406 Shares 2304 views

sankcje społeczne – co to jest? przykłady gatunków

Słowo „sankcje” jest teraz na ustach wszystkich, a znaczenie tego słowa jest oczywiste dla wielu. Jednakże wyrażenie „sankcja społeczna” – mało znany termin socjologiczny, i można go umieścić w martwym punkcie. Kto i który nakłada sankcje w tym przypadku?


Pojęcie sankcji

Termin pochodzi od łacińskiego sanctio (surowe wyroku). W prawie sankcja jest uważany jako element praworządności, która obejmuje negatywny wpływ na osoby, która naruszyła zasady ustanowione w niniejszej normie. Pojęcie sankcji społecznych ma podobne znaczenie. Jeśli chodzi o sankcje społeczne, a następnie, odpowiednio, to znaczy naruszenie normy społeczne.

Kontrola społeczna i sankcje społeczne

Stabilność systemu społecznego, w celu utrzymania stabilności społecznej, pojawienie się pozytywnych zmian w społeczeństwie są dostarczane z takiego mechanizmu, jako kontroli społecznej. Sankcje i zasady – jego komponentów.

Społeczeństwo i okolic pytają poszczególne reguły zachowań społecznych i kontroli społecznej odbywa się poprzez kontrolowanie przestrzegania zachowań społecznych. Kontrola społeczna w swej istocie – jest podporządkowanie ludzkiego grupy społecznej, społeczeństwo, oznacza to przestrzeganie norm społecznych. Kontrola sprawowana jest przez przymus, opinii publicznej, instytucji społecznych, grup nacisku.

sankcje społeczne – jest najważniejszym środkiem kontroli społecznej. W połączeniu z normami społecznymi tworzą mechanizm kontroli społecznej. Szerzej sankcja społeczna – wszystkie środki i narzędzia, które mają na celu doprowadzenie osoby do normy grupy społecznej, pobudzają go mieć pewien problem i określić stosunek do zaangażowanego działania.

Zewnętrzna kontrola społeczna

Zewnętrzne sterowanie jest połączeniem mechanizmów i instytucji, które kontrolują aktywność ludzi i zapewnienie przestrzegania norm społecznych. Jest on podzielony na formalny i nieformalny. Formalna kontrola jest pozytywna lub negatywna reakcja ze strony władz. Jest on oparty na aktach, które mają moc prawną i administracyjną: ustaw, rozporządzeń, uchwał. Ma ona zastosowanie do wszystkich obywateli. kontrola nieformalna opiera się na reakcjach innych: aprobaty lub dezaprobaty. To nie jest ustalona w postaci formalnej, a nie jest skuteczny w dużej grupie.

Monitoring zewnętrzny mogą obejmować izolację (więzienia), separację (częściowej izolacji, zawartość w osadzie, szpital), rehabilitacji (pomoc w powrocie do normalnego życia).

Wewnętrzna kontrola społeczna

Jeśli kontrola społeczna jest zbyt silny i drobna, może to prowadzić do negatywnych wyników. Jednostka może stracić kontrolę nad własnym zachowaniem, samodzielności i inicjatywy. Jest zatem bardzo ważne, aby mieć osobę wewnętrznej kontroli społecznej lub samokontroli. Człowiek sam zgodzi się ich zachowanie z przyjętymi standardami. Mechanizmy kontroli – poczucie winy i sumienia.

normy społeczne

Normy społeczne – jest ogólnie przyjęte standardy, które zapewniają zamawiania, wytrzymałość i stabilność interakcji społecznych i grup społecznych jednostek. Mają one na celu regulowania, co mówią, myśleć, robić ludzi w konkretnych sytuacjach. Normy są standardy, nie tylko dla społeczeństwa, ale też dla określonych grup społecznych.

normy społeczne nie są udokumentowane i są często niepisanych zasad. Znaki norm społecznych obejmują:

  1. Ogólny ważność. To odnosi się do grupy lub społeczeństwa jako całości, ale nie mogą być ograniczone do jednego lub większej liczby członków grupy.
  2. Możliwość korzystania zatwierdzenia grupie lub społeczeństwie niezadowolenie, nagrody, kary, sankcje.
  3. Obecność subiektywnej stronie. Indywidualna sam decyduje, czy przyjąć normy społeczne społeczeństwa lub grupy.
  4. Współzależność. Wszystkie standardy są ze sobą powiązane i współzależne. Normy społeczne mogą być sprzeczne ze sobą, a to stwarza konflikt osobisty i społeczny.
  5. Bezmiar. Skalą norm podzielone są na społeczne i grupy.

Rodzaje norm społecznych

Normy społeczne dzielą się na:

  1. Praworządność – ustanowiony i chroniony przez państwo formalnych zasad postępowania. Przez praworządność to tabu społecznych (pedofilia, morderstwo, kanibalizm).
  2. Moralność – publiczna prezentacja obyczajów, moralności, etykiety. Zasady te działają za pośrednictwem wewnętrznego przekonania danej osoby, opinia publiczna, środki oddziaływania społecznego. Normy moralne nie są jednolite w całym społeczeństwie, a zwłaszcza grupa społeczna może mieć zasady, które są sprzeczne z normami społeczeństwa jako całości.
  3. Normy celny – tradycje i zwyczaje, które zostały ustalone w społeczności i regularnie powtarzać całą grupę społeczną. Po nich jest oparty na przyzwyczajenia. Standardy te obejmują zwyczajów, tradycji, rytuały, ceremonie.
  4. Normy – zasady zachowania w organizacjach, które są wyświetlane w ich statutach, przepisów, zasad, stosuje się do pracowników lub członków, a chronione za pomocą środków nacisku społecznego. Takie przepisy są w związkach zawodowych, partii politycznych, klubów i firm.

Rodzaje sankcji społecznych

sankcje społeczne są cztery typy: pozytywne i negatywne, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.

  • Negatywne sankcje społeczne – to kara za niepożądanych działań. Jest on skierowany przeciwko człowiekowi, który odstąpił od przyjętych norm społecznych.
  • Pozytywne sankcje – zachęta do działania, zatwierdza się z firmą w celu wspierania indywidualnych, z następującymi normami.
  • Formalne sankcje społeczne – pochodzą od agencji oficjalnych, publicznych i rządowych.
  • Nieformalnych sankcji – to reakcja członków grupy społecznej.

Wszystkie rodzaje sankcji tworzą kilka kombinacji. Uważają, że te przykłady kombinacji i sankcji społecznych.

  • Formalna pozytywny – publiczna aprobata oficjalnych organizacji (nagrody, tytuły, nagrody, dyplomów, certyfikatów).
  • Nieformalne pozytywne – publiczne poparcie, wyrażone w chwale, komplement, uśmiech, etc …
  • Formalna ujemna – kary przewidziane przez prawo (grzywny, areszt, więzienie, zwolnienia, itp …)
  • Nieformalne negatywne – komentarze, kpiny, reklamacja, zniesławienie, etc ..

skuteczność sankcji

Pozytywne sankcje mają większy wpływ niż negatywne. Jednocześnie, nieformalne sankcje są najbardziej skuteczne, w porównaniu z formalnym. Dla ludzkiej relacji osobistych, przyjęcia, wstydu i strachu przed potępieniem więcej bodźców niż kar i nagród.

Jeżeli grupa społeczna, społeczeństwo, istnieje porozumienie w sprawie stosowania sankcji, są stałe i niezmienne, a są dość długi czas, są one najbardziej skuteczne. Jednak istnienie takiego jak sankcja społeczna – to nie jest gwarancją skuteczności kontroli społecznej. W dużej mierze zależy to od cech indywidualnych i czy dąży on do rozpoznawania i bezpieczeństwa.

Sankcje poniesione przez osoby, których zachowanie jest uznawane przez społeczeństwo lub grupę społeczną jako odbiegające od normy i nie do przyjęcia. Rodzaj sankcji i akceptacji ich zastosowania w konkretnej sytuacji zależy od rodzaju odchylenia od norm społecznych i stopnia rozwoju społecznego i psychologicznego grupy.