898 Shares 6083 views

Organizacja polityki kadrowej przedsiębiorstwa w warunkach wdrożenia innowacyjnego projektu

Właściwa polityka personalna jest jednym z głównych czynników decydujących o powodzeniu każdej działalności, tym ważniejsze jest wdrożenie innowacyjnego projektu gospodarczego. Ogólna teoria zarządzania przekłada się na podstawowe założenia, że organizacja polityki kadrowej zależy od czynników:


– środowisko zewnętrzne, które obejmuje ramy prawne, jakość personelu i szczególną sytuację na rynku pracy;

– środowisko wewnętrzne – poziom organizacji zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie, jego cele, skuteczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej zarządzania, styl przywództwa i stan warunków pracy.

Polityka kadrowa organizacji to system celów, norm i zasad określających główne kierunki działań personalnych w celu osiągnięcia określonych celów rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego nowoczesne pomysły na ekonomiczną efektywność działalności gospodarczej uważają, że personel pracuje jako podstawa całego systemu zarządzania. Co do zasady, jest on wdrażany w takich aktach prawnych, jak:

– rozporządzenia dotyczące polityki kadrowej;

– układ zbiorowy;

– przepisy wewnętrzne.

NaleŜy podkreślić, Ŝe organizacja polityki personalnej w przedsiębiorstwie, która realizuje innowacyjny projekt, ma istotne cechy. Tutaj innowacja sama w sobie działa jako czynnik, który w dużym stopniu determinuje treść i kierunek polityki personalnej.

Skuteczność tego czynnika zależy również od różnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Wpływ zewnętrzny jest największy:

A) sytuacja na rynku (popyt, warunki rynkowe, konkurenci);

B) system regulacji państwowych (podatki, przywileje, inwestycje, polityka kredytowa, uczestnictwo w finansowych segmentach ryzyka procesu innowacji);

C) dostępności niezbędnej infrastruktury do wdrażania działań innowacyjnych (centra informacji i analityków, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pozabudżetowe , organizacje typu venture , firmy ubezpieczeniowe, instytucje szkoleniowe itp.).

Warunkami wewnętrznymi są poziom innowacyjnego potencjału organizacji, zaplecza materialno-technicznego, struktury organizacyjnej, strategii rozwoju, skutecznej organizacji polityki personalnej.

Ważnym czynnikiem zapewniającym sukces innowacji został zidentyfikowany skuteczny system zarządzania projektami. Powinien on zapewniać wysoki stopień koordynacji i kontroli nad robotami na wszystkich etapach realizacji projektu, ważność oszacowań kosztów i czasu materialnego, systematycznej analizy i uwzględnienia zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym w ich wdrażaniu. Biorąc pod uwagę niedostateczność inwestycji, ograniczona baza zasobów, system zarządzania powinien obejmować całe spektrum wykonywanych prac – od idei nowego produktu lub procesu przez etap projektowania, eksperymentalne zatwierdzenie w celu przygotowania testów rynkowych i dalszej poprawy produktu lub procesu.

Działania związane z zarządzaniem muszą skupiać się na następujących zadaniach:

A) konstruowanie i określanie wzajemnych zależności między etapami wykonywanej pracy;

B) interakcja uczestników projektu (autor, partnerzy, inwestor, kierownik);

C) opracowywanie i monitorowanie harmonogramu robót i kosztorysów dla realizacji projektu ;

D) zapewnienie jakości wszystkich prac w ramach projektu;

E) szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków i wymagań;

E) analiza ryzyka i opracowanie środków mających na celu zmniejszenie ich wpływu;

G) komercjalizacja produktu lub procesu (analiza przyszłości rynku, ekspansja sprzedaży, transfer technologii itp.).

H) organizacja polityki kadrowej z uwzględnieniem innowacyjnych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.

Orientacja w celu zaspokojenia potrzeb rynku oznacza, że przy opracowywaniu strategii zarządzania należy zacząć od wyników badań patentowych i marketingowych. Analiza doświadczeń zagranicznych pokazuje, że w najbardziej zaawansowanych technologicznie przemyśle w Stanach Zjednoczonych od 60 do 80% innowacji wdrażane są w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Innowacyjne pomysły, jak wiadomo, powstają z inicjatywy samych programistów lub w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynek. W pierwszym przypadku podstawą informacyjną jest opracowanie patentowe, które pozwala na określenie światowego poziomu technicznego osiągniętego w badaniach rynku wtórnego, które zawierają informacje na temat motywacji i preferencji konsumentów.

Krótko mówiąc, zarządzanie, jako naukowe podstawy organizacji pracy z personelem, staje się czynnikiem pomyślnego wdrożenia innowacyjnego projektu.