623 Shares 1707 views

Przedmiot i metoda prawa cywilnego


Temat i metoda prawa cywilnego są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ cechy drugiego są określone przez istotę pierwszego. Ponadto ich kształtowanie zależy od struktury społecznej, stosunków gospodarczych , systemu politycznego .

Przedmiotem prawa cywilnego są istniejące relacje osobiste i nie majątkowe. Te ostatnie cechuje fakt, że ich uczestnicy mają równe prawa, wolną wolę i są równie niezależni.

Zgodnie z definicją przedmiotu prawa cywilnego i funkcjonowaniem prawa wartości rynkowej jego metoda charakteryzuje się kierunkiem naprawy, tj. Wartości nieruchomości jest kompensowana w razie konieczności.

W tej koncepcji opierają się metody prawa cywilnego: regulowanie stosunków pozaprawnych i własnościowych. Stosunki te muszą koniecznie opierać się na całkowitej autonomii woli, równości swoich uczestników oraz możliwości samodzielnego pozbycia się ich własności.

Przedmiot i metoda prawa cywilnego wskazują na to, co zarządza ta gałąź nauki i jak to robi. I zasadniczo reguluje te relacje, których przedmiotem i treścią są wartości i towary, które mają równowartość pieniężną (tzn. Własność).

Zatem przedmiot i metoda prawa cywilnego jako gałęzi nauki obejmują główną sferę życia (ekonomicznego) społeczeństwa i ważne obszary działalności jej członków.

Prawo cywilne reguluje główne rodzaje mienia, jego treść, procedurę jej wdrażania i podstawę, jak również relacje obrotów cywilnych i innych stosunków związanych z nieruchomościami we wszystkich dziedzinach społeczeństwa. Ponadto regulowanie tych stosunków odbywa się w oparciu o prawo podmiotów do samodzielnego pozbycia się ich własności, o autonomię ich woli i równości. Takie zarządzanie całkowicie zbieżne z zasadami ustanowionej gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego.

Jednocześnie prawo cywilne dotyczy kwestii związanych z osobistymi relacjami nieosobowymi i niekoniecznie są związane z relacjami z nieruchomościami. Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej odnosi się do nich stosunków w dziedzinie odkryć naukowych i autorstwa, a także innych, które opierają się również na autonomii woli, równości i swobodzie dysponowania majątkiem, to znaczy we wszystkim, co odpowiada prawu cywilnemu.

Jedną z głównych sfer, która reguluje prawo cywilne, jest działalność przedsiębiorcy. W kodeksie definiuje się go jako osobę, która jest popełniana niezależnie, na własne ryzyko i ma na celu uzyskanie ze sprzedaży towarów, wykonywanie pewnego rodzaju pracy lub korzystanie z majątku trwałego zysku przez osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

Temat i metoda prawa cywilnego obejmuje również do pewnego stopnia stosunki zwane organizacyjnymi. I jest w takim zakresie, w jakim są potrzebne do nawiązania i prowadzenia relacji zarówno mienia, jak i majątku nieruchomego. W tym w sferze przedsiębiorców. Ich znaczenie ujawnia się w przypadku zawierania umów, rejestracji dziedziczenia lub pełnomocnictwa.

Niektóre źródła dotyczą tematu prawa cywilnego i stosunków korporacyjnych (tzn. Tych powstających w firmie lub w gospodarstwie). Ale nadal istniejące znaki wskazują, że stosunki wewnątrz korporacji nie mogą być badane i regulowane zgodnie z zasadami prawa cywilnego. Ponieważ ich podstawa jest moralna i oficjalna, logiczne jest uwzględnienie ich w prawie biznesowym, a nie w prawie cywilnym.