512 Shares 9469 views

Wzór: przychody ze sprzedaży. Jak obliczyć przychody ze sprzedaży?

Jak wiadomo, wpływy z każdej organizacji tworzy się z wpływów ze sprzedaży towarów (prac, usług) oraz przychodów jest realizowanych. Zatem produkcja dóbr materialnych do ich miejsca docelowego rozważa wprowadzenie gotowego produktu do konsumenta (innymi słowy, akt następczych). To jest koniec ostatniego etapu aktywów produkcyjnych obwód, gdy wartość towaru jest ponownie przekształcone w pieniądze. Zbadać, przychody ze sprzedaży jako odrębnej kategorii.


Spis treści

– это сумма денежных ресурсов, поступающая на счет предприятия за реализованный продукт (работы, услуги). Sprzedaż (wzór poniżej) – to ilość środków pieniężnych pochodzących kosztem przedsiębiorstwa dla sprzedawanych towarów (prac, usług). Ważne jest, aby pamiętać, że jest ona uważana za kategorię ekonomiczną, ponieważ pokazuje tylko stosunków monetarnych między dostawcami a konsumentami. Wskaźnik ten jest ważnym źródłem udział w tworzeniu ich własnych zasobów finansowych każdej organizacji. Innymi słowy, przychód ze sprzedaży – jednym z kluczowych definicji życia finansowej i ekonomicznej struktury gospodarczej.

показана ниже) подсчитывается, как правило, за конкретный период времени. Sprzedaży (wzór do obliczeń przedstawiono poniżej) oblicza się ogólnie przez określony okres czasu. W procesie realizacji wyrobu (prac, usług) ten wskaźnik, aby określić ostateczny wynik działalności Spółki. Należy zauważyć, że w sprawozdaniu z prezentacji przychodów księgowych organizowany jest z podatków warunek.

przychody księgowe

W życiu każdego podmiotu gospodarczego kluczowej roli odgrywanej przez fakt, że włączenie przychodów jest wykonany w postaci sumy pieniędzy. Co więcej, ta operacja jest możliwa tylko pod pewnymi warunkami, wśród których należy podkreślić:

  • Firma posiada pełne prawo do rysowania, który zabezpieczył kontrakt.
  • Suma jest określona.
  • Spółka znacząco zwiększa korzyści ekonomiczne w przypadku transakcji lub transakcji pieniężnych.
  • Ustawa wzmacnia warunki zbycia towarów (prac, usług), przechodzi na konsumenta.

представлена ниже) определяется на периоды (например, год или квартал). Przychody ze sprzedaży produktów (wzór poniżej) jest ustalona na okresy (na przykład, czwartą lub rok). Jeśli plan jest na okres krótszy niż reprezentowane, nazywa operacyjne.

dodatkowe niuanse

Należy zauważyć, że otrzymanie wpływów w czasie – jednym z najważniejszych zadań każdej organizacji w warunkach rynkowych, ponieważ jest głównym czynnikiem określającym pozycję pod względem finansowym. Ale jej przyjazd późno może doprowadzić do przykrych konsekwencji, w tym: zatrzymania płatności gotówkowych dla pracowników organizacji, pojawienie się zaległości w opłacaniu podatków i innych obowiązkowych płatności, opóźnienia w płatnościach dla dostawców i tak dalej.

есть ниже) либо от реализации прав имущественного характера считается доходом. Dla celów podatkowych, przychody ze sprzedaży (wzór znajduje się poniżej) lub ze sprzedaży praw majątkowych jest uważana za dochód. Jest on utworzony na podstawie dochodów, które bezpośrednio odnoszą się do obliczeń dla sprzedawanego produktu (usługi) lub praw majątkowych natury, które może być wyrażone zarówno pieniężnej iw naturze. To zależy od metody wybranej przez podatnika (memoriałowej lub środków pieniężnych) dochodów i wydatków ekspresji.

Więcej informacji na temat metod

Jak wspomniano powyżej, produkt uważa się za metodę realizowane wysyłany (ładowania) albo zwrócić (Tellera) produkty. Ważne jest, aby pamiętać, że przed znakiem rozpoznawczym przedsiębiorstw Federacji Rosyjskiej było zastosowanie głównie metody kasowej, ponieważ bez rozwiniętych rynkach kapitałowych i pieniężnych (), które mogłyby przyciągnąć środków finansowych na ubezpieczenia niepłacenie. Dzisiaj, wybór metody ustalania przychodów i kosztów organizacji reguluje rozdziału 25 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej, a także odzwierciedlenie w polityce rachunkowości struktury gospodarczej. ниже) формируется следующим образом: Przychody ze sprzedaży towarów (wzór poniżej) jest utworzony w następujący sposób:

  • W rezultacie prąd (główny) działalność organizacji. To otrzymanych wpływów od klientów do sprzedanego produktu.
  • W wyniku działań inwestycyjnych (sprzedaż obiektów operacyjnych lub innych aktywów spoza obrotowego, odsetki i dywidendy od papierów wartościowych).
  • W wyniku działalności finansowej przedsiębiorstwa, co jest związane z umieszczenia wśród inwestorów obligacji i akcji, spłaty kredytów i pożyczek udzielonych wcześniej do innych podmiotów gospodarczych.

planowanie przychodów

будет подробно рассмотрена далее), которое происходит, как правило, в соответствии с тремя способами. W procesie działalności finansowej i gospodarczej każdego przedsiębiorstwa powinny planować przychody (formułę „przychody ze sprzedaży” zostaną omówione szczegółowo poniżej), które zwykle odbywa się według trzech sposobów. Roczne planowanie ma największą skuteczność w stabilnej sytuacji gospodarczej, kiedy wiemy, stosunek podaży i popytu, i podatki, ulgi i inne przepisy pozostają bez zmian. Ale co kwartał i planowanie operacyjne stosuje się w tym przypadku niezbędny do monitorowania terminowości przepływów pieniężnych za dostarczony produkt na rachunkach firmowych.

Łączny przychód z głównej działalności składa się z wpływów ze sprzedaży towarów (prac, usług), która ma charakter przemysłowy lub nieprzemysłowych. W tworzeniu tego wskaźnika muszą być świadomi o wielkości sprzedaży produktu w rzeczywistych cenach, bez podatku VAT, akcyzy, rabatów handlowych lub ograniczeniach podaży i taryf eksportowych.

Wzór. Wpływy ze sprzedaży metody rachunku bezpośredniego

Na podstawie danych dotyczących ilości przeprowadzonych prac, jak również specyficznej taryfach i cenach, przychody mogą być definiowane na dwa sposoby. bezpośrednia metoda liczenia uwzględnia swój główny warunek gwarantowanego popytu, który jest w tym przypadku cała objętość wytworzonego produktu, gdyż przypada na pakiet zleceń już wydanych. Plan na wydanie wolumenu produkcji wcześniej skorelowany z popytem konsumentów. Ponadto, zakres, struktury wyjściowe i odpowiednie ceny są zbyt dobrze znane postacie. Ten obraz oznacza wykorzystanie w procesie obliczania wzoru:

методом прямого счета). – B = P * D (związek o wzorze: sprzedaży metody bezpośredniego liczenia).

– W – przychody ze sprzedaży produktów (prac, usług).

– P – ilość wytworzonego produktu.

– C – cena jednostkowa produktu.

Oczywiście, że dziś wszystkie warunki, które wiąże się metodę bezpośredniego rachunku, wykonać praktycznie niemożliwe, dlatego mają tendencję do korzystania z drugiej metody.

metoda obliczania

Podejście to opiera się na regulacji realizowanego pozostałości produktu (usługi) charakteru wejściowego i wyjściowego. Do obliczenia następujący algorytm powinien być stosowany:

по расчетному методу). – B = O (. Pocz) + T – G (k) (wzór: przychody ze sprzedaży za pomocą metody obliczeń).

– B – Przychody ze sprzedaży towarów (prac, usług).

– O (błagam.) – pozostałości wyrobów gotowych na początku okresu planowania, które nie zostały jeszcze wdrożone.

– T – przedmiotów przeznaczonych do uwalniania w odpowiednim okresie.

– O (a) – pozostałości wyrobów gotowych na koniec okresu planowania, które nie zostały wdrożone.

Analiza sprzedaży i rozwiązań do zarządzania

Dlaczego warto analizować sprzedaży produktów? To pozwala na głębszą recesję lub wyjaśnić tendencji, która jest o wiele lepszy wzrost sprzedaży, który jest już zaplanowane. Ponadto analiza dostarcza informacji na temat sposobu realizacji tego, co dokładnie towar trzeba dokonać pewnego wysiłku, a także pomaga w rozwoju konkretnych i ukierunkowanych decyzji zarządczych dotyczących sprzedaży towarów (prac, usług). Tak więc, w pierwszym etapie produktu tej analizy wymaga obliczenia wzrostu wpływów sprzedaży w następujący sposób:

). – TPN = N1 / N (przychodów zwiększenie sprzedaży; wzorze).

– N1 – przychody ze sprzedaży produktów (prac, usług) w okresie sprawozdawczym.

– N – przychody ze sprzedaży produktów (prac, usług) w podstawie (poprzedni) okres.

Czynnik ten wskazuje ile procent obrotów okresu sprawozdawczego, w stosunku do poprzedniego (linia bazowa).