389 Shares 2796 views

Czynniki kształtowania osobowości. Podstawowe cechy charakterystyczne

Problem rozwoju i uspołecznienia człowieka poświęcony jest dużej liczbie badań naukowych i prac w dziedzinie psychologii. Ogólnie naukowcy zgadzają się, że istnieją następujące czynniki kształtowania osobowości:

  • Genotyp ludzki;
  • Środowisko społeczne ;
  • Działalność w zakresie działań i komunikacji;
  • Doświadczenie życiowe;
  • Czynniki naturalne;
  • Unikalne indywidualne doświadczenia.

Zajmiemy się bardziej szczegółowo ich cechami.

Czynniki genetyczne tworzenia osobowości. Są one zasadnicze na początkowych etapach rozwoju dziecka, ponieważ były one uzyskiwane od urodzenia. Faktem jest, że dziedziczne cechy są podstawą do powstawania człowieka. Chodzi o takie cechy genetyczne jednostki jako zdolności, właściwości fizycznych, rodzaju i cech układu nerwowego. Oczywiście pozostawiają wrażenie na naturze człowieka i sposobie funkcjonowania w otaczającym go świecie. Genetyczna dziedziczność w dużej mierze wyjaśnia indywidualność, różnicę od innych, ponieważ nie ma identycznych tematów od pozycji dziedziczności.

Czynniki kulturowe tworzenia osobowości. Każdy cywilizowany społeczeństwo ma określony zestaw przepisów socjalnych, norm i wartości. Powinny być wspólne dla wszystkich członków tej kultury. Dlatego stopniowo kształtuje się modelową osobowość, uosabiając takie szczególne zasady i wartości, które społeczeństwo powinno zaszczepić w każdym z jego członków. Dlatego też, w każdym społeczeństwie z pomocą kultury, powstanie człowiek, który łatwo nawiązuje kontakty i współpracę. Jeśli takie standardy nie są dostępne, sprawi, że obiekt znajdzie się w sytuacji niepewności kulturowej.

Naturalne czynniki kształtowania osobowości mają wpływ na rozwój ludzkości. Jest rzeczą oczywistą, że warunki klimatyczne stale działają na zachowania, uczestnicząc w jego formacji. Ważne w tym procesie jest wiele. Więc ludzie, którzy dorastali w różnych klimatach, będą się różnić od siebie. Wystarczy porównać mieszkańców gór, stepów i tropikalnych dżungli. Otaczająca przyroda wpływa nieustannie, dzięki czemu zmienia się struktura osobowości.

Największą grupę stanowią czynniki społeczne formacji osobowościowej. Faktem jest, że tylko one przyczyniają się do tego, że osoba staje się osobą. Środowisko społeczne wpływa na proces socjalizowania, dzięki któremu jednostka asymiluje normy grupy i tworzy się jego "ja". W rezultacie powstaje niepowtarzalność każdej osoby. Ale kształtowanie się osobowości w procesie socjalizacji ma kilka różnych form: poprzez imitację, rozwój ideałów itd. Może to być pierwotne, występujące w rodzinie lub wtórnych, realizowane w instytucjach społecznych (przedszkolne instytucje edukacyjne, szkoły, wyższe uczelnie, organizacje pracy). Jeśli nie uda się socjalizacja jednostki w istniejących prawach i normach kulturowych, ta ostatnia może rozwinąć odchylenia społeczne, które powodują powstanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Indywidualne czynniki kształtowania osobowości oznaczają istnienie ludzkiego doświadczenia. Istotą ich wpływu jest to, że każdy może wchodzić w różne sytuacje, podczas których będzie miał wpływ zewnętrzny wpływ. Kolejność takich momentów jest wyjątkowa dla każdego. Jednak w wyniku tych sytuacji każda osoba będzie przewidywać wydarzenia oparte na negatywnych lub pozytywnych doświadczeniach. Dlatego też, jeśli weźmiemy pod uwagę główne czynniki kształtowania osobowości, to unikalne przeżycie indywidualne stanie się fundamentalnym.