559 Shares 6313 views

Dlaczego nauka jest motorem postępu naukowego i technologicznego? Interferencja nauki i edukacji

Dlaczego nauka jest motorem postępu naukowego i technologicznego? W trakcie swojego historycznego rozwoju Człowiek stopniowo nauczył się używać sił natury i zdołał zmienić teren nie do poznania. To ludzie, którzy są twórcami niezliczonych wynalazków, wspaniałych dzieł sztuki, literatury i nauki.

Rewolucja przemysłowa i postęp naukowo-techniczny

Początkowo człowiek oswoił ogień i stopniowo nauczył się używać swojej energii. Dopiero po stuleciu ludzie nauczyli się korzystać z energii wiatru, prądów wodnych i słońca. Aby wyprodukować energię elektryczną, osoba odkryła i zaczęła korzystać z różnych rodzajów zasobów energetycznych: węgla, ropy naftowej, gazu, łupków, energii wodnej i energii jądrowej. Nie tak dawno temu człowiek wynalazł i uruchomił parowy silnik, który stał się prawdziwym przełomem w sferze produkcji.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego nauka jest lokomotywą postępu naukowo-technicznego, warto zauważyć, że wynalazek z zakresu energii elektrycznej był impulsem dla rewolucji przemysłowej. Uruchomienie maszyn mechanicznych, parowych i elektrycznych pomogło uratować osobę przed trudną i złożoną pracą. Mechanizacja wielu systemów umożliwiła wykorzystanie wynalazków naukowych na skalę przemysłową. Jednak droga była długa i trudna.

Od mechaniki generalnej do pełnej automatyki

W drugiej połowie XX wieku nadszedł czas na zupełnie inną egzystencję – erę rewolucji naukowej i technologicznej. I to miało miejsce właśnie ze względu na ogólną mechanizację i pełną automatyzację. Badania i odkrycia w dziedzinie rozszczepienia jądrowego i termojądrowych reakcji syntezy jądrowej obiecują człowiekowi prawie niewyczerpane źródło energii.

Dlaczego nauka jest motorem postępu naukowego i technologicznego? Obecnie stała się potężną siłą wytwórczą w społeczeństwie. Uniwersalna automatyzacja jest jednym z najważniejszych dźwigni postępu naukowego i technologicznego, ponieważ zajmuje praktycznie całą pracę mechaniczną, a komputery elektroniczne usuwa większość zmartwień od osoby, pozostawiając więcej czasu na twórczą działalność. Zauważa różnice pomiędzy pracą fizyczną i umysłową. Dlatego nauka jest lokomotywą postępu naukowego i technologicznego.

Interferencja nauki i edukacji

W stopniowym rozwoju człowieka istotna rola należy do nauki, a także do pracy, do umiejętności uczenia się, rozumienia i wyjaśnienia różnych zjawisk materialnego świata. We współczesnym świecie istnieje ogromna liczba dyscyplin naukowych. Jedną z nich jest biochemia – nauka chemikaliów i istotnych procesów zachodzących w żywych organizmach. Przedmiotem badań są biocząsteczki, które są integralną częścią żywego organizmu. Biologia strukturalna dotyczy badania architektury i kształtu makrocząsteczek biologicznych – białek i kwasów nukleinowych.

Biologia raka to badanie zaburzeń i niekontrolowanego wzrostu poszczególnych komórek, tkanek lub narządów w organizmie. Badania biologii komórek macierzystych na roślinach wpływają na każdy aspekt środowiska i interakcje, zarówno w środowisku naturalnym, jak iw adaptacji. Cytologia zajmuje się badaniem komórek, ich właściwościami fizjologicznymi, strukturą, organami, które zawierają, a także interakcją ze środowiskiem, cyklem życiowym, podziałem i śmiercią. Diagnostyka molekularna to badanie mające na celu zwiększenie i lepsze zrozumienie molekularnej podstawy choroby poprzez tworzenie nowych obrazów (sond) dla określonych celów molekularnych.

Dyscypliny naukowe

  • Chemia. Chemia analityczna to badanie składu chemicznego materiałów naturalnych i sztucznych oraz opracowanie narzędzi do wyjaśniania takich kompozycji. Chemia ekologiczna to nauka zjawisk chemicznych i biochemicznych występujących w środowiskach powietrznych, glebowych i wodnych, jak również wpływu działalności człowieka. Chemia nieorganiczna analizuje właściwości i zachowanie związków nieorganicznych, chemii organicznej – organicznej. Chemia farmaceutyczna to badanie projektowania, syntezy i rozwoju farmaceutyków. Fizyka fizyczna studiuje zastosowania fizyki dla makroskopowych, mikroskopijnych, atomowych, subatomowych i mechanicznych zjawisk w układach chemicznych.
  • Biologia rozwojowa i genetyka. Biologia rozwoju to badanie procesów, w wyniku których organizmy rozwijają się i rozwijają. Biologia ewolucyjna i rozwojowa odkrywa związek między ewolucją i rozwojem organizmu lub grupy organizmów, które obejmują cechy genetyczne, molekularne, paleontologiczne, a także teoretyczną i ekologiczną analizę. Genetyka jest badaniem dziedziczenia genów i oznak ich przyczyn, a także zachowaniem chromosomów w podziale i reprodukcji komórek.
  • Inżynieria, fizyka i matematyka. Bioinżynieria – badanie zasad inżynierii biologicznej i medycznej. Biofizyka – ta nauka dotyczy sił działających na żywą komórkę organizmu, związku między zachowaniem biologicznym żywych struktur, fizycznym wpływem, na które są narażeni, a także fizyką procesów i zjawisk życiowych. Biostatystyki – badania nad rozwojem i stosowaniem metod i technik statystycznych w rozwiązywaniu problemów. Nanotechnologia jest nauką stosowanej nauki i technologii, której jednoczącym tematem jest kontrola nad materią na poziomie atomowym i molekularnym.
  • Immunologia to badanie wszystkich aspektów układu odpornościowego we wszystkich organizmach.
  • Mikrobiologia, bakteriologia, prokariotki badań, w tym bakterie. Mikrobiologia ekologiczna dotyczy badania funkcji i różnorodności drobnoustrojów w ich naturalnym środowisku. Fizjologia mikroorganizmów – badanie biologii i funkcji mikroorganizmów. Mykologia jest nauką grzybów, ich genetycznymi i biochemicznymi właściwościami. Parazytologią jest badanie pierwotnych pasożytów i pasożytów. Wirusologia to badanie wirusów biologicznych i wirusopodobnych środków.

  • Biologia molekularna i obliczeniowa. Genomika – badanie mapowania i analizy składu genetycznego organizmów, mające na celu zrozumienie pełnego genomu. Proteomiką jest badanie składu białkowego komórek. Bioinformatyka jest nauką zajmującą się badaniami, rozwojem lub wykorzystaniem narzędzi i metod komputerowych w celu rozszerzenia wykorzystania danych biologicznych, medycznych, behawioralnych lub medycznych. Informatyka jest nauką, która zajmuje się wykorzystaniem komputerów i statystycznych metod zbierania, klasyfikacji, przechowywania, wyszukiwania i rozpowszechniania informacji. Grupa ta obejmuje również biologię obliczeniową, modelowanie matematyczne i informatykę.
  • Neurologia. Neurobiologia – badanie komórek układu nerwowego i organizacja komórek w schematach funkcjonalnych. Neurologia jest badaniem układu nerwowego, w tym mózgu, rdzenia kręgowego i neuronów w celu pogłębienia zrozumienia ludzkich myśli, emocji i zachowania.
  • Fizjologia. Anatomia to nauka o formie i strukturze organizmów i ich części. Endokrynologia to badanie gruczołów i hormonów ciała i związanych z nią zaburzeń. Farmakologia – badania nad narkotykami. Fizjologia jest nauką funkcji żywych organizmów i ich części. Toksykologia zajmuje się badaniem natury trucizn i leczeniem zatrucia. Biologia systemu – badanie systemów biologicznych.
  • Nauk społecznych i behawioralnych oraz zdrowia publicznego. Psychologia to badanie psychiki i zachowania. Socjologia jest nauką życia społecznego, zmianami społecznymi, przyczynami i konsekwencjami zachowań człowieka. Antropologia jest badaniem człowieka. Publiczne badania epidemiologiczne i zdrowie osób, społeczności, aktywności i programów promujących zdrowie, zarówno lokalne, jak i globalne.