559 Shares 9273 views

interes społeczny – co to jest? Formy interakcji społecznej

Treść ludzkiego życia jest w dużej mierze zależy od jego relacji z innymi. Jakość relacji z kolei jest spowodowane cech psychicznych tkwiących w jednostce. Są to, między innymi, ludzi i natychmiastową reakcję na drugiej. To może być dodatnia lub ujemna. Szczególnie ważne jest związana z innymi w pracy psychologa. Skuteczna pomoc jest niemożliwe bez istnienia prawdziwego zainteresowania osobowości człowieka, jego problemów. Wynika to z konieczności zapewnienia psychologicznie komfortowe środowisko dla rozwoju zasobów krajowych w kontaktach z istotnych kwestii. . W tym względzie szczególne znaczenie w interesie sferze społecznej. Zbadajmy je szczegółowo.

terminologia

Autor pojęcia „interesu społecznego” jest uważana za Austriakiem psycholog Alfred Adler. Nie mógł dać precyzyjnej definicji tego terminu. Opisał go jako uczucie bycia tam osobiście. Zatem Adler dał mu wartość terapeutyczną. признак психического здоровья. Według niego, zainteresowanie społeczne – jest oznaką zdrowia psychicznego. On służy jako podstawa do integracji jednostki do środowiska i wyeliminować poczucie niższości.

interesy społeczne społeczeństwo

Człowiek stara się wiedzieć wszystko, co może zaspokoić swoje potrzeby. одна из ключевых движущих сил жизнедеятельности любого индивида. interes społeczny – jest to jeden z głównych sił napędowych życiu każdej osoby. Jest to bezpośrednio związane z potrzebami. Potrzeby są skoncentrowane na obiekcie satysfakcji, określonego zestawu dóbr duchowych i materialnych. . Na warunkach, które pozwolą im na korzystanie z kolei wysłał do interesów społecznych ludzi.

specyficzność

grupy społeczne interesy są spowodowane obecnością osób pasujących do siebie elementów. Każde stowarzyszenie ma własne potrzeby. W każdej z tych Stron podejmuje starania, aby stworzyć pewne warunki dla ich satysfakcji. неотъемлемый атрибут статуса индивида. Szczególny interes społeczny – jest to niezbędny atrybut statusu jednostki. Jest obecna w związku z pojęciami takimi jak obowiązki i prawa. существуют в объединении, будет зависеть характер его деятельности. Z tego, co interesy społeczne istnieją w basenie będzie zależeć od charakteru jego działalności. Jednak w każdym przypadku, będzie koncentrować się przede wszystkim na konserwacji lub wymiany zleceń, instytucji, norm, na których proces dystrybucji towarów, które spełniają określone wymagania. W związku z tym, należy mówić o zróżnicowaniu. действительности у каждого индивида различно. Wyrażenie zainteresowania w stosunku do rzeczywistości społecznej, każdy człowiek jest inny. Można rysować analogię z różnych poziomach dochodów, warunki wypoczynku i pracy, prestiżu, perspektyw.

Charakterystyka realizacji

Danej kategorii stanowi podstawę wszystkich przejawów konkurencji, współpracy i walki. устоявшийся институт. Zazwyczaj interes społeczny – jest to instytucja ustanowiona. Nie podlega dyskusji i uznawane przez wszystkich. Zgodnie z tym, otrzymuje status prawa. Na przykład w państwach wielonarodowych, przedstawiciele różnych grup etnicznych są zainteresowani zachowaniem ich kultury i języka. Aby to zrobić, istnieją specjalne klasy, szkoły, w której nauczanie jest właściwe. Każda próba naruszają taki interes, aby zapobiec jego przejawem jest traktowane jako atak na drodze życia społecznego grup, społeczności i państwa. Potwierdzają to doświadczenia historycznego. Sugeruje on, że grupy społeczne nie zagrażają ich interesom dobrowolnie. To nie zależy od moralnych i etycznych rozważań wymaga humanizmu, biorąc pod uwagę charakterystykę drugiej strony lub stowarzyszenia. Wręcz przeciwnie, historia pokazuje, że każda grupa ma na celu skonsolidowanie sukcesy osiągnięte w interesie jej ekspansji. Często dzieje się to kosztem praw innych stowarzyszeń.

interesy społeczne i formy interakcji społecznej

Główne rodzaje relacji są współpraca i konkurencja. индивидов. Oni często manifestują interesy społeczno-ekonomiczne osobników. Rywalizacja jest często identyfikowany, na przykład z konkurencji. Współpraca z kolei jest bliski wartości do współpracy. Wiąże się to w jednym przypadku i przejawia się w różnych konkretnych interakcji między jednostkami. Może to być partnerstwo biznesowe, politycznego sojuszu, przyjaźni i tak dalej. Współpraca jest postrzegana jako podstawa związku, przejawy wzajemnego wsparcia i wzajemnej pomocy. Konkurencja wynika z niedopasowania lub skrzyżowaniu interesów.

Cechy wyróżniające współpracy

Pierwsza współpraca osób zakłada istnienie interesu publicznego i realizację działań w celu zapewnienia jego ochrony. W rezultacie kilka osób zjednoczonych wspólnym pomysłem, celami i zadaniami. Stwarza to ruchy społeczne i partie polityczne. W ramach takiej współpracy wszystkich zainteresowanych w osiągnięciu tego samego rezultatu. Ich cele określają konkretne działania. Często współpraca polega kompromis. W tym przypadku, same partie określić, jakie ustępstwa są gotowi, aby przejść do realizacji interesu publicznego.

rywalizacja

W tej sytuacji, ludzie są w dążeniu do ich interesie społecznym, w przeciwieństwie do siebie. Jeden z uczestników stara się prześcignąć innych w celu osiągnięcia tego celu. W tym przypadku, interesy drugiej strony są traktowane jako przeszkody. Często w kontekście konkurencji powstaje wrogość, zazdrość, gniew. Siła ich wygląd zależy od formy, w jakiej wyrażona jest patowa.

konkurencja

Ten różni się od wyżej omawianych form oddziaływania. Konkurs oznacza akceptację praw i interesów drugiej strony. W ramach tej współpracy, „wróg” może być nieznana. Przykładem jest uczestnicy konkursu. W tym przypadku konkurencja spowodowana tym, że kandydaci większa niż liczba miejsc oferowanych przez uniwersytet. W tym przypadku zazwyczaj nie znają się nawzajem. Wszystkie ich działania skupiają się na tym, w celu uzyskania uznania przez komisję selekcyjną swoich umiejętności. Konkurencja jest więc coraz bardziej polega na pokaz swoich umiejętności niż bezpośredni wpływ na przeciwnika. Istnieją jednak przypadki, w których jeden z boków przestrzeni interakcji mogą być zaniedbane zasad. W tej sytuacji, uczestnik wykonuje bezpośredni wpływ na konkurencję do ich eliminacji. W tym przypadku przeciwnicy próbują narzucić swoją wolę na siebie, aby zmusić do rezygnacji z roszczeń do zmiany zachowania i tak dalej.

konflikty

Oni od dawna są uważane za integralną część życia społecznego. Na pytanie o istotę konfliktu narysował dużą liczbę autorów. Na przykład, zdrowy rozsądek podpowiada, że taka konfrontacja jest formą relacji między rzeczywistymi i potencjalnymi uczestnikami stosunków społecznych, motywy, które są spowodowane przez przeciwstawnych norm i wartości, potrzeb i zainteresowań. Babosov daje pewne rozszerzoną definicję. Autor twierdzi, że konflikt społeczny jest ograniczenie przypadku sprzeczności. Jest ona wyrażana w różnych metod walki między ludźmi i ich stowarzyszeń. Konflikt koncentruje się na osiąganiu społecznych, ekonomicznych, politycznych, duchowych, zainteresowań i celów, eliminacja lub neutralizacji domniemanego przeciwnika. Walka polega na tworzeniu przeszkód do zaspokojenia innych potrzeb. Według Zaprudskaya konflikt jest ukryte lub jawne zainteresowanie antagonizm stan obiektywnie rozbieżne siebie, specjalną formą historycznego ruchu na przebudowanym spójności społecznej.

odkrycia

Co to jest połączone widoki na góry? Zazwyczaj jedna ze stron ma pewną niematerialnych oraz rzeczowych aktywów. Przede wszystkim są one moc, władza, prestiż, informacje, pieniądze. Drugim przedmiotem ich, czy nie, czy są, ale w niewystarczających ilościach. Możliwe jest, oczywiście, że posiadanie tych lub innych świadczeń może być wyimaginowany i istnieją tylko w wyobraźni każdy z uczestników. Jednakże, jeżeli jedna ze stron czuje się pokrzywdzona w obecności jakiejś wartości, nie będzie kolidować stan. Polega ona specyficzną interakcję osób lub ich związków w obrębie zderzenia sprzecznych interesów, stanowisk i poglądów – konfrontacji ze względu na wiele środków podtrzymujących życie.

Korzyści i szkody

W literaturze istnieją dwa podstawowe poglądy na temat konfliktu. Niektórzy autorzy wskazują na negatywne strony nim, a drugi, odpowiednio, dodatnie. W rzeczywistości, mówimy o dobrych i złych konsekwencji. Mogą być integracyjną lub dezintregrativnymi. Przeszłości przyczyniły się do zwiększenia gorycz, niszczenie prawidłowych relacji partnerskich. Odwracają one przedmiotów z aktualnych rozwiązań i priorytety. Działania integracyjne, wręcz przeciwnie, przyczyniają się do wzmocnienia spójności, zrozumienie ich interesów, szybka znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

analiza

Zmiany w stosunkach społecznych w nowoczesnych warunkach towarzyszy przedłużenie regionie, w którym konflikt. Jest to spowodowane różnymi czynnikami. Jeśli mówimy o Rosji, przesłanki do rozszerzenia zakresu aktów zaangażowania w życie społeczne dużej liczby grup i obszarów społecznych. Najnowsze zaludnione i jednorodne pod względem składu etnicznego i różnych grup etnicznych. konflikty między grupami etnicznymi generować migracji społecznych, religijnych, terytorialnych i inne problemy. Jako eksperci podkreślić, w dzisiejszej Rosji istnieją dwa rodzaje ukryty oporu. Pierwszy – konflikt pracowników i właścicieli środków produkcji. Jest on napędzany przez konieczność dostosowania się do nowych warunków rynkowych będą istotnie różnić się od wcześniej istniejącego modelu gospodarczego. W drugim konflikt zaangażowane biednej większości i bogatą mniejszość. Ta konfrontacja towarzyszy przyspieszonym procesie stratyfikacji społecznej.