110 Shares 2323 views

Związki heterocykliczne: nomenklatura i klasyfikacja

Związek heterocykliczny klasą organicznych związków pierścieniowych, w cyklu, który oprócz atomów węgla zawiera więcej atomów innych pierwiastków chemicznych, tak zwane heteroatomów (grecki heteros – – z drugiej strony, drugi.) Na tlen (na przykład, furan i piran), azotu (pirol i pirydyna ), siarkę (tiofenaldegid tiofenu, tiopiranu, tiazol), selen (selenophene) etc.


Heterocykle utworzony przez dwa lub więcej atomów węgla i heteroatomów. Według teorii Bayera odporne heterocykliczne tylko w tych przypadkach, gdy odchylenie wartościowości atomów tworzących pierścienie, jest najmniejszy kąt 109 ° 28”. Na przykład, najbardziej niestabilne związki heterocykliczne związki heterocykliczne z trzecim okresie, w którym występuje największe cząsteczki, takie odchylenie – 24 ° 44 „(tlenku etylenu Tioxide etylenu i etylenoimina).

Heterocykle są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Należą do nich aminokwasy (tryptofan, karnozyna, histydyna), imino kwasów (w prolinę i hydroksyprolinę), puryny (adenina i guanina) i pirymidynowych (tymina, uracyl i cytozyna) zasady, ważnych biologicznie substancji żywej materii (hem, heminy, chlorofil), alkaloidy ( kofeina i atropiny), antybiotyki (penicylina, gramicydyna C, streptomycyny), leki (norsulfazol i kofeiny), sulfonamidy (norsulfazol, streptocid), rozpuszczalniki organiczne (pirydyna), węglowodany, kwasy nukleinowe, białka, hormony, witaminy i wiele innych ważne substancje.

Podział związków chemicznych

Klasyfikacja w oparciu o struktury związków heterocyklicznych w cząsteczce atomy węgla, które są związane z heteroatomem (hetero) i atomów wodoru. Związki heterocykliczne i ich pochodne są podzielone na grupy w zależności od liczby atomów tworzących pierścień (trzy-, cztero-, pięcio-, sześcio-członowy, itp.); W każdej z grup są podgrupy z jednej, dwóch lub trzech heteroatomów.

związki heterocykliczne, w większości przypadków, o których mowa w nomenklaturze historycznych (pirydyna, pirol, akrydyny). Od nazw historycznych powstawały nazwy ich pochodne (pirydyn-4-karboksylowego metylopirydyny). W celu wskazania położenia podstawnika liczby atomów heterocykle. Numeracja jest przeprowadzane heteroatomami lub oznaczają do greckiej litery alfabetu, wychodząc od atomu węgla sąsiadującego z heteroatomem – alfa, beta, gamma, itd.

Związki Getorotsiklicheskie: nomenklatura

W nazewnictwie związków heterocyklicznych według IUPAC liczone liczby atomów węgla w heterocyklu, struktura, rozmieszczenie podstawników i innych elementów (na przykład furfurol ma Nazwa systematyczna furano-2-karbaldehyd). Nazwy związków heterocyklicznych wskazano w opisie dla procesu ich wytwarzania, właściwości i wartości.

Dla grupy heterocykliczne obejmują tlenki (na przykład tlenku etylenu), bezwodniki kwasów karboksylowych, nasyconych dwuzasadowych, etc. Stabilność wcześniej uważanych heterocyklicznych w zależności od liczby atomów węgla w cząsteczce heterocykl heteroatomów i jego lokalizacji w heterocyklu. Najmniej odporne są związki heterocykliczne, składające się z trzech lub czterech cykli, które stały się łamliwe i związki alifatyczne. Istnieje wiele związków heterocyklicznych, cząsteczek cykli ich trwałe, podobnym cyklu benzenovogo rdzenia. Są one podstawowym elementem strukturalnym wielu biosoedineny ważne dla przemysłu, medycyny i weterynarii.

Chemistry of Heterocyclic Compounds

Właściwości chemiczne pięcioczłonowy (tiofen i jego pochodne) heterocykle ze względu na obecność w ich cząsteczce pi-system nadmiaru elektronów, co zwiększa ich aromatyczność. W porównaniu z benzenem tiofen łatwo reaguje podstawienia elektrofilowego.