310 Shares 1748 views

Bóg namaszczony. Namaszczenie Królestwa

Duch Pański prosi i poucza o tym, kogo żyje. Wskazuje, że jest sprawiedliwość, jak ją zachować i rozmnażać: "Nie potrzebujesz kogoś, aby cię nauczył. Ale to samo namaszczenie nam poucza … "Słowo" namaszczone "często znajduje się w Biblii. Przez całą historię ludzkości różne narody miały wielu namaszczonych przez Boga. Byli mentorami, przywódcami, przywódcami, królami. ? Więc kim jest ten starożytny namaszczony ? Jest to głęboki problem filozoficzny, z którymi musimy sobie radzić.


Kto jest namaszczony przez Pana?

Pomazańca Pana jest wybrany przez Boga, który najlepiej nadaje się do administrowania prawowiernym krajem z mnóstwa innych ludzi według Boskiej wiedzy. Jest wybranym sługą Boga, Pan przekazuje łaskę i daruje pomoc w rządzeniu krajem przez obrzędy kościelne namaszczenia o królestwo. имеет пред Господом задачу, что заключается в таком управлении страной, что помогает всему народу быстрее и легче спасти свои души от погибели, стать ближе к Царствию небесному путем верной и жертвенной службы царю, то есть помазаннику Бога. Tak więc Pomazańca przed Panem sprawuje władzę nad krajem, który ma pomóc wszystkim ludziom szybciej i łatwiejszym ratować dusze przed zgonem, zbliżyć się do królestwa niebieskiego przez wierne i ofiarne służenie królowi, namaszczonemu przez Boga.

Grace cesarza

) имеет благодать постигать цели, способы решения современных жизненных вопросов, а также тех, что осветляют далекое будущее станы. Pomazany król (król ) ma łaskę, aby zrozumieć cele, sposoby rozwiązywania współczesnych spraw życiowych, a także te, które rozjaśniają daleką przyszłość obozu. Nie zawsze najważniejsze pytania ludzi są zbieżne z wymogami państwa prawosławnego, którego celem jest ocalenie dusz zarówno teraz, jak iw przyszłości. может разрешить данную проблему самым наилучшим способом. Czasami zapotrzebowanie na teraźniejszość i przyszłość jest odwrotne, w tym przypadku tylko monarcha, namaszczony przez Boga, może rozwiązać ten problem w najlepszy możliwy sposób. I wszystko dla dobra. To jest łaska suwerenisty i przedstawienie Pana namaszczonemu przez Boga.

Dowód tej prawdy

Jeśli Bóg jest Cnotliwy, dba o dobrobyt ludu; Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, przewiduje, który z nich może najlepiej rządzić krajem; Jeśli Pan jest Wszechmogący, robi to tak, że osoba, którą wybiera i jego potomkowie, są najbardziej odpowiednie dla rządu przez cały czas iw każdym życiu. Utwierdzając dynastię królów, Bóg zapewnia jej pomoc i opiekun, kierując monarchę na właściwe decyzje w trudnych czasach. W ten sposób Pan wie, że wierna służba Jego namaszczeniom da pozytywne rezultaty, poprawi jakość życia ludzi, stwarza dobre warunki dla zbawienia dusz każdego narodu prawosławnego. Kościół prawosławny uczy nas, że Pan jest cnotą, jest wszechwiedzący i wszechwładny. Dlatego właśnie on wybiera namaszczonego, który rządzi stanem.

Pomazanie w Biblii

выступает обрядом, при котором монарх, что вступает на трон, помазывается елеем (оливковым маслом) и миром (ароматическим маслом из нескольких трав) с целью подношения ему даров Господа для правильного управления государством. Namaszczenie królestwa jest obrzędem, w którym monarcha, który wszedł na tron, jest namaszczony olejem (oliwą z oliwek) i światem (olej aromatyczny z kilku ziół), aby dać mu dary Pana właściwego rządu. Pierwszym przykładem z Biblii jest opowieść o Aarona, gdy został podniesiony do godności najwyższego kapłana. . Wiele razy w tej książce pojawiają się oznaki namaszczenia monarchów, a więc później, gdy król wzniósł się na tron, to zawsze odbyła się ceremonia namaszczenia na królestwo, gdy monarcha otrzymał błogosławieństwo nieba .

Namaszczenie w ortodoksji

W ortodoksji obrzęd ten był prowadzony przez patriarchę, starszy biskup. Kiedy namaszczono rosyjskich monarchów, używali oni statku, który zgodnie z legendą należał do cesarza Octavina Augusta i zgubił się w 1917 roku. Namaszczenie królestwa w ortodoksji nie jest jedną z siedmiu sakramentów kościoła.

Charakterystyka namaszczenia

. Namaszczenie jest błogosławieństwem nieba . Nie jest to dla własnych potrzeb, ale dla służby Najwyższej. To jest moc, która daje się zmienić na lepsze, za zdolność do przynoszenia duchowych owoców. Owoc, to jest końcowy wynik, ma ogromne znaczenie. Namaszczenie jest podane dla "dojrzewania owoców". Nagroda z góry będzie dana tylko za owoce, a nie za namaszczenie. Niezależnie od rozmiaru namaszczania nagroda zostanie wynagrodzona za odsetek owoców, które zostały przywiezione, więc kto otrzymał wiele namaszczenia, tyle zostanie poproszony. должен принести все 100% положительного результата. A Pomazańca musi przynieść 100% pozytywnego wyniku.

Monarcha i Kościół

Minister kościoła, patriarcha, nie może rządzić narodami państwa. Jeśli oświadczy, że jest królem, osłabnie czystość wiary, ponieważ uznaje prawo tych, którzy fałszywie wierzą w Pana, zbawienie dusz. Dlatego władca znajduje się nad patriarchą, kanonicy prawosławni dają mu prawo powołania i usunięcia patriarchy i biskupów. несет ответственность перед Богом, людскому суду он не подсуден. W życiu namaszczony jest odpowiedzialny przed Bogiem, nie jest sędzią sądu ludowego.

Rosyjski prawosławny car

преподносит дары Господа государю, русский православный царь становится так называемым мужем своего народа, а народ образно становится его женой. Po obrzędie namaszczenia, gdy duch święty prezentuje dary Pańskiemu suwerennemu, rosyjski prawosławny król staje się tak zwanym mężem swego ludu, a ludzie formalnie zostają jego żoną. Z tego powodu koronacja nazywa się "ślubem królestwa". Tak więc między królem a jego poddanymi są "stosunki małżeńskie", które w ortodoksji powinny postępować ściśle według przykazań. Oznacza to, że w Bogu musi być zarówno monarcha, jak i lud. Ani król nie może istnieć bez ludzi, ani ludzi bez króla w Panu. Widzimy więc budowę linii władzy od Najwyższego do ludzi poprzez namaszczonego – monarchę. Król może uratować swoich ludzi przed grzechem, kierując swój wektor na siebie, jeśli za wolę Boga, zgodę suwerena i brak takiego grzechu na samemu królowi.

Ludzie i Pan

Bóg nie zaprzecza istnieniu innego źródła władzy różnej od siebie, siły od ludzi w wyniku ich swobodnego wyboru. Pan nie będzie się opierać, jeśli człowiek wybierze życie i moc bez Najwyższego. Dlatego nie każda moc pochodzi od Boga. Jedność Pana i człowieka zawsze przechodzi przez namaszczonego, którego nieobecność uniemożliwia otrzymanie łaski. не коснулся помазанника, Всевышний оставляет народ на произвол судьбы, без своей поддержки. Jeśli duch święty nie dotknął pomazańca, Wszechmogący pozostawia ludziom swój los, bez ich poparcia.

Prawda o królewskim autorytecie pomazańca Boga

Pomazańca Boga jest uosobieniem Jezusa na ziemi, darowanym Bogiem Mesjaszem. Jego ręce, Najwyższy, ocalają wybranych i ziemskiego Kościoła przed zniszczeniem Szatana, zarówno duchowego, jak i fizycznego. Reprezentuje żywy instrument w rękach Pana. To jest z rąk króla, że Bóg chroni jego dziedzictwo przed wrogami, że zabijają ciało i duszę i trzymają się grzechów, używając zarówno mocy słowa, jak i mocy miecza. Kościół mówi, że należy pomodlić się za namaszczonego króla, ponieważ jest to chrześcijański obowiązek wszystkich ludzi. Jeśli odrzucimy prawowitego namaszczonego Boga, wtedy nie będzie miał sposobności popełnienia aktu wiary w odrzuceniu Szatana. Brak modlitwy dla wybrańców Pana jest drogą do Antychrysta. Ten, kto odrzuci namaszczonego Boga, wpada w ręce szatana, który z własnymi rękami stworzy parodię uniwersalnego imperium prawosławnego, czyli królestwo Antychrysta. Do tego stanu i jego ludzi, że wierzyli i otrzymali swego króla, przewidziano zmartwychwstanie i zwycięstwo nad wszystkimi wrogami.

Tak więc, namaszczony przez Boga jest król wybrany przez Najwyższego. Został podniesiony do tronu państwa, którego ludzie wybrali, i reprezentuje Szefa bojowego Kościoła Chrystusowego. Ortodoksyjny car jest ojcem ludu, jego szefem, dobrym życzeniem i obrońcą. Gdzie jest głowa państwa, jest porządek, a ze względu na jego straty, często są katastrofy. Tak jak w rodzinie nie może być więcej niż jeden ojciec, więc w państwie nie może być więcej niż jeden władca.