758 Shares 4264 views

Odpowiedzialność za niepłacenie pensji. Odpowiedzialność pracodawcy za opóźnienie lub niepłacenia wynagrodzeń

Znalezienie pracy, każdy ma nadzieję, że do godnego i terminowego regulowania ich pracy. Ponadto, Kodeks pracy mówi, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi wynagrodzenia proporcjonalnego do jego pracy i płacić go w całości w ustawowym, zatrudnienia lub CAO warunkach. Ale, niestety, bardzo często mamy do czynienia z samowoli menedżerów, którzy wierzą, że odpowiedzialność za niepłacenie ich wynagrodzenia nie ucierpi, bez skrupułów księgowych, ludzkiej obojętności i bezpośrednich łamania prawa.


Walcz o prawdę, lub przesłać do okoliczności, ale aby zachować swoje miejsca pracy? Co zrobić, każdy dla siebie decyduje za siebie. Ale należy pamiętać, że jednym z najbardziej rażących naruszeń prawa pracy – to niepłacenie wynagrodzenia. Kodeksu karnego określa bardzo poważną odpowiedzialność za tego typu przestępstwa, a należy pamiętać, jako pracownika i pracodawcy.

pierwsze kroki

Masz odcinek wypłaty wynagrodzenia lub na karcie lub wypłacona kwota. Ale ona, z nieznanych powodów, było mniej niż zwykle. Wszelkie naliczone wynagrodzenie, ale pieniądze nie są w przygotowaniu. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to skontaktować się z działem księgowości do osoby odpowiedzialnej za obliczenie i zapłatę wynagrodzenia. Jeśli nie otrzymaliśmy odcinek wypłaty, to jest, z legislacyjnego punktu widzenia, naruszenia praw pracowniczych i praw Federacji Rosyjskiej. Pracodawca musi powiadomić każdego pracownika na piśmie o wysokości jego wynagrodzenia, z poszczególnych rodzajów opłat, w tym wynagrodzeń i innych kosztów, jak również wielkości i formie potrąceń, jeśli w ogóle, miały miejsce. Jeśli zatrzymanie jest uzasadniony lub został przyjęty przez zaniedbania lub błędu, wówczas incydent został wyczerpany na tym etapie.

Apel do kierownictwa organizacji

Jeśli nie zgadzają się z zatrzymaniem części wynagrodzenia, albo nie daje żadnych wyjaśnień, prosimy kontaktować się bezpośrednio z głowy. W imię adres e-mail pracodawcy, w którym roszczenie zostanie wyrażone jasno i szczegółowo na niepłacenie wynagrodzenia lub niewłaściwe zachowanie części wynagrodzenia. Pamiętaj, aby napisać dwie kopie aplikacji i zarejestrować je u Sekretarza. Osobiście sprawdzić, czy data ma być wskazany odbiór i liczbę dokumentów przychodzących lub aplikację na niepłacenie pensji po prostu można „stracić”.

W skrajnym przypadku można wysłać odwołanie za pośrednictwem poczty listem poleconym. We wszystkich swoich wystąpieniach i oświadczeniach zawsze starają się odnosić do konkretnych przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu Karnego zapewnić kary za łamanie prawa, w tym przypadku – odpowiedzialność za niepłacenie pensji.

Państwowa Inspekcja Pracy

Może się zdarzyć, że aplikacja jest napisany adres pracodawcy, nie przyniesie pozytywnych rezultatów lub po prostu zignorować. Następnie można bezpiecznie zastosować do Państwowej Inspekcji Pracy o tym, że pracodawca dokonał nielegalnego opóźnienie wypłaty wynagrodzenia lub części u źródła bez jakiejkolwiek przyczyny, z zastosowaniem dostępnych dokumentów (umowy o pracę, odcinki wypłaty, wyjaśnienia pracodawcy, zamówienia na premie i t. d.). Obsługa może być wysłany za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej organizacji, pocztą, lub skontaktować się z serwisem.

Absolutna skuteczność tego kroku może być tylko w przypadku, gdy wszystkie naruszenia są ponad wszelką wątpliwość, ale prawo jest całkowicie po stronie pracownika. Ponadto konieczne dowody z dokumentów. Dlatego wstępnie zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, a przede wszystkim z umowy o pracę, zlecenia na premie lub odliczenia płac, kart wynagrodzeń. Jeśli pracodawca odmówi daje rozkazy, które są bezpośrednio związane z pracą, to jest niewłaściwe. W tym przypadku również istnieje sposób – wystarczy napisać list do szefa z prośbą o przesłanie kopii niezbędnych zamówień, należycie uwierzytelniony. Oświadczenie zarejestrować się Sekretarzowi, jeden egzemplarz pozostawiono w domu. W okresie nieprzekraczającym trzech dni, zgodnie z prawem, jesteś zobowiązany dać te kopie. W przeciwnym razie, można określić to w swoim oświadczeniu skierowanym do prokuratora lub sądu.

Wniesienie skargi do prokuratury

Jeśli ani pierwsza ani druga opcja nie daje wyników, należy skontaktować się z biurem prokuratora. Skarga o niepłacenie wynagrodzeń jest zarejestrowany w prokuraturze miasta lub obszaru, w którym mieszkasz. To określa istotę sytuacji z faktycznych szczegółów – mniej więcej uczuć i faktów. Zawierają kopie wszystkich dokumentów, które są istotne dla sprawy. A także wskazywać na potrzebę dochodzenia do zgodności z normami Kodeksu pracy pracodawca.

Skarga o niepłacenie wynagrodzenia należy rozważyć prokuratury w ciągu jednego miesiąca od daty jego zarejestrowania. A jeśli to nie wymaga dalszej analizy lub badania w ciągu piętnastu dni, po których trzeba wysłać pisemną odpowiedź do wyników przeglądu oraz o podjętych środkach. Na tym etapie, prokuratura może nakazać pracodawcy zapłacić wszystkie zaległe wynagrodzenia w określonym czasie, a także żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sprawców.

Ale są niezadowolonych pracowników i prokuratury. Osoba może czekamy na prokuraturę za miesiąc, a potem oczekiwać, że wynik i wszystkie uprawnienia i pracodawca z kolei daje formalną odpowiedź do tej chwili. A teraz, czas minął, pożądany rezultat nie jest uzyskane, i termin sąd pominięte. Dodaje to dodatkowy koszt i wysiłek. Taka sytuacja może wystąpić w szczególności, gdy pracownik nie zgadza się z wysokością płac, gdy zostały one wykonane bezpodstawne, jego zdaniem, należy przytrzymać.

Sąd: zgłoszenia roszczenia

Idąc do sądu jest prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem ekspozycji, mające na celu zapewnienie, że bez skrupułów pracodawców ponosi odpowiedzialności za niepłacenie pensji. Ale co do zasady, nasi obywatele, z jakiegoś powodu, unikaj tego ośrodka. Mimo wszystko jest bardzo proste. Konieczne jest, aby napisać zgodnie z próbki (które można znaleźć w Internecie, lub wziąć w Sądzie Rejonowym) petycji. Niepłacenie wynagrodzenia – jest to bardzo surowy naruszenie prawa i reguły, pracodawca zgadza się na ustępstwa w celu rozwiązania problemu w drodze sporu pracy, unikając, że była to sprawa karna.

Przy stosowaniu do sądu dla pracownika rozwiązywania sporów pracy jest zwolniony z kosztów sądowych i kosztów sądowych. Roszczenie o zaległe wynagrodzenia w całości lub w części jest dostarczany do sądu okręgowego. Jest napisany w trzech egzemplarzach. To musi być określone szczegółowo istotę obecnej sytuacji i jej wymagań. Jeśli kopie wszelkich dokumentów, które nie są w stanie uzyskać, należy określić to w oświadczeniu. Następnie sąd, według własnego uznania, może wymagać od nich, aby dostarczyć pracodawcy. Jeśli sąd przyjmie wniosek, zostanie ona uznana w postępowaniu cywilnym w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty jej otrzymania.

opłaty kompensacyjne

Kodeks Pracy Federacji Rosyjskiej, w szczególności jego art. 236 mówi, że pracodawca jest odpowiedzialny za niepłacenie wynagrodzenia, jego zwłoki i opóźnienia innych płatności, w tym materiale. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnego kursu refinansowania i wypłaca za każdy dzień zwłoki. Ponadto, pracownik ma prawo do odszkodowania za szkody moralne. Zwykle jego wysokość nie jest bardzo duża, ale nadal ma miejsce. Jest to użyteczne, aby wyodrębnić z rejestru medycznego, czy nastąpiło pogorszenie doznał załamania nerwowego, i tak dalej. D.

Na podstawie powyższego, możemy stwierdzić, że opóźnienie płac pracownik daje prawo do odszkodowania, spowodowane przez duchowego lub fizycznego cierpienia (i tak też się dzieje) – o odszkodowanie za szkody moralne.

Angażowania eksperta

Z udziałem ekspertów – jest uzasadnione prawo każdego członka postępowaniu cywilnym. Jeżeli pracownik z jakiegokolwiek powodu, aby nie ufać organizację i księgowych ich obliczeń, a on nie był właściwy w tej sprawie, może zwrócić się do zaangażowania ekspertów i niezależnych ekspertów. Koszt jego usług ustalone przez sąd, a zatwierdzona kwota powinna zostać odzyskana od strony przegrywającej.

ugody

Nawet najgorszy na świecie, jak to się mówi, lepiej niż dobry kłótni. Bardzo często pracodawca ma takiej miary, jak zawarcie ugody, nie chcąc rozgłosu i ochronę przed poważniejsze konsekwencje. Może on zostać podpisany w każdym stadium sporu pracy, aw istocie jest to sprawa między pozwanego i powoda. Jest on zatwierdzony przez sąd. Przez zawarcie ugody, ważne jest, aby pamiętać, że po podpisaniu sąd apelacyjny ponownie z tej samej ustawie żądań niemożliwych.

Jakie są terminy oddania do sądu?

Pracownik, którego prawa zostały naruszone, może iść do sądu z roszczeniem w ciągu trzech miesięcy. Czas liczony jest od dnia, kiedy wiedział lub powinien był wiedzieć, że jego prawa zostały naruszone. W przypadku sporu o wysokości wynagrodzenia płatnego okres pójdzie od chwili, gdy pracownik otrzymał poślizg wynagrodzenia, podpisane oświadczenie czy pieniądze zostały przeniesione do swojego konta bankowego. Jeśli pracodawca naliczone, lecz niezapłacone wynagrodzenie, warunki będą stosowane od chwili, gdy pracownik opuszcza lub zostanie odwołany na własną prośbę. Ważne jest, aby pamiętać, że leczenie prokuratury ze skargi lub do Państwowej Inspekcji Pracy nie zatrzymuje termin na odwołanie się do sądu, w związku z tym, w każdy przypadek jest indywidualny plan działania, ale większość powinna być skierowana bezpośrednio do sądu od razu, tak aby nie tracić cennego czasu.

Podstawy do przedłużenia terminów

rosyjskie ustawodawstwo nie określa konkretną listę powodów, aby pominąć zapadalności uznane za zasadne. Są to indywidualne i uznane przez sąd w każdym procesie. Podstawą do odzyskiwania utraconych terminów, na przykład, może być znalezienie wnioskodawcy w szpitalu (w obecności ekstraktu), stan bezradnej lub złożonych przypadkach rodzinnych.

Jak odwołać się od decyzji sądu?

Jeśli wnioskodawca nie jest spełniony w decyzji sądu w całości lub częściowo, może odwołać jej przepływ przez odwołanie, a następnie odwołać. Pierwszy rodzaj wniosku musi zostać złożony przed wejściem w życie decyzji, do sądu wyższej instancji. Do odwołania na drodze sądowej, gdzie zdecydowano. Rozwiązania, jak również określenie sądu, który wszedł siłę, też mogą być kwestionowane, ale w sądzie kasacyjnym. Po złożeniu skargi przeciwko decyzji sądu, podjętych w pierwszej instancji, uiszczenia opłaty państwowej.

Kontakt z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej

Jeżeli pracodawca w terminie dwóch miesięcy, lub częściową ilość produkowanych przez trzy miesiące niepłacenia wynagrodzeń, Kodeks karny traktuje je jako przestępstwo. W związku z tym, że pracownik może zwrócić się do jego domniemanego naruszenia praw pracowniczych w Departamencie Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w sprawie lokalizacji pracodawcy. Art. 145.1 kodeksu karnego ustanawia znaczne kary pozbawienia prawa do prowadzenia niektórych rodzajów działalności lub posiadania pewnych stanowisk, a także ciężkiej pracy przymusowej lub rzeczywiste warunki uwięzienia za opóźnienie wypłaty wynagrodzenia.

Stosując się do Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej – jest środkiem ostatecznym w sporach pracowniczych dotyczących płac, ale daje bardzo dobre „prewencyjną” efekt. Niepłacenie wynagrodzenia – odpowiedzialność karna lub groźba jej wystąpienia do pracodawcy.

Uprzedzony – jest uzbrojony

Pamiętaj, że jeżeli obywatel, aby dostać pracę i nie są oficjalnie otrzymał tak zwane czarne płac, wówczas Kodeks pracy oraz Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, najprawdopodobniej, będzie bezsilny. Jednak zdarza się, że nawet podczas czytania i podpisanie umowy o pracę, wielu obywateli przyznać zaniedbanie, brak powagi, nie zdając sobie sprawy ze znaczenia tego dokumentu. Ważne każda litera w nim, każde słowo, wynagrodzenie powinno być napisane w umowie, a nie w celu omówienia w słowach. Umowa o pracę zawartych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej – jest gwarantem praw pracowniczych. Niepowodzenie do przestrzegania jego postanowień przez pracodawcę – to jest okazją do postawienia przed sądem, w tym przestępcy.