742 Shares 2755 views

Jak przeprowadzić badanie: kolejność i sposób prowadzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzenie badania przewidzianego. Jest stosowana w różnych przypadkach. W szczególności, został wyznaczony jako część rozprawy w celu ustalenia poczytalności obywatela, w przypadku zatrzymania pojazdu kierowcę, gdy w obecności ruchu inspektor policji powód, aby podejrzewać, że przed lądowaniem za kierownicą przedmiotu wziął alkohol. Badanie może nie mieć zastosowania do obywatela stanu zdrowia. Na przykład, że jest ono przeprowadzane w sektorze budowlanym. W tym przypadku polega na weryfikacji konstrukcji, budynków, budowli pod kątem zgodności z normami przyjętymi. Mamy kolejny zastanowić się, jak przeprowadzić badanie w niektórych obszarach.


Sprawdzanie sterowników

Badanie na pijackim stanie przeprowadza się w obecności inspektora policji ruchu powodu, aby sądzić, że kierowca przed wyjazdem absorpcję alkoholu lub narkotyków. Zgodnie z przepisami prawa, procedura jest przeprowadzana w kierunku pracownika. Wykonana jest w obecności dwóch świadków. Ponadto, fakt wysłania obywatela do badania lekarskiego w protokole. Kopia tego dokumentu jest podana do kierowcy.

Gdzie wykonywana jest procedura?

badania lekarskie przeprowadza się w specjalistycznym zakładzie. To może być stałe lub być mobilna jednostka. Tylko bardzo procedura wykonywana przez wykwalifikowanego lekarza. Jeśli wypadek lub zatrzymanie pojazdu nastąpiło w miejscach, gdzie nie ma takiego biura, to jest przeprowadzane jako asystenta medycznego. W tym przypadku, przed inspekcją postępowania, ekspert jest wstępnie. W trakcie niej wyjaśnia kwestie związane z celami i zadaniami procedury.

wynik

Badanie wydany certyfikat inspekcji. Wykonana jest w 3 egzemplarzach. Informacje wpisane na świadectwie kontroli:

  1. Termin zabiegu.
  2. Charakterystykę badanej jednostki. Ta sekcja opisuje wygląd zachowanie obywatela, stanu emocjonalnego, szczególnie mowę, skarg o stanie (jeśli występują).

Na podstawie ustawy o wnioski wyciągnięte. W nim, w zależności od wyniku wskazują, zainstalowane lub nie zainstalowany zatrucia.

przepisy wykonawcze

Kolejność egzaminu nie oznacza konkretną sekwencję zdarzeń. Najważniejsze, że wszystkie odpowiednie procedury zostały przeprowadzone. Obecnie uważa się, że lekarz najpierw przeprowadza wstępną inspekcję, a następnie badanie przesiewowe dla określenia objawów klinicznych, a dopiero potem przechodzi do eksperckiego badania wydychanego powietrza do zweryfikowania. Jednak w praktyce nie zawsze jest to prawdą. Lekarz ma prawo zacząć badania powietrza wydychanego przez obywatela, a następnie przenieść się do innych wymaganych działań. Badanej jednostki może wyrazić zrzeczenia się egzaminem. W tym przypadku odpowiedni wpis zostanie dokonana w dzienniku. Zdarza się w praktyce tak, że procedura jest wykonywana nie jest możliwe ze względu na status obywatela. W takich sytuacjach, czasopismo określa powody, na których środki nie mogą być realizowane.

dodatkowo

Jeśli objawy zatrucia nie zostaną ujawnione, obywatel zostaje wysłany do badania na obecność w organizmie psychotropowych i odurzających związków. Procedura ta jest wykonywana w wyspecjalizowanych laboratoriach chemicznych kierunku toksycznego. Zgodnie z wynikami badania wydawane są zaświadczenia, które jest dołączone do akt. W kpa nie przewiduje obowiązkowego notowania na wynik postępowania. Oznacza to, że przewoźnik papier z wynikami nie jest dołączony do aktu.

Cechy sporządzenia raportu

jest wydawane tylko, gdy badany ustalono, że obecność alkoholu w stężeniu ciała przekracza dozwolony. Jeżeli procedura środki techniczne, w którym pomiary są wykonywane, należy stosować w odstępach 20 minut. Jeśli chodzi o obywateli, którzy nie są kierowcy, badanie przeprowadza się dla nich oddzielnie. W tych przypadkach, jako podstawa do rejestracji ustaleń posłuży pozytywne wyniki kompleksowego badania. Po jego wykonaniu, wlot powietrza w celu sprawdzenia obecność w nich alkoholu, jak i płynów ustrojowych. Należy zauważyć, że testy laboratoryjne w takich przypadkach są wiążące.

Dodatkowe kategorie badane podmioty

W poprzednim akapicie, wspominałem o przymusu medosvidetelstvovaniya dla podmiotów, które nie są sterowniki. Mówimy o mechanik, ludzie z załogami samolotów i innych obywateli, których działania są bezpośrednio związane z wysokich źródeł ryzyka. Te ostatnie, na przykład, odnosi się do podmiotów z elektrowni jądrowych. Dla tych kategorii osób nietrzeźwy stan zależy od obecności odpowiednich objawów klinicznych. Gdy jest to brane pod uwagę stężenie alkoholu w organizmie. Jest ona definiowana w ramach testów laboratoryjnych. W przypadku pozytywnych wyników badania wskazane osoby zostają zawieszone od swoich obowiązków.

stężenie

Istniejące wskaźniki dopuszczalna zawartość alkoholu ustalone w wytycznych metodologicznych do sporządzenia wniosku o badanie lekarskie. Zgodnie z dokumentem, uważa się, łagodny stan odurzenia, w której ciało znaleziono w stężeniu alkoholu 1-2%. Jeśli zawartość alkoholu w płynach biologicznych, 0.022-1 ppm Podsumowując oznacza brak objawów klinicznych.

kwestie sporne

Orzecznictwo wskazuje pewne problemy w stosowaniu przepisów regulujących proces badania lekarskie. Tak więc, w słońcu został złożony zaskarżenia nakazu Ministerstwa Zdrowia dotyczące zasad postępowania. Sąd na to wyciągnąć wnioski zdecydował, że postępowanie przed obywatelem jest lub nie jest w stanie nietrzeźwości może być wykwalifikowany personel medyczny. W tym przypadku, jego zdaniem lekarza na podstawie dowodów uzyskanych za pomocą specjalnych przyrządów pomiarowych. Powód cytowane oświadczenie twierdził, że w organizmie każdego człowieka ma pewną ilość endogennego alkoholu. Takie stężenie określa się za pomocą środków technicznych, przy czym wyjścia wskazania, zgodnie z którym przedmiot rozpoznaje pić, nawet jeśli alkohol nie jest zużywana. Sun uznać te argumenty nie do utrzymania. W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd odniósł się do Ministerstwa Zdrowia wyjaśnić, że rozdzielczość przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy wykonywaniu badania lekarskiego znacznie przekracza dopuszczalną liczbę endogennego alkoholu. W związku z tym, jej proporcja nie jest określona w toku postępowania. W związku z tym obecne stężenie w żaden sposób nie wpływa na wyniki medosvidetelstvovaniya. Przedmiotem wniosek został odrzucony. Jednak sąd uznał, że w tym procesie musi medosvidetelstvovaniya uwzględniać istniejącą niepewność stosowanych instrumentów pomiarowych. Ustawodawstwo dotyczące jego obecnie ustawione w ilości 0,16 mg / litr powietrza.

ekspertyza

Wielu ekspertów wskazują, że w praktyce wiele z normami łączą się w sprzeczności. W tym przypadku przepis bezpośrednich medosvidetelstvovaniya wykonywane za pomocą specjalnych przyrządów. To z kolei daje ekspertów powody, aby sądzić, że procedura nie jest konieczne posiadanie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie zdrowia. Tymczasem normy ustawić obowiązkową kontrolę właściwych lekarzy i wyspecjalizowanych. Wszystkie te dane należy pamiętać w przypadku konieczności zaliczenia testu. Kiedy eksperci badania lekarz zaleca się ścisłe monitorowanie zgodności z wymogami prawodawstwa. Pomyłki, nawet w niektórych przypadkach niewielkie, może spowodować poważne problemy.

Kontrole w przemyśle

Podczas działania urządzenia odbywa się szereg działań, których celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa roślin. W przeciwieństwie do diagnostyki, badanie techniczne jest przeprowadzane w odniesieniu do agregatów, okres użytkowania, z których jeszcze nie upłynął. W ramach procedury badań laboratoryjnych nie jest wykonywana. Następujące rezultaty działań weryfikacyjnych odpowiedniego wpisu w dzienniku sprzętu. Przed przeprowadzić badania, sporządził listę obiektów, które mają być badane. Obejmują one w szczególności obejmować statki używane w warunkach ciśnienia, budowli, budynków, różnych urządzeń i tak dalej. Kontrole techniczne wykonywane przez ekspertów struktur handlowych z odpowiednimi prawami i certyfikowane laboratorium do badań nieniszczących. Co do zasady, procedura odbywa się planowanie. Częstotliwość kontroli określonych przez producenta lub sprzętu, lub z prawem.

Zakres budowy

Ustawodawstwo przewiduje obowiązkową kontrolę ukrytych dzieł. Procedura ta jest wykonywana w celu oceny konkretnych działań. W szczególności, sprawdzić działanie, którego wyniki mają wpływ na bezpieczeństwo obiektu, ale, zgodnie z przyjętą technologią, nie są dostępne dla nadzoru po rozpoczęciu następujących operacji. Badanie jest przeprowadzane w odniesieniu do zakończonych odcinków sieci inżynieryjnych i budowlanych konstrukcji, eliminacja braków, które mogą nie być dołączone bez uszkadzania ich później elementy. Tak więc, przed badaniem zachowania, część obiektu zdemontowany. W toku postępowania mogą być zaangażowani pracownicy odpowiednich państwowych agencji regulacyjnych. niezależne eksperci mogą być zastosowane w razie potrzeby weryfikacji. Realizatorem działalności nie później niż trzy dni przed ich rozpoczęciem, aby poinformować innych uczestników o czasie ich realizacji. akceptacja wyników odnotowanych w akcie arkuszy egzaminacyjnych. Konstruktor (klient) ma prawo do żądania ponownego rozpatrzenia obiektu po usunięciu braków.

odkrycia

Jak widać, procedura badania przeprowadzone w różnych, niepowiązanych ze sobą sferach działalności. We wszystkich przypadkach, jest regulowane przez prawo. Głównym celem działań weryfikacyjnych – ustalenie zgodności urządzenia, zdrowia ludzkiego, konstrukcji, urządzeń i innych ustalonych przepisami .. W przemyśle certyfikacji obejmuje ocenę poziomu opieki zdrowotnej. Często wyniki testu zależy nie tylko od wyników przedsiębiorstwa, ale również bezpieczeństwo personelu. Pewna złożoność jest procedura oceny jakości ukrytych dzieł. Głównym problemem jest to, że nie można zrobić bez jakiegoś uszkodzenia konstrukcji do istniejących elementów. Tymczasem procedura jest obowiązkowa, ponieważ zależy od wyników jakość wykonania działań, które mają wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji jako całości. Podobne cele realizowane modosvidetelstvovanie sterowniki. Jedyną różnicą jest to, że badanie jest potrzebne w celu potwierdzenia braku zagrożenia stwarzanego przez kierowcę innych użytkowników dróg. Jeżeli wyniki badań wskazują na obecność alkoholu w organizmie, obywatel będzie pozbawiony prawa do obsługi maszyny. Mówi się, że istniejące prawodawstwo do zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Powtarzające zatrzymań kierowców obliczu kary kryminalnej.