501 Shares 8627 views

W przeciwieństwie do wychwytywania porwania zakładników. Artykuł 126 Kodeksu Karnego oraz art 206 kodeksu karnego

W przeciwieństwie do uchwycenia przez porwanie zakładników – zawsze ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji o kwalifikacji czynu społecznie niebezpiecznego. Często przy definiowaniu przestępstwa, a zatem, artykuł kodeksu karnego, istnieją trudności z prawidłowym doborze wymaganych standardów. Jednakże, w celu wyraźnego rozróżnienia między tymi działaniami wystarczy rozważyć objawy i odnosić je, identyfikując podobieństwa i różnice.


Jaki jest branie zakładników

Artykuł 206 kodeksu karnego, a także uwag na to, ustanawia przepisy, które określają istotę koncepcji zakładnika i jego schwytania. Tak, zakładnikiem – zawsze jest to osoba, która została zachowana w celu zmuszenia rządu lub społeczeństwo do popełnienia lub, wręcz przeciwnie, nie wykonywać żadnych działań. Od tej koncepcji, można poruszać się płynnie i co dokładnie jest zajęcie i co cechą tej opcji jest przestępstwem.

Branie zakładników – bierze w posiadanie osoby poruszającej się w przestrzeni, oraz ograniczenie możliwości przemieszczania się osób. Że zawsze jest konieczne, aby te trzy czynności, które razem i tworzą czynu przewidzianego przez art Kodeksu Karnego. Ważne jest, że przestępstwo jest uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych i wpada do kategorii bardzo poważnych, wkraczając do kilku rodzajów stosunków społecznych.

Stanowi przestępstwo, jego znaki

Dla scharakteryzowania czynu zawsze jest konieczne, aby mieć wiele różnic, to nie jest wyjątkiem i branie zakładników. Stanowi przestępstwo obejmuje zestaw obowiązkowych i opcjonalnych atrybutów, które są ważnymi elementami. Bez nich, doprowadzić osobę do sprawiedliwości i wnieść sprawę do sądu, jest po prostu niemożliwe.

Wymagane cechy każdego z przestępstw są niezbędne, jak wynika z ich nazwy. Aby zrozumieć ich znaczenie, możemy rozważyć branie zakładników. Oznaki tego aktu – w tym przypadku – powinno być obowiązkowym elementem każdego elementu przestępstwa. Na przykład, typ ostatniego. On zawsze uważał obiektywnie. Podczas przechwytywania zakładnika zawsze jest formalny.

Opcjonalne funkcje również nie muszą być obecne w składzie bezprawnym działaniem. Przykładem tego są różne instrumenty z przestępstwa, środków lub metod popełniania nawet miejsca i czasu. Jednak to nie jest obowiązkowe dla niektórych aktów i ich kwalifikacji.

Celem strona

W skład każdego przestępstwa zakłada istnienie czterech elementów. Głównym z nich jest cel boczny, który odzwierciedla sposób akt objawia się na zewnątrz. Jeśli mówimy o przestępstwie, nie jest, mówi artykuł 206 Kodeksu Karnego, kilka ważnych kroków, a mianowicie utrzymanie, ograniczoną mobilność i ruch – wszystkie te działania w zdobyciu zakładników. To jest człowiek „odstąpić” od zwykłej sytuacji, nie dają się dowolnie wybraną lokalizację i są przymusowo wysiedlonych. Jest tylko działanie.

Ponadto celem zawsze odzwierciedla skład typu, który pozwala ustawić czas, kiedy przestępstwo zostało zakończone. W przypadku wzięcia zakładników, jak wspomniano wcześniej, kompozycja jest definiowana jako formalny, który wskazuje koniec aktu od początku napadu karnej. W tym przypadku, konsekwencje nie odgrywają żadnej roli.

Celem strona może zawierać nie tylko wymagane funkcje, ale również opcjonalne. Narzędziem przestępstwa, na przykład, czy użycie broni jako zagrożenie dla wychwytywania miejscu i czasie bezprawnego aktu – w niektórych przypadkach, to wszystko ma pewne znaczenie w zatrzymaniu przestępców. Jednak głównym problemem jest tutaj koniec przestępczością i zaangażowanego działania. W ten sposób odróżnić branie zakładników z innych przestępstw, na przykład, takie jak bezprawnego uwięzienia.

Obiekt, z zastrzeżeniem i subiektywna strona

Coś, co rzutować, tj żadnych public relations – przedmiot przestępstwa. W przypadku branie zakładników będzie elementem takich jak bezpieczeństwo publiczne. Na przykład terrorystów zakładników zakłada cel odstraszania i uzyskanie pewnych korzyści od państwa. Jest uważane za charakterystyczne dla tego typu przestępstw.

Podmiot, który jest jeden, który popełnił czyn społecznie niebezpieczny, zawsze generałem. Osoba fizyczna sane który osiągnął określony wiek i jest przedmiotem. Jedyną rzeczą, która może być przeciwny – ten ostatni warunek, czyli wiek, co w niektórych przypadkach może być nawet mniej niż 16 lat. Branie zakładników – czyn, dla których odpowiedzialność zaangażowana osoba, która osiągnęła wiek czternastu lat.

Subiektywne aspekt – to zawsze jest wina, że jest przestępcą stosunek do tego, co robi, a konsekwencje tych działań. Gdy branie zakładników, ona zawsze ma formę bezpośredniego intencji i nie oznacza niedbałości. To jest powód, że akt jest uważana za szczególnie niebezpieczne.

cechy kwalifikacyjne

Okoliczności obciążające oznaczać powołanie wyższej kary. Art. 206 Kodeksu Karnego rozwiązuje wyczerpującą listę przypadków, w których branie zakładników jest uważany za popełnione w obecności wyżej wymienionych czynników. Tak, są to przestępstwa popełnione:

  • zysku;
  • grupa osób;
  • skierowany do kobiety w ciąży lub z dwoma lub więcej osób;
  • spowodował śmierć lub poważne szkody, zarówno przypadkowo i celowo;
  • używając przemocy lub broni;
  • w stosunku do osoby, która nie osiągnęła pełnoletność.

Ta lista działań, które są uznawane za okoliczności obciążające, jest ważne w wyroku, a także pozwala na wyznaczenie przeciwieństwie branie zakładników przez porwanie.

koncepcja porwania

Przepisy przestępstwa określone w Kodeksie Karnym. Porwanie – to działania, które dotyczą nielegalnego przejęcia osoby trzymającej go i poruszający. Jak widać, jest ona wykonywana kilka działań, które razem tworzą niebezpieczny akt. Jednak porwanie nie jest bardzo poważna, ale po prostu poważnym przestępstwem.

Ważne, aby zakwalifikować się do faktu, że porwanie – jest to akt, który odbywa się wyłącznie w tajemnicy informacje mogą być znane tylko najbliższej rodziny, czyli osób, do których jest on skierowany w bok pośredniego. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w strukturze przestępstwa i powoduje, że różni się od innych podobnych nielegalnych działań, na przykład takich jak fałszywe więzienia.

Celem stronę ludzkiej porwania

Ten element przestępstwa, jak wspomniano powyżej – jest przejawem aktu w otoczeniu zewnętrznym. Odpływ może być realizowane na różne sposoby: wycofanie, przytrzymaj i przesuń ofiarę. Posiadające wszystkie z tych etapów razem – jest warunkiem istnienia przestępstwa.

W odniesieniu do rodzaju sformułowania niewłaściwe działanie, tak samo jak w przypadku branie zakładników, jest to formalny, jako zakończone od początku działań, co upraszcza proces kwalifikacji, jak wystąpieniem efektu i relacji między nimi a Komisją aktów jest całkowicie opcjonalne. Ta funkcja nie rozróżnia przestępstwa rozpatrywany powyżej, ale ma istotne znaczenie.

Przedmiotem przestępstwa

Jak wspomniano powyżej, stosunki społeczne, które popełnił występek karnej, akt wartości. Artykuł 126 kodeksu karnego określa, kiedy porwanie wolność jednostki jako przedmiot. Jest to określone precyzyjnie, ponieważ element actus reus jest znakiem rozpoznawczym tej ustawy, o której mowa w artykule 206.

Osobliwością tego obiektu jest to, że wpływa na subiektywne prawo człowieka, to znaczy prawo do swobodnego przemieszczania się i wyboru lokalizacji. W związku z tym, czy dana osoba zgadza się na jego tzw porwania, to nie ma bezprawne działanie nie będzie, zbrodnia zniknie sama. Jest to w przeciwieństwie do brania zakładników, gdzie obiekt – bezpieczeństwo publiczne, w tym przypadku, są ważne tylko osobiste interesy ludzi.

Temat i subiektywna strona przestępczością

Ogólnie sprawca jest niezbędnym elementem każdego nielegalnego aktu. Scharakteryzować osoby łamią prawo, wystarczy do określenia wieku, z początkiem, które mogą być prowadzone postępowania karnego. Chodzi o to, rocznica 14-lat, a także w przypadku branie zakładników. To jest kara za porwanie, uwięzienie i tak dalej. D. nie będzie się różnić od kary za branie zakładników.

Wina w tej zbrodni przejawia się w postaci bezpośredniego zamiaru, inne wydarzenia po prostu nie może być. Osoba, która dopuszcza się czynu, zawsze świadomi wszystkich konsekwencji swoich działań i nadzorować je, co sprawia, że z zastrzeżeniem potwierdzenia poczytalność. Również różni się od przechwytywania nie może być w tej materii.

okoliczności obciążające

Artykuł 126 Kodeksu Karnego zawiera wyczerpującą listę funkcji, które są łatwe przestępstwo przekształcony wykwalifikowany lub bardzo wykwalifikowany. Należą do popełnienia aktów grupy osób; z przemocą; w oparciu o własny interes; wobec kobiety ciężarnej, dwóch lub więcej osób, drobne; spowodował śmierć ofiary, przestępstwa popełnione przez niedbalstwo i może zadało poważnych obrażeń ciała.

Lista ta nie różni się od tego, co zostało zaprezentowane przy rozważaniu branie zakładników. Jednak, jak widać, gdy uprowadzenie nie jest oznaką kwalifikacyjna, że mówi o morderstwo z premedytacją. Oznacza to, że śmierć jako okoliczność obciążającą tylko stałe kiedy branie zakładników.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Uważany artykułów kodeksu karnego zawierają notatki, które zwykle wyjaśniają stróżów zaatakować jakieś wyjątkowe sytuacje i opisać kroki, jakie należy zrobić w tej sprawie. Art. 126 i 206 nie jest wyjątkiem, a oni to rozwiązanie problemu w zakresie zwolnienia od odpowiedzialności karnej.

Porwanie nawet przy pełnym zbrodni wytrzymałościowe i posiadają wszystkie niezbędne atrybuty pozwalają na uwolnienie osoby od odpowiedzialności karnej, oczywiście, pod pewnymi warunkami. W takim przypadku, jeżeli sprawca dobrowolnie zwalnia ofiarę, która jest skradziony, może być zwolniony z kary. Ważne jest, że w tym przypadku jego działania nie miał innego przestępstwa.

W przypadku warunków branie zakładników są podobne, z wyjątkiem jednej ważnej kwestii. Osoba może też dobrowolnie wypuścił ofiarę i na wniosek władz. Takie działania, pomimo stosunkowo przymusu, również zostaną uznane za ważne, aby uniknąć odpowiedzialności karnej.

Problemy z kwalifikacji przestępstwa na podstawie art. 126 i 206 kodeksu karnego

Kwestia, jak oceniać z prawnego punktu widzenia, działanie osoby podejrzanej, aby przestępstwo pojawia się dość często, gdy jest to konieczne, aby zrozumieć, co jest różnica między brania zakładników przez porwanie. Tworzą najwięcej trudności dla funkcjonariuszy organów ścigania.

Kwalifikacja zbrodni – ważnym etapem przekazania sprawy do sądu i dalszego postępowania, gdyż właściwie wybranej normy implikuje rodzaj sankcji, odpowiedzialności ponoszone przez sprawcę. Confused dwa przestępstwa pod uwagę to dość łatwe, ponieważ są one podobne preparaty. Jednak, aby rozwiązać istniejący problem, dokładnie zidentyfikować wkraczaniu obiektu i pewne specyficzne cechy samego aktu.

W przeciwieństwie do wychwytywania porwania zakładników

Jeśli w pełni docenić skład każdej z powyższych przestępstw, analizując je indywidualnie, a następnie porównać wszystkie części składowe, możemy wyróżnić kilka wyraźnych różnic, które pomagają w przyszłości, aby zobaczyć wyraźne rozróżnienie pomiędzy aktami danych.

Po pierwsze, przedmiotem. To jest najważniejsze, aby pamiętać. Branie zakładników polega wkraczaniu na bezpieczeństwo publiczne, porwania – w osobie jego wolności. Po drugie, otwartość. W pierwszym przypadku, przestępstwo można popełnić zarówno skrycie i jawnie, w drugim – tylko potajemnie. Po trzecie, osoby, których wymagania są skierowane. Podczas przechwytywania tego stanu, społeczeństwo i inne osoby, które nie mają związku z ofiarą w porwaniu – bliskich krewnych.

I ostatnia rzecz, warto wspomnieć osobno – to już koniec, to odgrywa znaczącą rolę w określaniu struktury przestępstwa. Tak, branie zakładników jest uważany za zakończony z chwilą składania wniosków, porwanie samo – od wycofania osoby z jego zwykłym otoczeniem. To jest ta różnica, a także objawy powyższe pomoże określić typ przestępstwa i zakwalifikować go.