165 Shares 8519 views

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego, funkcja

Społeczeństwo obywatelskie – zjawisko, które aktywnie badane przez naukowców z różnych dziedzin – ekonomii, socjologii i prawa. I nadal nie ma powszechne zrozumienie jego istoty. Jakie są koncepcje, które wyjaśniają, co jest społeczeństwo obywatelskie? Koncepcje, zasady, jego struktura – w jaki sposób są one interpretowane przez badaczy?


Definicja społeczeństwa obywatelskiego

Pierwszy aspekt, że uważamy, – definicja terminu, o którym mowa. Istnieje wiele sposobów na określenie, jaką społeczeństwo obywatelskie (koncepcji, struktury, znaki IT). Jest to koncepcja proponowana przez naukowców i filozofów starożytności i średniowieczu, istnieje teoria socjologów i ekonomistów 19-20 wieków, posiada nowoczesne pomysły.

Ale nawet jeśli staramy się odkrywać, co stanowi społeczeństwo obywatelskie we współczesnym znaczeniu, mamy znowu do czynienia z ogromną liczbą interpretacji tego zjawiska, które mogą być bardzo niepodobne do siebie. Dlatego też, biorąc pod uwagę różne interpretacje terminu, o którym mowa, trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że żaden z tych punktów widzenia nie można uznać ogólnie uznanej nawet w wąskich kręgach naukowych. To jest tylko wersja poszczególnych badaczy.

Społeczeństwo wolnych ludzi

Zgodnie z jednym z najpowszechniejszych pojęć, społeczeństwo obywatelskie powinno być rozumiane jako związek wolnych jednostek. W aspekcie komponentu gospodarczego oznacza to, że każda osoba, zawarte w strukturze społeczeństwa, – w imieniu właściciela. On jest w zależności od ilości pracy indywidualnej inwestycji, wiedza i umiejętności mogą zwiększyć ilość swoich aktywów i dysponowania nimi według własnego uznania. Człowiek w nowoczesnej obywatelskiego społeczeństwa jest wolny do wyboru zawodu, miejsca zamieszkania, budowania relacji rodzinnych.

Innym aspektem ludzkiej wolności – polityczny. Człowiek może przekazać moc i władzę administracyjną w ramach mechanizmów demokratycznych, do udziału w samej wyborach, organizować lokalny samorząd, aby prowadzić działalność publiczną. Również ten aspekt wolności wyraża się w prawo obywatela do wybrać preferencje polityczne, składają się z różnych partii i stowarzyszeń.

Aspekt społeczny ludzkiej wolności we współczesnym społeczeństwie wyraża się w tym, że nikt nie ma prawa narzucać mu model zachowania. Poprowadził osobiste etyka określi, jak zachowywać się w relacjach z innymi ludźmi. Ten aspekt wolności jest uzupełniony przez obecność okazję wyrazić swoje poglądy publicznie – na spotkaniach, w mediach.

Wzajemne uwzględnienie interesów

Korzystanie z tych lub innych kanałów, aby wyrazić swoje interesy, ludzie w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim jednocześnie obowiązek wziąć pod uwagę interesy innych ludzi. W tym sensie, jego wolność jest ograniczona, gdzie dotkniętych priorytety innych obywateli. Jednym z Towarzystwa kryteria dojrzałości jest to, że wszyscy jej członkowie są świadomi faktu, że mają nie tylko prawa, ale także obowiązki (które są bezpośrednio wywodzące się z nich).

dialektyczną całość

Faktycznie, po raz pierwszy termin „społeczeństwo obywatelskie” pojęcie, struktura, oznaki nim zostały wprowadzone do obiegu publicznego Georg Wilhelm Fridrihom Gegelem w swojej książce „filozofia prawa”. Wielki niemiecki filozof uznał, że społeczeństwo obywatelskie – to dialektyczną całość różnych związkach – Rodzina, społecznych, jak i tych, w których państwo uczestniczy. Zgodnie z koncepcjami Hegla, społeczeństwo – jest to środowisko, które jest zbiorem wymagań. Inne kluczowe elementy są jego religia, państwo, prawo, rodzina, kultura i inne elementy. Społeczeństwo obywatelskie według Hegla – to jeden z najwyższych poziomów rozwoju człowieka. Ludzie, którzy nie dorosshih kulturowo przed nim, są dzikie, niezabudowana społeczność.

W koncepcji Hegla najbliżej czynności cywilnoprawnych klasycznej społeczeństwa burżuazyjnego. Centralnym elementem społeczeństwa w tej teorii – człowieka, jego działanie zmierzające do realizacji tych lub innych potrzeb. Ważnym niuans pojęcie, że każdy może osiągnąć swoje cele tylko wtedy, interakcja z innymi ludźmi.

Karol Marks wprowadził nauczanie Hegla, pod względem gospodarczym, które w oparciu o głównie stosunkami produkcji, a także elementów, takich jak bazy i nadbudowy. Koncepcja ta została w znacznym stopniu wiodącym do radzieckiej szkoły nauki społecznej. Na jego podstawie powstała ona zasady ekonomii politycznej, szeroko rozpowszechnione w środowisku naukowym ZSRR.

budować komunizm

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego w komunistycznej interpretacji interesujący fakt, że nie oczekuje znaczącej roli czynnika ekonomicznego w kapitalistycznym jego zrozumienia w nich. Faktem jest, że przy odpowiedniej formacji znika własności prywatnej i wykonalność poszczególnych priorytetów człowieka w dużej mierze zależy od tego, czy zasady i standardy ustanowione na szczeblu państwowym.

Teoria nieingerencji

Zgodnie z jednym z nowoczesnymi interpretacjami, społeczeństwo obywatelskie powinno być rozumiane jako medium, która rozwija się niezależnie od stanu i podatne na zakłócenia z boku. Teoria ta jako całość jest blisko tego, co mówiliśmy wcześniej w tym artykule, w którym kryterium priorytetem dla istnienia społeczeństwa na rzecz wolności człowieka. Jednak ta interpretacja, zgodnie z którą zostanie ustalone, że takie społeczeństwo obywatelskie, pojęcie, struktura, funkcje, ma wyraźne konotacje gospodarczego.

To jest stan społeczeństwa umożliwia podmiotom działać niezależnie z oczekiwaniem, że będą w stanie zapewnić dla siebie, takie jak otwarcie działalności gospodarczej lub uzyskanie zażądał zawodu, aby następnie znaleźć pracę bez żadnych problemów. Z kolei w społeczeństwach, w których ludzie nie mogą utrzymać swoją opłacalność ekonomiczną, nie może obyć się bez silnego państwa. Ale jeśli społeczeństwo jest skłonne do prowadzenia działalności gospodarczej i badań, a następnie moc może być ograniczona do minimum ingerencji w odpowiedniej komunikacji, takich jak regulacje prawne w kluczowych sektorach gospodarczych w interesie samych obywateli.

Priorytetem własny interes

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego we współczesnych teoriach są często uzupełniane przez pomysłów, w jaki sposób ta osoba może wchodzić w interakcje z innymi osobami, głównie ze względu na własny interes. Jednak mechanizm ten jest niezwykły, że realizacja priorytetów osoby (w tym podobieństwie teorii z koncepcją Hegla) nie można zrobić bez komunikacji z innymi przedmiotami.

Co to jest społeczeństwo obywatelskie w Rosji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy próbują wielu, ale to nie robi się dużo łatwiejsze niż sformułować uniwersalną definicję tego, co społeczeństwo w ogóle. Istnieje wiele interpretacji rosyjskiego modelu społeczeństwa obywatelskiego. Dać jednoznacznej odpowiedzi dla badaczy szczególnie trudne, choćby dlatego, że Rosja – kraj, który w stosunkowo krótkim czasie zmieniło się kilka formacji społecznych: Imperium w społeczeństwie zaczęła dominować akcenty burżuazyjne, później zostały zastąpione przez socjalistycznego modelu komunikacji, po rozpadzie ZSRR zyskał pilność neoliberal podejścia do rozwój gospodarki i społeczeństwa.

Struktura społeczeństwa obywatelskiego

Badaliśmy jedną z interpretacji terminu „społeczeństwo obywatelskie” (pojęcie, istota). Struktura danego zjawiska społecznego – jesteśmy zainteresowani w następującym aspekcie. Podobnie jak w przypadku definicji tego, co społeczeństwo obywatelskie dotyczące jego struktury, możemy powiedzieć, że istnieje duża liczba opcji do jej zrozumienia, przedstawionej w społeczności naukowej i eksperckiej.

Struktura – zestaw elementów składowych społeczeństwa obywatelskiego. Zakłada się, że pomimo ewentualnego odmienności ogólnie interakcji z niezbędnymi sald w celu zapewnienia stabilności społeczeństwa i jego rozwoju.

Rozważaliśmy teoria, że ludzka wolność – podstawowym kryterium, na którym zbudowana jest pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. struktura społeczeństwa obywatelskiego, z których się składa – spraw, które można dostrzec także w powiązaniu z koncepcją, że badaliśmy. Oznacza to, że elementy tworzące społeczeństwo może nauczyć poprzez swoje działania, przy założeniu zgodności z kluczowych kryteriów – zagwarantowanie wolności człowieka.

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego – zjawisk, które mogą być badane w różnych podejść naukowych. Wiele współczesnych socjologów wolą wyróżnić cztery główne elementy, które tworzą strukturę społeczeństwa. Rozważyć ich istotę.

Pierwszym elementem społeczeństwa obywatelskiego, jeśli się interpretacje w kwestii – jest to system społeczny. Jest to środowisko, w którym ludzie współdziałają ze sobą, wyrazić, z jednej strony, ich interesy, egzekwować swoje prawa, az drugiej – połączyć je z priorytetami cudzych i spełniają określone przez różne standardy odpowiedzialności.

W systemie społecznym mogą być realizowane różne relacje, ale klucz z tych badaczy uważa rodzinę. Wśród głównych zachęt interakcji między ludźmi – ich pragnienie, aby znaleźć kogoś, z kim można zbudować rodzinę. Innym ważnym czynnikiem jednostek komunikacyjnych w społeczeństwie – cel potrzeba im się porozumieć. Człowiek, według wspólnego punktu widzenia – jest to przedmiotem społecznej natury. Byłoby trudno żyć w spokoju.

Drugim elementem społeczeństwa obywatelskiego – system ekonomiczny. Instytucje, które ją tworzą, tworzą podstawę resuscytacyjnych społeczeństwo. Jako część systemu ekonomicznego osoby realizuje także własne interesy, determinuje wymóg, jak również promowanie, gdy jest to możliwe lub konieczne, w celu zapewnienia priorytetów cudzych.

Znalezienie pracy, obywatel z jednej strony, czyni to z konieczności życia utrzymać siebie i swoje rodziny, az drugiej – pomaga rozwijać ich pracodawcy, aby zyski. Wśród kluczowych elementów systemu gospodarczego współczesnego społeczeństwa obywatelskiego – stosunków własności. Osoba może posiadać coś, do wymiany coś sprzedać, kupić, a w większości przypadków jest to związane z realizacją osobistych lub rodzinnych potrzeb.

Trzecim elementem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego – jest to system polityczny i prawny. Jest to zbiór instytucji, przez które administracja państwowa i bardziej lokalnych jednostek administracyjnych – podmiotów federacji, jeśli chodzi o Rosję, gminach. System polityczny zapewnia stabilność i suwerenność społeczeństwa. Brak lub słabość instytucji państwowych, z reguły towarzyszy spadek jakości komunikacji społecznej. Jednak, jak stabilny jest system polityczny i prawny, który określa się społeczeństwo poprzez wybory lub organizacji różnych form samorządności.

Czwartym elementem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego – to system duchowy i kulturalny. To może być uważana za jedną z najważniejszych z punktu widzenia stabilności społeczeństwa, a także historycznej ciągłości jej podstawowych wartości, co jest jednym z głównych kryteriów stabilności społeczeństwa. Duchowe i kulturowe elementem społecznego przekazu mogą odegrać niezastąpioną rolę, kiedy, na przykład, w sferze gospodarczej i politycznej istnieją kryzysy. Jest to również odpowiednie wartości społeczne są w stanie zapewnić wytyczne dotyczące mechanizmów wyrównywania zrównoważonego współdziałania jednostek w środowisku, w którym większość z nich mają tendencję do działania przede wszystkim na podstawie ich zainteresowań.

Są to przykłady koncepcji, zgodnie z którą można określić za pomocą pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, struktury społeczeństwa obywatelskiego. Jak już wspomniano wcześniej w tym artykule, istnieje wiele interpretacji dotyczących tego tematu. Dlatego interpretacja podana przez nas – to tylko wersja, ale należy pamiętać, dość logiczne i odzwierciedla ogólną specyfikę budowy komunikacji we współczesnych społeczeństwach.

Funkcja społeczeństwo obywatelskie

Zbadaliśmy, jak jest rozumiana w różnych interpretacji społeczeństwa obywatelskiego (pojęcie, struktura). Funkcje odpowiedniej kategorii – po interesującym nas aspekcie. Ponownie należy zauważyć, że istnieje duża liczba odmiennych teorii dotyczących badań istotnych cechę społeczeństwa.

Na jednym z nich, społeczeństwo obywatelskie jest odpowiedzialny za pomyślnej realizacji swoich priorytetów osoby, talentów, powołań. Ludzie są zawsze czegoś Aspire. A jeśli społeczeństwo obywatelskie przyczyni się do swoich pragnień, wówczas oznacza to, że odpowiednia instytucja społeczna działa normalnie.

Wielu naukowców próbują odpowiedzieć na pytanie, co stanowi społeczeństwa obywatelskiego i jego funkcji, dochodzę do wniosku, że środowisko – warunek konieczny dla rozwoju państwa. Jeśli społeczeństwo nie spełnia niezbędne kryteria zrównoważonego rozwoju, a władza polityczna wkrótce straci zdolność do rozwiązywania zadań przypisanych do niego. W tym sensie, państwo i społeczeństwo cechuje wzajemne zależności, jeden uzupełnia inne.

Inna interpretacja terminu wskazuje, że podstawową funkcją społeczeństwa – jest ochrona interesów obywateli. Ludzie muszą mieć pewność, że zasoby dostępne im na realizację własnych potrzeb nie zniknie w wyniku woli innych przedmiotów, które mogą wystąpić w wyniku bezpośredniej interwencji w życiu prywatnym.

Jak to jest społeczeństwo obywatelskie

Kolejnym ważnym aspektem, który można uznać za zbadaliśmy koncepcję wyjaśniając, co społeczeństwo obywatelskie (koncepcja, struktury), – tworzenie społeczeństwa. Pod wpływem pewnych czynników wytwarza odpowiedniego medium interakcji?

Naukowcy wyróżnić następujące ich listę:

  • gospodarczego;
  • prawnej;
  • technologia;
  • kulturowym.

Oznacza to, że wraz z rozwojem każdego z wymienionych sfer społeczeństwa rozwinięte są mechanizmy, poprzez które ludzie zaczynają współdziałać, tworząc sposób systematyczny różne relacje.

Tak, poznaliśmy podstawowe pojęcia, w którym naukowcy rozważyć co jest społeczeństwo obywatelskie (pojęcie, struktura, funkcje), że jest to wizja klasycznych uczonych, zwolennicy poglądów komunistycznych, nowoczesne ekspertów. Widzieliśmy, że zjawiska w pytaniu – czynnik powstawania aktywnej debaty. Jeśli staramy się podsumować to, co społeczeństwo obywatelskie (pojęcie, struktura, funkcja), w skrócie, jest to możliwe, aby scharakteryzować to zjawisko w następujący sposób: jest to środowisko, w którym jednostki są motywowane własnym interesem, duchowego, zabytków kultury i woli publicznej, przeprowadzić szereg komunikacji, aby ochrona ich interesów, a także zapewnienie stabilności systemu politycznego i społecznego.