473 Shares 6167 views

warstw społecznych. Przedstawiciele warstw społecznych

Termin „warstwy społeczne” pojawił się w XX wieku. Urządzenia te łączą w hierarchii społecznej osób z pewnym zestawem cech i właściwości.


klas i warstw społecznych

W nauce, że społeczne warstwy są instrumentem stratyfikacji społecznej – podział społeczeństwa na różnych powodów. Problem ten naukowcy badali od czasów starożytnych. warstwy społeczne jako pojęcie pojawiło się w XX wieku. Wcześniej, inne jednostki w hierarchii było powszechne – od kasty i klasy.

W XIX wieku była to popularna teoria klas społecznych. Zjawisko to po raz pierwszy zbadano Adam Smith i David Ricardo – ekonomii klasycznej. Teoria klasy najpełniej rozwinęła i otworzyła niemiecki uczony Karl Marks. Nowoczesne warstwy społeczne przyjęte pewne cechy jego nauczania.

Dychotomiczny podział społeczeństwa

Na grupach społecznych charakteryzujących klasyfikacji kilku cech ograniczających. To bogactwo, władza, edukacja, rozrywka i konsumpcja. Wskaźniki te są oznaki nierówności społecznej oraz odległości między poszczególnymi członkami społeczeństwa.

Istnieje kilka modeli podziału populacji na warstwy. Najprostszym jest idea dychotomii – dwoistość społeczeństwa. Według tej teorii, społeczeństwo jest podzielone w sprawie mas i elit. Taka specyfika jest szczególnie charakterystyczne dla najstarszych cywilizacji. wymawiane one nierówność społeczna była normą. Ponadto, w takim społeczeństwie istnieje kasta tak zwanych „dedykowanych” – kapłanów, wodzów i starszych. Współczesna cywilizacja z takich struktur społecznych odmówił.

hierarchia społeczna

Według współczesnego stratyfikacji społecznej warstwy społeczeństwa mają pewne wskazania statusu, które jednoczą ludzi. Pomiędzy nimi znajduje się poczucie więzi i przynależności do wspólnoty. W tym przypadku wskaźniki warstwowe są tylko szacunkowe „lepszy – gorszy” lub „więcej – mniej”.

Na przykład, jeśli mówimy o edukacji, ludzie dzielą się na lewej szkole lub na uczelni. Takie związki mogą kontynuować rozmowy na temat dochodów lub zawodowego rozwoju jednostki. Innymi słowy, warstwy społeczne mają ścisły pionową hierarchię. Ten rodzaj piramidy na szczycie którego są „najlepsze”. Jeśli, na przykład, porównanie fanów koszykówki i miłośników folkloru, ich różnica nie będzie pionowo, ale poziomo. Takie grupy w definicji warstw społecznych nie są objęte gwarancją.

Pojęcie stanu

Główne kategorie w teorii klas społecznych jest status. Że ma kluczowe znaczenie we współczesnej stratyfikacji społecznej. Aktualne warstwy społeczne różnią się od klas XIX wieku przez fakt, że człowiek przez całe życie nie jest związany z żadną grupą. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład, jeśli chłopiec urodził się w rodzinie o niskich dochodach, ale był dobrym uczniem i dzięki jego talentom był w stanie osiągnąć wysoki status kariery na pewno przeszły z jednej warstwy do drugiej.

Stan sugeruje, że osoba, która odnosi się do niego muszą spełniać określone wymagania. Odnoszą się one do członka zdolności społeczeństwa do konsumpcji i produkcji towarów. Statusu, a więc dla warstwy społecznej jest ważne, aby szanować ustalona jako normę życia.

Opieki Społecznej i Pracy

Znaki, które są podzielone przez przedstawicieli grup społecznych, można podzielić na kilka grup. Na przykład, są one związane z sytuacją ekonomiczną danej osoby. Grupa ta obejmuje istnienie własności prywatnej, rozmiarów i rodzajów dochodu. Generalnie, objawy te mogą być opisane jako poziom materiału samopoczucia. Według tego kryterium, to jest alokowana biednych i bogatych warstw średnich również. Można również przytoczyć jako przykład pracowników nisko opłacanych i wysoko opłacanych żyjących w mieszkaniach socjalnych, właścicieli nieruchomości, i tak dalej. D.

Pojęcie klasy społecznej wpływa na zjawisko podziału pracy. W tej hierarchii, mówimy o ludzkich umiejętności i szkolenia. Pracy jest różny dla poszczególnych aplikacji, i to jest w tej różnicy jest odzwierciedlone kolejną warstwę społeczną. Na przykład, można wybrać pracowników zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle, usługach itd. D.

Potęga i wpływy

Nie mniej ważne w hierarchii społecznej władzy. Są one określane przez możliwości osoby do wpływania na innych. Źródłem tych możliwości może ponosić wysokie stanowiska lub posiadanie krytycznej wiedzy społecznej. W tej hierarchii, można wybrać szeregowych pracowników Miejskiego korporacyjnych menedżerów w małych przedsiębiorstwach lub, na przykład, przywódcy państw.

W oddzielnej grupie przydzielonych znaków wpływa na wiarygodność i prestiż. W tym przypadku odgrywają ważną rolę oceny innych. Liczba ta nie może być obiektywny, więc jest to bardzo trudne do zmierzenia i wskazać w pewnych granicach. Według tej funkcji, można zidentyfikować nieformalnych liderów, znanych postaci kultury, przedstawiciele elit państwowych, i tak dalej. N.

objawy wtórne

Opisaliśmy powyżej podstawowych znaków, według którego zbudowano nowoczesną rozwarstwienie społeczeństwa. Jednak oprócz nich istnieją również cechy drugorzędne. Oni nie są decydującym czynnikiem, ale także wpływa na pozycję jednostki w ogólnej hierarchii. Oznacza to, że wszelkie grupy społeczne są obecne w środowisku, w większym lub mniejszym stopniu, nie bezpośrednio zależeć od tych cech. Ich charakter pomocniczy.

Ethnonational znak w różnych społeczeństwach wpływa na pozycję osoby w różnym stopniu. W krajach wielokulturowych, to jakość nie ma znaczenia. W tym samym czasie, w dzisiejszym świecie, wciąż jest wiele krajów, w których nie jest konserwatywny narodowy nastrój. W takich społeczeństwach należących do grupy etnicznej innych ludzi może być decydującym czynnikiem przy określaniu klasyfikacji danej osoby do określonej klasy społecznej.

Inne takie cechy – to płeć i wiek, cechy religijne i kulturalne osoby. Ich łączny wpływ na okręgu społecznej jednostki i jego zainteresowań. Warto również zauważyć, jest to znak, związany z miejscem zamieszkania. W tym przypadku jest to głównie kwestia dużej różnicy między mieszczan i wieśniaków.

Ludzie ze szczególnym statusie społecznym

Przynależności do określonej grupy w społeczeństwie zależy również od pewnych cech psychologicznych i instalacji człowieka. W tej serii, badacze zidentyfikowali marginalną pozycję w społeczeństwie. Są bezrobotni bez stałego miejsca zamieszkania, uchodźców. W niektórych społeczeństwach, może też być wyłączona i renciści, których warunki życia znacznie gorzej niż reszta populacji. Taka przepaść społeczna występuje w krajach, w których istnieje rząd nieodpowiedzialne. Jeśli władze nie mogą zapewnić podstawowe znaki publicznych wygodnego życia, z takich wyrzutków będzie bardziej w czasie.

Szczególny status i tam u osób z zachowania naruszającego. Są obywatele, którzy zostali skazani za swoje zbrodnie. Należą do nich przedstawiciele świata przestępczego, osoby przetrzymywane w więzieniach i innych obiektów poprawczych. Ludzie, którzy znaleźli się na marginesie lub przestępczej grupy, co do zasady, nie może na własną rękę wspiąć się po drabinie społecznej albo i nie chce go.