855 Shares 2316 views

Notariusz – Notariusz jest … w Federacji Rosyjskiej. notariusze Act

Aktywność ludzka zawsze dostaje cech obszaru, w którym jest on produkowany. Dlatego dzisiaj istnieje duża liczba różnych sektorach, w których każdy z nas może wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. W tym przypadku duże znaczenie dla społeczeństwa jest czynnością prawną. Po tym wszystkim, dotyczy to prawie wszystkich stosunków społecznych. Jeśli zwrócić uwagę na prawodawstwo, to jest w rzeczywistości, reguluje niemal wszystkie ludzkie działania, jeśli nie brać pod uwagę najbardziej banalnych aspektów. Zakup samochodu, nieruchomości, idąc do sądu, zakupy w sklepie – absolutnie istnieją regulacje dotyczące wszystkich tych zagadnień. Zatem aktywność prawny odgrywa ważną rolę. Jednocześnie istnieje w różnych interpretacji. Dzisiaj możemy mówić o obecności w naszym państwie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, prawników i tak dalej. N. Ale najbardziej ze społeczeństwem „w kontakcie” przedstawicieli notariuszy. Jest to ciekawy gałęzią prawa ma swoje własne cechy i historię powstawania, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.


Koncepcja notariuszy

Obecnie działalność notariuszy jest dobrze rozwinięta w Rosji. Wynika to ze stopniowego rozwoju stosunków społecznych, które są coraz bliżej do światowych trendów. System notariusz w tym przypadku odgrywa kluczową rolę w regulacji społecznego przekazu typu cywilnego. Jednak wspomniany rodzaj działalności nie można opisać tylko jednym położeniu. To jest koncepcja notariuszy jest różnorodny i ma kilka znaczeń. Oczywiście, najważniejsze jest to, co do interpretacji prawnej. Tak więc, notariusz – system połączonych ze sobą organów i pracuje w nich urzędnicy, którzy mają uprawnienia do wprowadzania specjalnych, akty notarialne. Oni z kolei, są przeprowadzane w celu ochrony praw i interesów obywateli rosyjskich.

W przeciwnym razie termin

Jak wspomniano wcześniej, pojęcie Notariusze ma kilka interpretacji. Zbadaliśmy podstawowe, prawne. Jednak notariusze – jest zjawiskiem złożonym. Może to być także obecne w następujących interpretacji, a mianowicie:

– w gałęzi prawnego, regulowanym przez odpowiednie działania;

– jako specyficznego szkolenia, którego celem jest zbadanie highlights czynności notarialnych na szkolenie wykwalifikowanych notariuszy.

Jak widzieliśmy, koncepcja ta ma kilka interpretacji, z których każdy opisuje je w swój własny sposób. Jednak warto zauważyć, że notariusz ma długą historię rozwoju w Federacji Rosyjskiej.

stając się notariusz

Wszystkie obecnie istniejące organy Federacji Rosyjskiej ma swoją historię rozwoju. System notariusz wyjątkiem. Jednak naukowcy nie mają pojedynczy widok problemach pochodzenia narządów. Na przykład, aż do XVI wieku, nie ma dowodów na istnienie notariuszy. Po tym datownik niektóre szczegóły zaczynają się pojawiać. W tym przypadku moment zapłodnienia jest dość logiczne. W rzeczywistości, począwszy od XVI wieku, Rosja rozszerzyła swoje obroty i znaleźć nowe rynki. Nawet w tych dniach transakcje ustne nie są już normą. Wymiana im pisane są kontrakty, które są prawnie wiążące. Dalszy rozwój systemu rozprzestrzeniła się na niemal wszystkich stosunków obowiązku. Jednocześnie notariusz wykonuje pewnego rodzaju regulacji prawnych. Na przykład, środki zostały podjęte pod koniec XVII wieku przez Piotra I, mającego na celu stworzenie ram prawnych do popełnienia niektórych transakcji. Oznacza to, że pierwszy stworzony ram regulacyjnych notariuszy. Dalszy rozwój branży prawnej przypada na okres ZSRR i Federacji Rosyjskiej o niepodległość.

regulacje prawne we współczesnym języku rosyjskim

Każda czynność powinna opierać się na szeregu konkretnych czynów, które są niezbędne do właściwego przepisu prawnego. Tylko w tym przypadku możemy mówić o zasadności i legalności danej działalności. W tym przypadku notariusz – cały system działań prawnych, które jest najbardziej dotyczy codziennego życia ludzi. Dlatego ten rodzaj aktywności jest jedynie zobowiązany do posiadania odpowiednich przepisów prawnych.

Ustawodawstwo dotyczące notariuszy istnieje w dzisiejszej Rosji. Jest ona przedstawiona jako hierarchicznej struktury wielu czynności, takich jak:

  1. Konstytucja Federacji Rosyjskiej.
  2. Ordynacja podatkowa RF.
  3. Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej.
  4. Podstawy ustawodawstwa na notariuszy.
  5. Różne rodzaje regulaminie.

Ta lista stanowi regulację prawną jako całość. Ale kluczem akt jest podstawą prawodawstwa notariuszy.

Charakterystyczny akt rdzeń

Akty notarialne rosyjskie na podstawie przepisów właściwych przepisów prawnych. Określa ona główne aspekty funkcjonowania tych narządów. Podstawy notariuszy ustalenia stanu prawnego tych działań, prawa i obowiązki jego przedstawicieli i ich zabezpieczenie finansowe na nich tryb kontroli i tak dalej. N. Oznacza to, że czynność ta jest skodyfikowany zbiór zasad prawnych czynności notarialnych. Jego istnienie jest w znacznym stopniu ułatwione przez regulacje prawne.

Istotą działań notarialnych

W większości przypadków ludzie nie rozumieją wszystkie cechy istniejącego systemu organów i kompetencji swoich przedstawicieli. W tym przypadku działalność notariuszy składa się z szeregu konkretnych działań, które mogą realizować specjalny temat. Cała lista władzy ma jasnych przepisów prawnych.

W tym przypadku, ramy prawne dotyczące notariuszy dać Poniższa lista działań danego gatunku. Należą do nich na przykład:

– wszelkie działania mające na transakcjach licencyjnych prawnych;

– działania dotyczące certyfikacji praw i faktów niekwestionowany natury;

– ochrona mienia, zawartego w masie dziedziczenia;

– rzeczywiste spełnienie zobowiązań o charakterze niekwestionowanego;

– zabezpieczenie dowodów w przypadku sporu;

– działania związane z przechowywaniem dokumentów.

Wszystkie wymienione działania mogą być wykonywane przez notariuszy, którzy mają własną osobowość prawną.

Rosyjscy przedstawiciele Notariusze

System wszelkich organów ma własnych pracowników. Są to przedstawiciele tej czy innej aktywności. W tym przypadku pracownicy mają pewien status prawny, który określa swoich kompetencji, praw i obowiązków. Aktu notarialnego daje kompleksowy ilość informacji o tożsamości i pozycji danej osoby, że jest notariusz. Na przykład, zgodnie z artykułem 2 ram prawnych powyższych stanowiskach mogą wziąć osoby spełniające następujące warunki, a mianowicie:

– po ukończeniu profilu prawnej;

– uwzględniając doświadczenie prawnicze (co najmniej pięć lat);

– wiek osoby musi wynosić co najmniej dwadzieścia pięć lat;

– musi zdać egzamin na ich umiejętności.

Prawo na notariuszy ma szereg ograniczeń jak normy. Według nich, przedstawiciele systemu nie mogą być cudzoziemcy, osoby z poprzedniego przekonania, niepełnosprawność, niepełnosprawność, i tak dalej. N.

Prawa i obowiązki notariuszy

Dużą rolę w analizie systemu prawnego grać swoje rzeczywiste możliwości przedstawicieli właściwych organów systemu. Prawa i obowiązki notariuszy są przedstawiane w tym samym akcie prawnym – na podstawie ustawy o notariuszy. Jej przepisy pokazują rzeczywiste możliwości systemu i jego przedstawicieli faktycznie zobowiązań wobec społeczeństwa i państwa. Tak więc, zgodnie z ich prawami notariusz może:

– wykonywanie wszystkich czynności wymaganych od niego przez prawo;

– wymagają, aby osoby fizyczne i prawne, wszystkie niezbędne dokumenty w celu dalszego wdrażania aktów notarialnych;

– tworzenie projektów konkretnych transakcji, innych rodzajów dokumentów;

W przeciwieństwie do możliwości w notarialnego z zastrzeżeniem pewnych zobowiązań, na przykład:

– przyczyniać się do ochrony wszystkich osób fizycznych i prawnych, a także zdać sobie sprawę ze swoich praw;

– zapewnić notariusza tajemnicy;

– odmówić pomocy notarialnego, jeżeli jest to podstawa prawna;

– przyczyniają się do organów podatkowych.

Jak widzimy, status prawny notariuszy dość obszerna. W uzupełnieniu do praw i obowiązków, ale także zawiera szereg ograniczeń. Normy gwarantujące im pokazać konkretne działania, aby notariusz, który nie jest uprawniony do. Są to:

– angażowanie się w działalność gospodarczą;

– pośrednictwo w zawieraniu umów;

– wdrożenie aktów notarialnych we własnym imieniu lub nazwisk krewnych;

– w przeciwieństwie do Komisji Prawa aktów notarialnych.

typy notariuszy

Obecnie istnieją dwie główne odmiany uwzględnione w systemie ciała artykuł w Federacji Rosyjskiej. Notariusz jest podzielone na publiczne i prywatne. Pierwszy typ charakteryzuje się tym, że jest to rodzaj organ państwowy. Wszystkie ich działania są notariusze wykonują w imieniu Federacji Rosyjskiej. Sektor prywatny wykonuje tę samą funkcję, to znaczy, nie ma różnicy w samej działalności. Wyjątkiem jest fakt, że podmioty prywatne notariusz działa na siebie, nie na państwo. Ci przynajmniej status przedstawicieli obu prywatnych i publicznych instytucji systemu jest dokładnie taka sama.

notariusze anglosaskie

Należy zauważyć, że w różnych krajach, zasada działania różnych organów różni się znacznie. Dobrym przykładem jest stan kontynentalnego i anglosaskiego rodziny prawnej. W przeciwieństwie do swoich ciał aktywność przejawia się najwyraźniej. Na przykład notariusze anglosaskich – to wyjątkowa i różni się od systemu władz rosyjskich. Jego główną cechą jest fakt, że wszystkie działania są oparte na precedensu sądowego. Wielką wagę przywiązuje się do zeznań prawdziwych ludzi. To w dużym stopniu zmniejsza rolę pisemnych dokumentów. Ponadto w krajach common law jest bardzo często miesza się notariusz i funkcja prawnika.

wniosek

Więc spojrzał na koncepcji, cech i rodzajów rosyjskiego notariusza. To konieczne, system egzekwowania ma wiele aspektów, które nadal wymagają rafinacji i rozwoju. Ale mimo to, notariusze nowoczesny Rosja działa całkiem sprawnie i pomaga wielu ludziom w tych lub innych problemów.