209 Shares 9404 views

Terytorialny samorząd publiczny w Rosji: demokratyczny potencjał państwa

Dziś podstawą Rosji jest problem kształtowania świadomości prawnej ludności. Konstytucja nazywa RF pierwszym demokratycznym państwem demokratyczne państwo. Ale władza ludu nie może istnieć w sytuacji braku przedsiębiorczych obywateli zdolnych do realizacji swoich zbiorowych potrzeb i samoregulacji dla ich realizacji. Dlatego dziś idea utworzenia społeczeństwa obywatelskiego jest tak pilna.


Deklaracyjny charakter konstytucji może usprawiedliwić konsolidację jej postanowień, które nie są w dalszym ciągu realizowane. Jednakże, aby w pełni zrealizować nawet pierwszą część pierwszego artykułu z prawa podstawowego, nie jest możliwe wzmocnienie władzy centralnej. Przekazywanie władzy i odpowiedzialności organom regionalnym, w połączeniu z cięciami w ich finansowaniu, nie ma nic wspólnego z decentralizacją. Oprócz prawdziwego i nieobecnego dziś miejsca, wsparcie dla rozwoju federacji, gminy miejskie powinny tworzyć terytorialny samorząd publiczny wszędzie.

Rozwój tej formy uczestnictwa ludności w samorządzie terytorialnym świadczy o świadomości ludzi nie tylko o ich bezpośrednim wpływie na przyszły los miasta i regionu, ale także o określenie znaczenia w procesie rządzenia państwem. Tak więc prawdziwa demokracja może pochodzić "od dołu", a nie "z góry". Terytorialny samorząd publiczny, jego dystrybucja i dynamiczny rozwój to pierwszy krok w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Tak więc forma samoorganizacji mieszkańców formacji miejskiej w celu realizacji ich inicjatyw w celu wyeliminowania problemów o znaczeniu lokalnym może zostać zarejestrowana jako osoba prawna. Terytorialny samorząd publiczny można nazwać kombinacją bezpośredniego wpływu populacji na kształtowanie porządku organizacyjnego własnego życia i działalności wybranych organów. Podstawę prawną dla tej formy wyrażania woli obywateli określa się w przepisach karty miejskiej.

Terytorialny samorząd publiczny można przeprowadzić na dwa sposoby: organizując konferencje dotyczące poszczególnych kwestii lub wybierając i upoważniając stały organ.

W ramach tej formy samoorganizacji możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej i wpływanie na regulacje prawne na szczeblu lokalnym. W pierwszym przypadku mówimy o utrzymaniu zasobów mieszkaniowych, poprawie terytorium i innych potrzeb społecznych i krajowych obywateli.

Udział w regulacji prawnej samorządu terytorialnego jest prowadzony poprzez składanie wniosków – projekty aktów gminnych. Inicjatywy te, zgodnie z przepisami, muszą być rozpatrywane przez władze lokalne.

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą sformalizować umowy z władzami miejskimi przy wykorzystaniu środków z budżetu utworzenia administracyjno-terytorialnego. Zapewnia to obywatelom możliwości finansowe do zaspokojenia ich potrzeb społecznych i domowych.