605 Shares 1646 views

Ideologia – zasada organizacji społecznej

W prostym zrozumienia ideologii – to przede wszystkim system poglądów i pomysłów. Jest ważnym zjawiskiem społecznym, które obecnie posiada kilka rodzajów. Wszystkie z nich powstały w ścisłej zależności od realiów właściwych dla danej epoki. Ideologia jest ściśle związana z polityką, bo to jest – częścią struktury państwa, od których zależy realizacja konkretnego systemu wierzeń. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, będziemy patrzeć na historię jego pochodzenia, gatunku, i badając rolę ideologii we współczesnym społeczeństwie.


Pojęcie ideologii

Po raz pierwszy francuskie ludzie mówią o nim: A. Destutt de Tracy i Eten De Condillac pod koniec 18 wieku próbował stworzyć naukę, której przedmiotem będzie poświęcony idei i zasad ich tworzenia. Wierzyli oni, że nauka ta powinna być skonstruowana zasad przywództwa w życiu społecznym, tak powinno być podstawą do wykonywania elementów prawa, polityki i moralności.

Ale Napoleon odrzucił abstrakcyjne idee tych uczonych, a pojęcie ideologii zapomniano tak długo jak Karl Marx zaczął ustanawiać swoją teorię, w której miał stać się jednym z kluczowych. Według marksistowskiej teorii ideologii – jest wyrazem interesów konkretnej klasy.

Obecnie jest ona postrzegana jako system wierzeń, który obejmuje interesy małej grupy lub społeczeństwa, ale także odzwierciedla postawę ludu do rzeczywistości.

typy ideologia

Jako ideologia – to wieloaspektowy koncepcja, która obejmuje cały system poglądów, to z czasem utworzyły kilka gatunków pod wpływem czynników politycznych i ekonomicznych.

  • Liberalisticheskaya. Ideologia ta przyciąga uwagę do wolności człowieka. Jej zwolennicy uważają, że prawa i wolności każdy musi być wspierany przez podstawy prawnej. największa swoboda dysponowania nieruchomości, jak pokazano poniżej: ustawa reguluje proces ten jest minimalny, dzięki czemu osoba wykorzystać jego właściwości, jak mu się podoba. W ogóle, według liberalizmu każdy przejaw osobowości (zachowania w społeczeństwie, a także sposobów samorealizacji) powinny minimalnie być ograniczone przez ustawodawstwo, z jednej strony, jest to pozytywna jakość ideologii, ale wolność musi być aktualne, ponieważ nieodpowiednie liberalizm może zaburzyć społeczeństwa.
  • Konserwatywna ideologia – to przede wszystkim następujące tradycje, wartości i doktryn religijnych. Tutaj ekstremizm i odmawia jakichkolwiek radykalnych reform, a promował stabilność i poprawę bezpieczeństwa i sił zbrojnych.
  • Socjalistyczna. Ideologia ta głosi, sprawiedliwości społecznej i równości. Własność publiczna – charakterystyczną cechą socjalizmu. Obywatele świadczone przez państwo, a oni z kolei działa na korzyść tego.
  • Antiideologizm. Ostatnio, staje się coraz bardziej popularna, jest odrzucenie któregokolwiek z istniejących ideologii.

Główne funkcje ideologii

Istnieje 5 głównych funkcji:

  1. Orientacja ludzkości. Ponieważ ideologia zawiera system wartości, jak również główne postanowienia strukturze społeczeństwa i roli jednostki w nim, ten czy inny sposób, w realizacji tych poglądów działalność człowieka jest korygowana.
  2. Mobilizacja ludzi. Zwolennicy ideologii razem w grupach w celu realizacji wspólnych poglądów, zwolenników wśród których są.
  3. Integracja społeczeństwa. Ideologia jest bardziej globalny niż jakikolwiek osobisty interes w tym wyrażone w integracji osób: biorą wspólnych poglądów i interesów.
  4. Amortyzacja. Czasami występuje niezgodność między potrzebami i możliwościami klas i grup ludzi. Następnie ideologia słabnie, łagodzić konflikty.
  5. Ekspresja i ochrona interesów. Ideologia tworzy się biorąc pod uwagę okoliczności prawdziwym życiu. Mimo obecności podwyższonych pomysłów w każdej koncepcji, z których niektóre mają znaczenie praktyczne. Po tym wszystkim, pomysły nie przynoszą praktyczne korzyści, rzadko wielu zwolenników. Stąd wydaje się, że każdy system wierzeń przyjęty przez spółkę, odpowiada w niczyim interesie, a zatem w celu ich realizacji i ochrony.

W nowoczesnych warunkach, jak widzimy, ideologia – koniecznym zjawiskiem, które zrzesza publiczne i wysłać go do osiągnięcia wspólnych celów.