646 Shares 9841 views

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania kredytu z banku?

Gromadzenie niezbędnych dokumentów – pierwszy krok w projektowaniu jakiegokolwiek kredytu. W zależności od wybranego banku i kredytu swojej listy programu może być różna: niektóre są wymagane na zasadzie obowiązkowej, inni – tylko po dokonaniu pewnego rodzaju pożyczki. W tym przypadku szanse kredytobiorcy na uzyskanie kredytu znaczącego wzrostu w obecności niektórych dowodów i referencje w branży kredytowej. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu uzyskania pożyczki, które z nich są wymagane, a co – nie, oraz różne pakiety dokumentów w różnych bankach, omówione poniżej.

Standardowy zestaw dokumentów

Niezależnie od wybranego menedżera produktu kredytowego zapewni kredytobiorcy listę jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu. Klient zobowiązuje się dostarczyć oryginalne paszport oraz kserokopię wszystkich stron, które mogą zapewnić sobie kredytobiorcą oraz podpis kierownika banku, dokumenty odbioru i pieczęć instytucji kredytowej. Dodatkowo konieczne do wypełnienia wniosku kredytowego i kwestionariusz. Niektóre banki oferują klientom formularz zgłoszeniowy, który łączy obie formy.

Lista standardowych dokumentów do rejestracji kredytu

Większość banków dać list klientów o jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu konsumenckiego, a które – dla kredytów hipotecznych. Zgodnie z ogólną zasadą, wymagane jest:

 1. Odpis działu personalnego książki pracy lub innego dokumentu, który dowodzi, zatrudnienie klienta – zaświadczenie od pracodawcy, umowa, wyciąg z książki pracy. W tych dokumentach powinny być określone miejsca pracy, stanowiska i stażu pracy. Każda strona dokumentu musi być certyfikowany. Od żeglarze są zobowiązane do przedstawienia paszportu, umowy w ciągu ostatnich kilku lat, a ich tłumaczeniem przysięgłym na język rosyjski.
 2. Rachunek zysków i strat. Może to być dokonane na formularzu PIT-2 standardowe lub w formie wydanej przez bank. Pieczęć pracodawcy i podpisane. Musi on wyświetlić informacje o wielkości dochodów kredytobiorcy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co najmniej. Jeśli w dodatku do wynagrodzenia, klient banku ma niezależne źródło dochodu (od wynajmu nieruchomości, emerytury, itp), a następnie dostarczonych dokumentów potwierdzających jego – takie papiery wartościowe mogą znacznie zwiększyć szanse na przetwarzanie kredytu.
 3. Dokumenty, które potwierdzają fakt opóźnieniem ze służby wojskowej – ID wojskowej, dowodu rejestracyjnego i inne. Wymagane tylko wtedy, gdy kredytobiorca jest w wieku poniżej 27 lat.

Wiele instytucji finansowych oprócz dokumentów wymienionych powyżej mogą wymagać dodatkowego. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki w dodatku – omówione poniżej.

Dodatkowe dokumenty wymagane przez bank

Dokumenty wymienione poniżej można przygotować nie tylko na wniosek instytucji kredytowej, ale także od osobistej inicjatywy pożyczkobiorcy. Większość z tych papierów nie tylko są w stanie potwierdzić status społeczny kredytobiorcy, ale także pozytywnie wpływa na ocenę wypłacalności. Takie dokumenty mogą być dostarczone do banku przy dokonywaniu jako kredytu konsumenckiego i innych pożyczek i kredytów przeciwko mieniu – nieruchomości lub samochodu. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki w dodatku?

 • Świadectwo rejestracji pojazdu lub jazdy.
 • INN.
 • Świadectwo funduszu emerytalnego ubezpieczenia.
 • Paszport – jeśli są dostępne.
 • Wszystkie polisy ubezpieczeniowe – Kadłub, OC, CBOS i inne.
 • Oryginalny certyfikat potwierdzający, że kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości, lub jego kopia.
 • wyciągi bankowe, wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tych kont lub papierów wartościowych.
 • Kserokopie dokumentów na edukację otrzymał: certyfikaty, dyplomy, certyfikaty, świadectwa.
 • wyciągi z konta, kopie już zaprojektowane przed umów kredytowych, świadectw instytucji kredytowych, potwierdzające brak długów.
 • Kopie i oryginały aktów urodzenia dzieci, małżeństwa lub rozwód.

organizacja kredytowej w projektowaniu kredytu konsumenckiego, którego celem jest nabycie towarów – na przykład, agd – może wymagać od kredytobiorcy, aby zapewnić fakturę ze sklepu; po dokonaniu kredyt na edukację – umowę zawartą z instytucją edukacyjną oraz kopię jego licencji, potwierdzające jego prawo do prowadzenia takiej działalności.

Rejestracja kredytu w PKO

W przypadku funduszy długu potencjalny kredytobiorca może mieć zastosowanie do jednego z najbardziej popularnych banków – Sbierbanku. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu w nim?

Jeśli kredytobiorca nigdy nie korzystał z usług instytucji kredytowej, wymagania stosuje się do niego czasami trudniejsze niż innych klientów, a także sprawdzanie dokumentacji otrzymanej odbędzie się czasami ostrożnie.

wymagane dokumenty

Oficer pożyczki powinien otrzymać od kredytobiorcy następujących papieru:

 • Dokument tożsamości – paszport.
 • książka dzieło, umowa z pracodawcą lub jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego istnienie stałej pracy.
 • Certyfikat i wyciąg z Unified Państwowego Rejestru są świadczone przez indywidualnych przedsiębiorców.
 • Pomoc 2 deklaracji podatkowych PIT otaczających uszczelki FTS.
 • Dokumenty potwierdzające dodatkowe źródło dochodów – na przykład z wynajmu nieruchomości, lub niepełnym wymiarze czasu pracy osób trzecich. Powiadomienie o banku zwiększy to szanse na kredyt.
 • W wieku poniżej 27 lat mężczyźni muszą zapewnić identyfikator wojskowej, w celu uniknięcia opóźnień płatności od kredytu z powodu poboru.
 • Osoby działające w charakterze poręczycieli, nie musi mieć żadnych długów wobec instytucji kredytowych. Ponadto muszą one zapewniać te same dokumenty dyrektora banku.

Kredytobiorca może, z własnej inicjatywy, aby przedstawić bank papieru, potwierdzający jego prawo własności nieruchomości lub innego mienia. Takie certyfikaty potwierdzi wypłacalność klienta i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu.

Pożyczka z „Rosselkhozbank”

Standardowy zestaw dokumentów wymaganych do kredytu, to w każdym banku; nie jest wyjątkiem i „Rosselkhozbank”. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu w instytucji finansowej?

Umowa pożyczki jest po przedstawieniu następujących dokumentów:

 1. Każda osoba zaangażowana w projektowanie produktu kredytowego, wypełnia kwestionariusz. Formularz profilu można wziąć instytucję lub znaleźć „Rosselkhozbank” na oficjalnej stronie internetowej.
 2. Dowód tożsamości. W większości przypadków nie jest wymagany paszport.
 3. umowa o pracę lub książki – papier potwierdzający zatrudnienie kredytobiorcy. Takie dokumenty powinny być potwierdzone nie później niż jeden miesiąc przed datą złożenia wniosku.
 4. Pomoc 2 PIT lub równoważnej formie wydanej przez bank i potwierdzający wysokość dochodów kredytobiorcy. Jeśli pożyczka jest wydawane emeryta jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o obliczaniu emerytur.
 5. ID wojskowy.

Wymienione powyżej, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki. Zapewnienie pełnego pakietu „Rosselkhozbank” zorganizuje pożyczki i zwiększyć szanse na uzyskanie go.

Uzyskanie kredytu w „Sovcombank”

Jednym z najbardziej udanych banków dziś – „Sovcombank”. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu w nim?

 1. Rosyjski paszport.
 2. Drugi dokument potwierdzający tożsamość kredytobiorcy. Mogą być każdy kawałek papieru – prawo jazdy, ID wojskowych, polityki medycznej.
 3. zaświadczenie podatkowe na formularzu PIT-2 lub specjalny dokument wydany przez bank.
 4. umowa o pracę lub historii zatrudnienia.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki dla emeryta?

Emeryt, który otrzymuje rentę z Savings Bank, na przykład przy ubieganiu się o kredyt należy złożyć tylko paszport, ponieważ wszystkie wymagane dokumenty są już zapisane w instytucji kredytowej. Jeśli emerytura jest obliczana przez jeden bank, a pożyczka jest wykonany w drugiej, konieczne jest, aby wziąć z Funduszu Emerytalnego kwoty zaświadczenia emerytalnego.

Umowa pożyczki z banku wymaga dostarczenia pewnej pakietem papierów wartościowych. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu, w których szczególne banki – to opisano powyżej.