819 Shares 1996 views

Prace geodezyjne w budownictwie. Typy wartości, organizacja, kontrola prac geodezyjnych w budownictwie

Badania geodezyjne obecnie szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z tych obszarów – katastralny związek. W przemyśle bez takich prac nie można górniczych. Ale najważniejsze geodezyjny praca w budownictwie. необходимостью высокой точности измерений при проектировании и возведении как промышленных объектов, так и зданий гражданского назначения. Wynika to z konieczności dużą dokładnością w zakresie projektowania i budowy obu obiektów przemysłowych i budynków cywilnych. значение геодезических работ в строительстве трудно переоценить. To właśnie z powodu prac geodezyjnych wartości budowlanej jest nie do przecenienia.


Całkowita zawartość pojęć

Wynik badania topograficzne jest informacja o rodzaju ulgi terenu gdzie nadchodzącym prace budowlane. Zaangażowany w ich wyspecjalizowanych firm, których zadaniem jest budowanie i rozwijanie sieci obrazowania (pozioma i pionowa), w celu określenia współrzędnych punktów granic lądowych, utrzymywać i niezwłocznie aktualizować badania topograficzne, identyfikacja i oznaczenie na mapach dostępnych narzędzi (zarówno podziemne i naziemne ).

W swoich działaniach inspektorów są oparte na danych źródłowych, które zawiera mapy topograficzne. Proces eksploatacji obiektu obejmuje także realizację szeregu konkretnych problemów geodezyjnych. Niemal powszechnie wymagany do przetworzenia i dopracować projekt i dokumentację roboczą, przeprowadzić prace wstecz i znakowania, kontroli parametrów geometrycznych budynków, prowadzić badania wykonawczą.

геодезические работы в строительстве включают в себя задачу наблюдения за осадкой и деформацией земной поверхности и объектов строительства, в том числе в рамках мониторинга опасных природных процессов. Ponadto, prace geodezyjne w budownictwie to zadanie monitorowanie projektu i deformacji powierzchni i projektów budowlanych Ziemi, w tym w ramach monitorowania niebezpiecznych procesów naturalnych. Są nieświadomi i obmerochnymi praca, czyli zdefiniowanie parametrów budynków i różnorodność form architektonicznych. Ponadto, kontrola pionowości budynków i kolumn powinna być zweryfikowana wybiegach. Bez takiej pracy jest zakończyć instalację dowolnego skomplikowanym sprzętem.

Rodzaje prac geodezyjnych w budownictwie

Jakie są obszary zastosowań współczesnej geodezji? Są tam znaczna ilość. Na temat specjalistów do tworzenia osnowy, jaką przywiązuje się do bezwzględnych znaków wysokościowych i zachodzących w danym układzie współrzędnych lokalizacyjnych. Teren budowy jest planowane w pionowych i poziomych kierunkach oblicza niezbędną objętość wykopu w przyrodzie składać osi konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz budynku. obiektów budowlanych planowane pionowo, jest określana przez ich powierzchnia, objętość i obwodzie.

заводского оборудования и установке сложных приборов. Prace geodezyjne w budownictwie są używane w instalacji wyposażenia zakładu i montaż aparatów. Ważnym miejscem jest alokowana do nich na torze kolejowym urządzenie i dźwigów szynach. Są one przeprowadzane, a także w budowie struktur liniowych, kolumny, wieże, różnych anten, kameralnych i śledzenia ostrości. Wymaga tego typu prac w dziedzinie uzbrojenia podziemnego.

Po badaniu prowadzona jest budowa wykonawczej, która identyfikuje wszelkie odchylenia od orzeczeń wydanych w ramach projektu. Podczas gdy monitorowana dla parametrów geometrycznych przedmiotu w procesie budowlanym. Nowoczesne metody produkcji pozwalają na tworzenie planów wykonania prac geodezyjnych i systemów w formie elektronicznej lub w postaci modeli 3D.

Jakie są wykonane

геодезические работы в строительстве можно разделить на три основных этапа. Wszelkie prace geodezyjne w budownictwie można podzielić na trzy główne etapy. Pierwszy z nich (przygotowawczy) odnosi formacji zadania techniczne, które są wymagane, aby zawierać listę najważniejszych punktów. Mówimy o przyszłej lokalizacji obiektu w terenie i przestrzeni, jej wielkości i zakresu. Dalsze opracowano listę nadchodzącego dzieła. Może ona składać się z geodezji, tyczenia terytorium, badania wykonawczej, obmerochnyh pracuje lub kontrolą.

Klient może zrobić listę szeregu innych wymagań. контроль геодезических работ в строительстве. Prowadzi i kontrola prac geodezyjnych w budownictwie. Na tym etapie określa wszystkie komunikaty, zarówno pierwotne i wtórne, a ich wzajemny układ. Wskazano, oprócz kompozycji prac, terminy ich realizacji oraz forma, w którym raport zostanie sformułowane.

Na etapie przygotowawczym, gromadzenia i przygotowania niezbędnych dokumentów technicznych. Są to kopie istniejących map topograficznych, sytuacyjne planów z nakreślonymi miejsc i obiektów budowlanych, planów zagospodarowania przestrzennego z planowanych przyszłych kontury przedmiotów.

Składa się na przeprowadzenie badania uzupełnia umowę o pracę faza przygotowawcza geodezji. Następnie, trzeba zaopatrzyć się dane o wynikach pracy inżynierskiej prowadzone na placu budowy wcześniej. Bez nich, problem komplikuje kolejności. Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, organizator planu pracy rozważa przyszłych działań uwzględniających wszystkie istniejące warunki i ograniczenia.

koniec działalności

W drugiej fazie pracy – pola – geodeci przeprowadzić rekonesans. Jest to dość skomplikowany proces, ponieważ często rzeczywiste warunki mogą się znacznie różnić od tych zawartych w dokumentach. Najważniejszą procedura tego etapu jest nazywane Badanie topograficzne. Należy do najbardziej znanych i rozchwytywanych inżynierskiej badania gatunki natury i będąc w różnych skalach – od 1: 500 do 1: 5000.

Zgodnie z wynikami swoich inspektorów mają możliwość dokonania topograficznej planu. Dzisiejsze wydarzenia w tej dziedzinie wraz z najnowszym wyposażeniem technicznym w postaci teodolitów elektronicznych i optycznych niwelatorów laserowych i tak dalej. N. Ich stosowanie jest nie tylko ułatwia ciężkiej pracy inspektorów, ale także zwiększa rzędu dokładności.

Który zawiera plan

Na topograficznej planu powinny być wyświetlane wszystkie elementy terenu, które obejmują budowę i krople ulgi i głównych miejsc roślinności. Jest to obowiązkowe powinny być rejestrowane wszystkie uzbrojenie podziemne, takie jak rurociągi lub kabli elektrycznych. Jeśli ten punkt nie daje wystarczającej uwagi na konsekwencje mogą być poważne. Dlatego przygotowanie planu topograficznej – specjalista zadanie z wysokich kwalifikacjach.

Map topograficznych jest przydatna nie tylko budowniczych. nie może się bez niego obejść, eksperci w zakresie projektowania krajobrazu, a także tych, którzy ubiegali się o pozwolenie na lądowanie rozwoju. Tak więc dane z badań potrzebne są niemal wszędzie tam, gdzie chodzi o lądowanie procedur zarządzania.

Ostatnim etapem

Ostatnim etapem geodezji nazywa kameralny lub fotel. Wyjaśnia ekspertom dane uzyskane podczas prac polowych oraz wszystkie obliczone parametry. Przetwarzanie wymaga znaczącego przepływu informacji, co oznacza, uwagi i wysoko wykwalifikowanych wykonawców.

Raport techniczny na pracy wykonanej w sferze geodezyjnej nazwie wyjaśnieniu i zawiera wiele danych liczbowych, rysunki, schematy i inne dane z wynikami przeprowadzonych prac. Cała dokumentacja, należycie wykonane, dostarczone do klienta.

Kto prowadzi proces

etap przygotowawczy prac na budowie zazwyczaj zna klienta budowniczy, takie same zadania, które są bezpośrednio związane z procesem budowlanym prowadzone są głównie przez wykonawcę lub generalnego wykonawcy. Klient z generalnym wykonawcą może być przedstawiciele różnych organizacji, ale czasami współpracować w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego i budowlanego.

зависит от их сложности и объема. Organizacja prac geodezyjnych w budownictwie zależy od ich złożoności i objętości. Jeżeli budowa obiektu jest zasysane podwykonawcy, w którym nie są ekspertami geodezja, cała ta praca jest wykonywana przez nich. Jeśli jest to małe miejsce nie oznacza skomplikowanych badań, geodezyjne problemy są rozwiązywane bezpośrednio przez budowniczych.

JV „Prace geodezyjne w budownictwie” – tego dokumentu?

Podobnie jak każdy inny rodzaj pracy, badania geodezyjne powinny być regulowane. Celem tego – w celu zapewnienia jednolitości i dokładności pomiarów oraz danych od warunków polowych na rysunkach i dokumentów. Regulacja ta znajduje odzwierciedlenie w SNIP systemowym (przepisy budowlane), a także innych wyższych standardów przyjętych na poziomie krajowym.

Istnieje kilka kluczowych dokumentów, które określają zawartość różnych badań geodezyjnych w zakresie budowy i procedury i formy ich realizacji. СП 126 13330 2012 "Геодезические работы в строительстве". Te wiodące – SP 126 13330 2012 „Prace geodezyjne w budownictwie”. Skrót oznacza joint venture jako „przepisami budowlanymi”. Niniejszy dokument został zaktualizowany, wydanej uprzednio otrzymał SNIP „Prace geodezyjne przy budowie” № 3.01.03-84. основное руководство, содержащее указания, касающиеся всех вопросов организации данного вида работ. Oni – główne prowadzące zawierający instrukcje dotyczące wszystkich kwestii dotyczących organizacji tego typu prac. СНиП "Геодезические работы в строительстве", в них прописаны любые нюансы, относящиеся к порядку создания разбивочной основы, допустимой точности и т. п., излагаются многочисленные требования к стандартам погрешностей измерений в геодезической сфере и различным способам передачи отметок. Jak z SNP „Prace geodezyjne w budownictwie,” oni wypisanym wszelkie niuanse związane z porządkiem stworzenia fundamentów stosie, dopuszczalnego dokładnością i tak dalej. N., ustawiona na liczne wymagania dotyczące standardów błędów pomiarowych w geodezyjnej kuli i różnych gatunków sposobów transmisji.

СП "Геодезические работы в строительстве", в качестве руководства сотрудникам геодезической службы служат и другие справочные пособия. Oprócz wspólnego przedsięwzięcia „Prace geodezyjne w budownictwie”, jako przewodnika dla pracowników są geodezyjne Survey i inne leksykony. Mogą być przeznaczone do różnych zastosowań, a dotyczą, na przykład, w skład dokumentacji wykonawczej i jej zawartości, należy w geodezji specjalnych instrumentów, procedur pomiarowych z opisem niezbędnej technologii, a także niezbędnych zaleceń dotyczących przeprowadzania geodezyjnych prac przy budowie wieżowców i mieszanym przeznaczeniu budynków ,

Co jest PPGR

свод правил "Геодезические работы в строительстве" , должны при составлении проекта производства геодезических работ (ППГР), наличие которого обязательно, если речь идет о строительстве большого и сложного объекта или здания высотой от 9 этажей. Rozważyć wszystkie zalecenia, które zawiera zestaw reguł „Prace geodezyjne w budownictwie”, powinien w przygotowywaniu geodezji produkcyjną (PPGR), którego obecność jest obowiązkowa, jeśli mówimy o budowie dużego i złożonego obiektu lub wysokości budynku 9 piętrach. Projekt ten zawiera zakres i metodykę badań, zaplanowanych terminów, finansową i organizacyjną.

Rozwijać wykonawcę PPGR maja osobiście lub on opłat jest wyspecjalizowaną organizacją w porozumieniu z klientem. Projekt jest wymagane, aby być tworzone i wejść do produkcji nie później niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia pracy.