530 Shares 9210 views

Funkcje w procesie uczenia się, zasady i prawa


W ramach procesu uczenia się jest zrozumiałe, skontaktować się z nauczyciela i ucznia, który przejawia się w sensowny i spójny zmieniającym interakcji, podczas którego rozwiązane zadania wychowania, edukacji i ogólnego rozwoju. W prostych słowach, że przez ten proces, ludzie mogą rosnąć i rozwijać się, aby odnieść sukces, aby przejąć kontrolę nad swoimi słabościami, aby przełożyć na rzeczywistość pragnienia i marzenia.

Funkcje procesu uczenia się

Funkcje procesu uczenia się są bardzo zróżnicowane, ale wśród nich trzy najważniejsze mogą być zidentyfikowane, a mianowicie: funkcja edukacyjna, edukacyjne i rozwoju.

Nowoczesne pomoce naukowe (nauka o nauczaniu) zwraca uwagę na fakt, że wszystkie zadania i funkcje procesu uczenia nie można zredukować tylko do rozwoju umiejętności, zdolności i wiedzy. Proces edukacyjny powinien zapewnić kompleksowy wpływ na jednostkę, pomimo faktu, że funkcja edukacyjna jest bardziej specyficzne dla tego procesu. Należy zauważyć, że te trzy funkcje procesu uczenia się nie są połączone ze sobą ścisłe granice. Na przykład, forma może być rozumiana nie tylko przyswajanie wiedzy teoretycznej i faktycznej, ale również tworzenie ogólnych umiejętności uczenia się. Jednocześnie, te ogólne umiejętności uczenia się są często przypisuje się do rozwoju osobowości.

Co to jest funkcja powyższym procesie edukacji?

Funkcja edukacyjna – jest tworzenie specjalnych umiejętności i wiedzy, rozwoju wiedzy naukowej. Wiedza naukowa – to są fakty, prawa, teorie, koncepcje, wzory, uogólniony obraz świata. Na podstawie specjalnych umiejętności praktycznych umiejętności oznaczało unikalne w dziedzinie nauki i procesu uczenia się. Na przykład w fizyce będzie rozwiązać problemy, prowadzenie badań i prac laboratoryjnych. Oprócz wszystkich wyżej wymienionych, w trakcie procesu kształcenia studentów opanowania ogólnych zdolności i umiejętności, które są istotne dla wszystkich przedmiotów naukowych, na przykład, może to być umiejętności z książki lub umiejętności pisania i czytania.

Funkcja edukacyjna – formacja uczniów światopoglądów, przekonań, moralne, estetyczne, pomysłów pracowniczych i etycznych i postaw, zachowań i działań w społeczeństwie, w stosunku do osoby, etc.

Rozwijanie funkcji – oto ze względu na szczególne środki, które nie tylko przyczyniają się do tworzenia specjalnych umiejętności i wiedzy, ale także ogólny rozwój uczniów. Należy zauważyć, że szkolenie sama rozwija się jednak, podnoszenie jakości i zakresu metod nauczania zmniejsza się nieco, z powodu niewystarczającej orientacji do takich treści.

Zasady i prawa w procesie uczenia się

U. z procesu uczenia się w celu wskazania ważny i konieczny związek między jego wyniku oraz warunków i zasad wynikających z nich należy zdefiniować główną strategię zwalczania celów edukacyjnych. Rozróżniać wzory szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Zgodnie z zależnością zewnętrznym oznaczało uczenie się od warunków i społecznych procesów (polityczna sytuacja i społeczno-ekonomiczne, poziom kultury, etc.). przepisy wewnętrzne – związek, który jest ustanowiony pomiędzy składnikami procesu uczenia się (na przykład między uczniem, nauczycielem i rozumieniu materiałów edukacyjnych, między metodami, formami i pomocy dydaktycznych).

Zasady procesu uczenia się są utworzone na podstawie przepisów prawa. Stanowią one najczęstsze problemy, które definiują wymagania dla organizacji, treści, wdrażania i zarządzania procesem uczenia się. Na przykład, taka jest zasada relacji teorii i praktyce, niezależności i aktywności studentów, zasady narodowości jako odniesienie do historii i tradycji poprzednich pokoleń, etc.