380 Shares 1264 views

Koncepcja organizacji i jej rola w zarządzaniu

Zarząd lub nauką ścisłą kontrolą wymaga spójności i przejrzystości organizacyjnej. Dlatego też samo pojęcie „organizacja”, a pojęcie zarządzania organizacją jest ściśle powiązane i współzależne.

definicja

Słowo „organizacja” – cenione. Może to również oznaczać grupę ludzi zjednoczonych przez jakiegokolwiek wspólnego materiału, naukowe, ideologiczne itp interesy, szereg działań, regulacji, działań podjętych w celu debugowania normalnego funkcjonowania jakiegokolwiek mechanizmu (np organizacja procesu edukacyjnego). Zatem pojęcie organizacji jest: jest pewna grupa osób (dwie lub więcej osób), współpracując ze względu na osiągnięcie żadnych wspólnych celów. Organizacja jest uważany prosty, jeśli zdecyduje się realizować jeden cel, a trudne, jeśli realizuje co najmniej dwa cele.

Organizacja i zarządzanie

System zarządzania organizacją – pojęciem złożonym. Dla ważne jest następujące czynniki:

  • Obowiązkowe, jeżeli istnieją jakiekolwiek zasoby (może to być zasoby ludzkie, czyli ludzi, informacji, technologii, surowców, materiałów, etc.);
  • relacje z otoczeniem: w tym przepisy regulujące funkcjonowanie zarówno zarządcy i przedsiębiorstwa jako całości, jak konsumentów, dla których firma prowadzi działalność, dostawcami, zapewnia organizacjom surowca, itp.
  • Rozkład pracy w płaszczyźnie poziomej (produkcji na dużą skalę, jest podzielony na pewną liczbę mniejszych wąskim nastawione na przykład produkcji pojazdu gałęzi, – montaż oddzielnie jej mechanizmów i tym podobne.);
  • Podział na sektory i służb;
  • podział pracy w płaszczyźnie pionowej (działania, koordynacja „poziomy” produkcji „);
  • bound kontrola.

Kto jest zarządcą?

Menedżer w prosty sposób – to zarządzający. Koncepcja organizacji koniecznie wymaga kontroli. I kierownik – specjalista w zakresie zarządzania, w zakresie jej działalności jest organizowanie przepływu pracy w firmie, kadry kierowniczej firmy, etc. W rzeczywistości, kierownik – oficjalny, to mogą być włączone do średniej, aw kierownictwa organizacji. Jego kompetencje – władza wykonawcza.

Koncepcja zarządzania organizacji związanych z realizacją pewnych zasad, naruszenie, które często prowadzi do niepowodzenia procesu roboczego przedsiębiorstwa lub firmy. Następnie zestaw cele i zadania będą niespełnione.

Złote zasady zarządzania

Wśród zasad, które gwarantują wystarczającą do sieci oraz stabilność procesu pracy, są następujące:

  • tak zwana zasada specjalizacji. Polega ona na angażowanie się w procesach pracy nowych technologii, rozgraniczenie produkcji niektórych branżach specjalistycznych, szkoleń i doskonalenia aparatury zarządzania umiejętności w różnych dziedzinach innowacji naukowych i technologicznych;
  • Zazwyczaj integracja. Jej konieczność udowodnienia i potrzeby produkcji oraz jakości zarządzania produkcją działań. Istotą tej zasady jest połączenie działania centrali i jej jednostek podległych w całym procesie. Są to cele, zadania, przed którymi stoi obecnie, a potrzeby i interesy rynku, gdzie firma wysyła swoje produkty;
  • zwykle ostrożny stosunek do oszczędności razem. Jest to ważne nie tylko w produkcji tak zwanych produktów fizycznych. Istotą tej zasady jest to, że osiągnięcie celów skuteczności jest szybciej, tym bardziej prawdopodobne, że menedżer będzie w stanie odpowiedzieć na specyficzne potrzeby i wymagania rynku, a nie być w stanie zmobilizować zewnętrznych i wewnętrznych czynników procesu produkcyjnego dla realizacji potrzeb rynku i wymagań. Koncepcja organizacji procesu zarządzania jest bezpośrednio związany z tą zasadą. Ponieważ energiczny, kierownik operacyjny będzie w stanie dostosować się do zmian na rynku, tym szybciej pozwoli pojawiających się problemów, konkurencyjność będzie jego firma lub firma. Ponieważ przepis ten może mieć zastosowanie nie tylko w jednej określonej produkcji, ale również wpływają na gospodarkę całego regionu, a w zasadzie – a państwo.