141 Shares 3658 views

Syntetyczna teoria ewolucji

Synteza teorii ewolucji powstała na bazie zjednoczenia w latach 20. XX wieku ekologii, genetyki i darwinizmu. Dzisiaj jest uważany za najbardziej holistyczny i rozwinięty zupełnie. Synteza teorii ewolucji zawierała genetykę populacji i klasyczny darwinizm.


Pierwszym, który wprowadził podejście genetyczne, był Chetverikov, Sergey Sergeevich. W 1926 roku opublikował artykuł, w którym ewolucję życia (w kilku chwilach) z punktu widzenia genetyki rozpatrywano. W pracy Chetverikov kilka przepisów. Jako przykład przyjął naturalne populacje much owocowych. Tak więc, naukowiec ustanowił:

 1. Mutacje w warunkach naturalnych występują stale.
 2. Zmiany recesywne mogą utrzymywać się w nieskończoność w stanie heterozygotycznym.
 3. Z upływem czasu (wraz z wiekiem) mutacje gromadzą się w formie, oznaki tego gatunku stają się niestabilne.
 4. Głównymi czynnikami różnicowania wewnątrzgatunkowego są zmienność i izolacja dziedziczna .
 5. Panmixia (wolne przejście) prowadzi do polimorfizmu i selekcji do monomorfizmu gatunku.

Przedstawiona przez Chetverikova teoria wskazuje, że gromadzenie się poprzez przypadkowe mutacje przyczynia się do adaptacyjnego, regularnego przepływu w trakcie rozwoju. Rozwój ćwiczeń kontynuował taki rosyjski genetyk, jak Romaszow, Timofeev-Resovsky, Vavilov, Dubinin i inni. Prace tych i innych figur tworzyły pozycje, na których opiera się syntetyczna teoria ewolucji.

W ciągu 30 lat pracy Wrighta, Haldemess, Fisher zainicjował rozwój nauczania na Zachodzie.

Jedną z pierwszych prac, w których syntetyczna teoria ewolucji została w swej istocie przedstawiona, była monografia Dobzhansky'ego dotycząca pochodzenia gatunków i genetyki. W tej pracy zwrócono uwagę na badania mechanizmów tworzenia się systemu genetycznego populacji w zależności od wpływu różnych czynników. Czynnikami są w szczególności zmienność dziedziczna, wahania liczby osób w różnych populacjach, migracja. Wielki wpływ wywierały przyczyny ewolucji, jak również reprodukcyjne izolowanie nowych form utworzonych w obrębie gatunku.

Doskonały jest wkład Schmalhausen w rozwój nauczania. Zgodnie z twórczym zjednoczeniem embriologii, teorii ewolucyjnej, paleontologii, morfologii, a także genetyki, naukowiec przeprowadził dogłębne badania korelacji między filogenezą a ontogenezą, przeanalizował główne kierunki ewolucji, a także opracował kilka podstawowych zasad współczesnej nauki.

Wśród podstawowych badań, praca Huxley "Evolution, Modern Synthesis" zajmuje ważne miejsce. Znaczne znaczenie miały również badania nad formami i tempem rozwoju Simpson.

Teoria syntezy oparta jest na jedenastu głównych postulatach. Vorontsov sformułował je w zwięzły sposób.

 1. Mutacje, będące niewielkimi dyskretnymi zmianami dziedziczności, uważane są za materiały ewolucyjne, które mają charakter przypadkowy.
 2. Głównym, do pewnego stopnia nawet jedyną siłą napędową rozwoju jest dobór naturalny, który opiera się na wyborze małych i przypadkowych mutacji.
 3. Najmniejszą jednostką ewoluującą jest populacja.
 4. Rozwój ma stopniowy (stopniowy) i trwały charakter.
 5. Gatunki zawierają wiele jednostek podporządkowanych, a jednocześnie wyróżniających się (morfologicznie, genetycznie, fizjologicznie), ale nie izolowanych jednostek rozmnażania.
 6. Ewolucja wiąże się z rozbieżnością objawów.
 7. Przepływ genów (wymiana alleli) jest dozwolony tylko w obrębie gatunku. Pod tym względem on (gatunek) jest uważany za holistyczny i genetycznie zamknięty system.
 8. Własności gatunków nie odnoszą się do form, które rozmnażają się bezpłciowo i partenogenetycznie.
 9. Makroewolucja odbywa się poprzez mikroelement.
 10. Prawdziwy takson ma pochodzenia monofiltycznego (dotyczy jednego gatunku przodków).
 11. Ewolucja jest procesem nieprzewidywalnym, ma postać, która nie jest skierowana ku ostatecznemu celowi.