów i urządzeń, metod analizy stanu tych zasobów, kolejność opracowywania i uzgadniania produkcję planów długo- i krótkoterminowych, zasad i przepisów ochrony pracy w przedsiębiorstwie.

zadań produkcyjnych

Główną osobą w produkcji jest uważany za jego szef.

Każde przedsiębiorstwo produkujące produkty rynkowe, stawiając na czele swoich zadań, ale mogą być one podzielone na grupy, które w takiej czy innej formie zawiera opis zlecenia produkcyjnego.

Przede wszystkim, postanawia zadań organizacyjnych. Ten wybór specjalistów i kierowników podległych jednostek, ich specyfikacji funkcjonalnych obowiązków, bezpieczeństwa pracy oraz poprawy ich jakości, zapewniając ścisłą kontrolę i nadzór.

Problem techniczny – jest doskonalenie i wprowadzanie nowych warunków produkcji technicznych.

Przed stoisku głowy i higienicznego problemu. Należą do regulacji higieny, środki zapobiegawcze, ocenę skuteczności jednostek sanitarnych. Jest to dość ważne zadanie na czele każdej produkcji i produkcji żywności opis stanowiska szefa instrukcją zacieśnia jeszcze bardziej.

Kwestie społeczne – wentylacja, ogrzewanie, stan pomieszczeń produkcyjnych i domowego, zapewniając pracownikom odzieży ochronnej i specjalnej żywności, jeśli to konieczne – również w jego ładunku.

Problemy regulacyjne i prawne, a linia to parametry standardów korporacyjnych produkcji i wymogów prawnych i przepisów branżowych i standardów.

umiejętności zawodowe

Od osoby ubiegającej się o to stanowisko, pracodawcy wymagają doświadczenia w zakresie planowania strategicznego, umiejętność przewidywania wybór doświadczenia i motywacji, umiejętności zarządzania ludźmi i przekonać do delegata i nadzoruje wykonywanie obowiązków i zadań.

Dla lidera ważne jest zdolność do łączenia zbiorowych i koncentruje się bardziej na zadaniach stojących przed przemysłem jest.

kierownik produkcji, co do zasady, nie prowadzi negocjacje, ale często ważnych pracodawców To doświadczenie, a na liście należności wypłacanych element na uczestnictwo w negocjacjach, na przykład, do zasilania urządzeń lub surowców.

Zdarza się, że szef wymaga znajomości języków obcych, jeśli, na przykład, firma lub wspólne korzystanie wyrafinowany sprzęt zagranicznych producentów, które potrzebują stałego wsparcia technicznego.

cechy osobiste

W celu realizacji swoich zadań, menedżer produkcji musi posiadać niezwykłych cech osobowych. Powinno być umiejętności analityczne i logiczne myślenie; umiejętności organizacyjne i strategiczne myślenie; pewność siebie i zdolność do podejmowania decyzji.

Głowica o tak wysokiej randze – lider w przyrodzie, musi odróżnić inicjatywy, stanowczość, umiejętność podejmowania ryzyka i odpowiedzialności. Zaangażowanie, energia, komunikacja, asertywność i żąda, dążenie do sukcesu i innowacji, kreatywności i wiedzy, pomysłowości i stresu potrzebnego też.

Działając Szefa Produkcji

Job Description Produkcja, która jest pionierem jednostki produkcyjne mogą obejmować długą i szczegółową listę obowiązków. kieruje on personel zatrudniony w rekrutacji i szkolenia, w razie potrzeby; monitoruje realizację planów produkcyjnych zgodnie z technologią i jakością produktów, stanu technicznego i terminowej konserwacji sprzętu produkcyjnego; przestrzeganie zasad i przepisów ochrony pracy i bezpieczeństwa.

Lider analizuje skuteczność działania i wyniki swoich raportach. Ponadto, pod jego kierownictwem opracowano środki w celu poprawy efektywności produkcji i zmniejszyć koszty, przebudowę i modernizację sprzętu.

Brał udział w planowaniu biznesu i rozwoju długoterminowego planu produkcji, określając jej zakres i asortyment.

Opis stanowiska Zastępca. Produkcja zazwyczaj zawierają te same obowiązki, chyba że są one malowane w sposób bardziej szczegółowy, ze szczególnym odniesieniem do profilu firmy.

Działając na szefa Działu Produkcji

Dział produkcji jest częścią struktury każdej firmy produkcyjnej. Kierownik działu podlega kierownika produkcji lub jego zastępcy. Naczelnym obowiązkiem działu nauczania produkcji musi zawierać klauzulę stwierdzającą, który jest przedmiotem tego urzędnika.

Kierownik Działu Produkcji pozycjach obowiązek nadzorować prace nad planami rozwoju i regulacji prądu i harmonogramów kalendarzowych szybko regulować, monitorować i utrzymywać codzienne zapisy procesu produkcyjnego. Należy również monitorowanie stanu produkcji w toku oraz przygotowanie uwolnienie nowych produktów.

Kierownik Zakładu Analizy wydajności działów operacyjnych identyfikuje możliwości jednolita i zakończyć pobieranie i zapewnia otrzymywania danych.

Jest szefem działu produkcji koordynuje pracę jednostek transportowych, magazyny surowców i sklepów przedsiębiorstwa.

Działając szef działu

szefowie działów przedstawia kierownikowi produkcji. Job Description sekcja szef produkcji nie wymaga mu podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania i prawa, ale potrzebne są podstawy organizacji pracy i gospodarki. Że majster powinny podjąć środki w celu zmniejszenia kosztów wytwarzanych półproduktów lub gotowych, zmniejszają złożoność kosztów produktów i pracy na jednostkę produkcji. Redukcja kosztów w każdym warsztacie prowadzi do ogólnego zmniejszenia kosztów produktów gotowych.

Jeżeli kierownik produkcji i jego zastępca nie mogą znać szczegółowo zasady funkcjonowania zakładu, majster musi znać je dokładnie, a także jak korzystać z urządzeń i zasady dostępu do swoich pracowników i osób postronnych. Majster jest odpowiedzialny za przestrzeganie bezpieczeństwa w sklepie, dobór, kształcenie i szkolenie personelu.

Majster współdziała z zarządzaniem innymi działami zaangażowanymi w wytwarzaniu produktów, zapewnia on przypisanych części ciągłych procesów technologicznych, rozwój nowych produktów, z wykorzystaniem rezerw produkcyjnych i studiujących doświadczenie firm krajowych i rosyjskich.

Działając szef zmiany

Jeśli prace produkcyjne w dwóch lub większej liczby przesunięć kadrowych wprowadził szefa zmiany. Opis stanowiska przesunięcie produkcji obejmuje obowiązek zapewnienia produkcji wysokiej jakości produktów, organizację racjonalnego wykorzystania sprzętu i terminowego pre-produkcji.

nadzorca przesunięcie stale monitoruje dostarczanie środków materialnych, ekonomiczne wykorzystanie surowców i komponentów jest technicznie poprawne działanie urządzenia, zapobiega, identyfikuje i eliminuje przyczyn niezadowalającej wydajności sprzętu, pozwala na przepływ produktów w procesie produkcyjnym.

Zarządca przesunięcie analizuje wyniki jednostek produkcyjnych na zmianę, gdyby nie było opóźnień – ich przyczyny i czynniki małżeństwa.

Zarządca przesunięcie koordynuje pracę mistrzów jednostek produkcyjnych, monitoruje przestrzeganie przemysłowej, technologicznej i dyscypliny pracy, przepisów wewnętrznych i norm bezpieczeństwa. może ona dostarczyć głowę propozycji warsztatowych na karania gwałcicieli dyscypliny.

Przed produkcji są zawsze złożone i różnorodne zadania, że jedna osoba nie może zostać rozwiązany. Dlatego ważne jest, właściwy podział obowiązków między głowami i skupić się na ogólnym wyniku.