169 Shares 9167 views

Rynek finansowy i jego struktura

Rynek finansowy i jego struktura są dziś dość popularnym tematem. Rynek finansowy na planecie obejmuje krajowe i międzynarodowe rynki, które zapewniają gromadzenie, kierowanie i redystrybucję pieniędzy między uczestnikami rynku za pośrednictwem różnych instytucji finansowych w celu osiągnięcia optymalnego wskaźnika podaży i popytu na kapitał.

Rynek finansowy i jego struktura odgrywają kluczową rolę w gospodarce światowej. Sektor monetarny, który obejmuje sektor finansowy i kredytowy, jest formą dość konkretną, charakteryzującą się przychodami i obrotami. Rynek finansowy ma na celu świadczenie usług finansowych ludności i dostarczanie pieniędzy we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Można powiedzieć, że pieniądze są konkretnym towarem na rynku finansowym. Rynek finansowy jest systemem niektórych relacji i pewnym mechanizmem gromadzenia, a następnie redystrybucji na podstawie konkurencji zasobów finansowych między państwami, regionami, branżami i poszczególnymi jednostkami.

Rynek finansowy i jego struktura są dość skomplikowane. Dzielają je na liczne sektory, w tym na akcje, ubezpieczenia, inwestycje, walutę i kredyt. Przedmiotem zakupu i sprzedaży są środki finansowe. Należy jednak zauważyć, że istnieją pewne różnice w transakcjach w różnych sektorach rynku finansowego. Jeśli np. Na rynku kredytów jest sprzedawane i kupowane jako takie, wówczas akcje sprzedają prawa do już wygenerowanego lub przyszłego przychodu pieniężnego.

Rynek finansowy i jego struktura można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Rynek finansowy jest nie tylko środkiem redystrybucji pieniądza w gospodarce, ale także wskaźnikiem ogólnego stanu gospodarki państwa i świata. Jego istotą jest nie tylko redystrybucja finansów, ale także określenie różnych kierunków tej właśnie redystrybucji.

Na rynku finansowym można określić najskuteczniejsze obszary, w których można wykorzystać zasoby finansowe. Struktura rynku finansowego jest zwykle przedstawiana w formie połączenia rynku pieniężnego, kapitału i rynku kredytów. Pod pieniądzem oznacza obszar instrumentów finansowych, których okres obiegu nie przekracza roku. Na rynku kapitałowym nazywa się długoterminowymi i średnimi aktywami, czyli obligacjami, akcjami i pożyczkami. Kredyt jest jednak rynkiem długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych kredytów. Praktycznie między nimi nie można wyciągnąć wyraźnej granicy.

Praca na rynku finansowym jest ściśle związana z takim pojęciem, jak stopa procentowa, czyli cena towaru "pieniądze", który został sprzedany w formie pożyczki. Jest to formowanie racjonalnego systemu stóp procentowych, który jest jedną z najważniejszych funkcji rynku finansowego, ponieważ ma duży wpływ na efektywność gospodarki.

Funkcje rynku finansowego są dość obszerne. Obejmują one przede wszystkim przelew i redystrybucję kapitału. Funkcje są również następujące: handel międzyokresowy, co zmniejsza koszty cykli gospodarki, przyspieszenie centralizacji i koncentracji kapitału, promowanie procesu reprodukcji bez przerw.

Rynek finansowy Rosji na obecnym etapie rozwoju ma swoje osobliwości. Po pierwsze, jest to dość ostre zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów. Po drugie, ograniczenie instrumentów stosowanych w nomenklaturze. Należy również zauważyć, że banki komercyjne są głównymi czynnikami na rynku finansowym i mają dominującą pozycję. Jedną z cech jest zawężenie rynku finansowego, które jest spowodowane przez dwa sektory – papiery wartościowe i walutę obcą.