889 Shares 7386 views

Przepisy techniczne – co to jest? Rodzaje przepisów technicznych i ich wymagania

regulacja techniczna jest legislacyjny charakter i polega na tworzeniu, stosowanie i wykonanie obowiązkowych wymagań dla produktów rynkowych, procesy jej tworzenia, usług, personelu i pracowników operacyjnych, jak również w systematycznej oceny zgodności wymagane.


Jednym z narzędzi takiej regulacji jest regulacja techniczna. Ten dokument, który określa zasady technicznych obiektów regulacji. Te ostatnie mogą służyć różnego rodzaju produktów, budynków, budowli, urządzeń, procesów produkcyjnych, wykorzystania, przechowywania, transportu, sprzedaży i procedur recyklingu.

Wykorzystanie i wdrożenie dokumentu jest obowiązkowe.

Regulacji i przepisów technicznych. Czy to możliwe, aby połączyć te pojęcia?

Identyczne koncepcje omawiane nie można nazwać dokładnie. Przeciwnie, przepisy techniczne – podgatunek zasad, przedstawiła pewne wymagania, które mogą mieć związek z cech towarów lub usług, jak również pewne momenty produkcyjnych. Dokument może zawierać zasady i definicje terminologii symbolicznie, opakowania, znakowania lub etykietowania.

regulacja techniczna: dlaczego jest to konieczne?

Zastosowanie przepisów technicznych twierdził następujące cele:

 • Ochrona zdrowia i życia obywateli jako całość, własność osób fizycznych i prawnych, a także nieruchomości, właściciel, który ma władze państwowe lub gminne. dokumenty regulacyjne „dyktuje” wymogi procesu produkcyjnego, jak również produkcję, która jest uzyskiwana na wyjściu. W rezultacie, w większości przypadków warunki te są łączone ze sobą i są TekhStandart, wyrażone w różnych standardów i wskaźników. Zgodność z przepisami technicznymi, wszystkie wyrażone w niej normy, jest warunkiem niezbędnym do produkcji i uwalniania towarów.
 • Ochrona świata, zdrowie i życie flory i fauny.
 • Zapobieganie działaniu przez producentów, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów. Tutaj głównym zadaniem rozporządzenia – usunięcie opcji informacji producenta do nabywcy, nieprawdziwe. Gwarantuje to tylko poprawne informacje. Głównym narzędziem w walce o prawdę – identyfikowalność.

obiekty

przepis techniczny obiektów jest:

 • produkty;
 • procesy projektowania produktu, jego wydaniu, robót budowlanych, instalacji, uruchomienia, użytkowania, przechowywania, transportu, sprzedaży i likwidacji.

klasyfikacja

W zależności od sposobu ustalania wymagań:

 • Obowiązkowe przepisów technicznych. To wyraźne wymagania receptę dla produktów, które zostały podniesione w pewnych cechach.
 • Podstawowe regulacje. Określają wymagania w ogóle, w tym parametrów jakościowych charakteryzujących jednego lub innego rodzaju produktu lub procesu jego tworzenia.

W zależności od stopnia występowania:

 • Wspólne przepisy techniczne. Mogą być określane bardziej poziomo. Takie wymagania są dla szerokich grup produktów, w odniesieniu do aspektów dotyczących bezpieczeństwa różnych typów: środowiska, jądrowej, biologicznej, radiologicznej, ognia, EMC i innych.
 • Specjalna. Druga nazwa – pionowe. Zaprojektowany dla poszczególnych podgrup produktów, co jest charakterystyczne dla konkretnego ryzyka szkody przewyższającej ryzyka uwzględniane w ogólnych przepisów technicznych.
 • Makrootraslevye przepisów technicznych. Jest kilka zasad, które łączą ogólnych i szczególnych podgatunki.

Rozporządzenie usług technicznych

Przedmiotem dokumentu są maszyny i urządzenia.

Tego rodzaju przepisy techniczne – zbiór zasad dotyczących konserwacji i naprawy sprzętu w celu zapewnienia celów produkcyjnych, jak również poszczególne produkty lub części podczas stosowania, magazynowania i transportu.

Dokument zawiera pełną listę wymaganych prac konserwacyjnych i napraw, zidentyfikowane przez ich istotę i zasady, ustalona częstotliwość operacji. Kompleks praca prewencyjny i mogą obejmować szereg działań w zależności od obiektu regulacji.

Cele i zadania

harmonogram konserwacji jest stosowany do usuwania awarii sprzętu. Biorąc to pod uwagę, z zastrzeżeniem spełnienia następujących zadań:

 • okresowe kontrole utrzymania kontrolowanego obiektu;
 • wymiana części planowanego charakteru, z uwzględnieniem amortyzacji funkcji;
 • zaplanowane zastąpienie smarowania, mieszanki z orientacji na czas pracy i stan urządzeń chłodzących;
 • Realizacja prac remontowych planowane charakter, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Harmonogram konserwacji wymaga systematycznego stosowania szczególnych środków mających na celu utrzymanie urządzenia w stan pracy. Według statystyk, w ten sposób rozwiązywania problemów technicznych gwarantuje najwyższy odsetek gotowości przedmiotu kontroli. Cecha – wysoki koszt. Innymi słowy, utrzymanie zasad pokazuje najwyższy wskaźnik efektywności prac konserwacyjnych, jak również jest najdroższym sposobem na utrzymanie urządzeń w dobrym stanie, ponieważ nie mogą potrzebować w czasie naprawy.

przepisy techniczne w zakresie bezpieczeństwa budynków

Reguluje zasady, jakim powinny odpowiadać budynki i udogodnienia: budowlanej, instalacji, eksploatacji i procesów recyklingu. To oni są przedmiotem dokumentu.

zawartość

przepisy techniczne w zakresie bezpieczeństwa budynków – fragment prawodawstwa, który określa minimalistycznym, lecz obowiązkowe wymagania dla budynków i obiektów, a także przepisy dotyczące przebiegu ich pracy w zakresie projektowania, budowy, montażu, uruchomienia, użytkowania i eliminacji.

Lista wymagań obejmuje:

 • bezpieczeństwo mechaniczne;
 • ogień;
 • bezpieczeństwo w trakcie naturalnego charakteru procesów w różnych zjawisk naturalnych i oddziaływań człowieka;
 • bezpieczeństwo budynków i obiektów dla użytkowników;
 • Dostępność budynków i innych konstrukcji montażowych dla osób niepełnosprawnych;
 • Konstrukcje efektywności energetycznej;
 • bezpieczeństwo wpływu projektów budowlanych na środowisko.

Przepisy techniczne budynków i budowli powinny zostać w pełni wdrożone w realizacji wszelkich prac budowlanych i procesów. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo.

Przepisy techniczne pojazdu

Obiekty są środki do przemieszczania rodzaju koła, w kategoriach L, M, N, O, które są przeznaczone do jazdy po drogach użytku publicznego, a także ruch środka podwozia.

Przepisy techniczne kierownicą nie obejmuje:

 • Maszyna, maksymalna prędkość, która jest mniejsza niż 25 km / h.
 • Środki do ruchu, którego celem jest działać na drogach, które nie są jawne.
 • Maszyny, które zostały przywiezione na terytorium strefy celnej Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej w okresie krótszym niż sześć miesięcy, z zastrzeżeniem reżimu celnemu, który nie przewiduje możliwości wykluczenia.
 • Agregaty dla imprez sportowych.
 • Pojazdy należące do kategorii L oraz M1, które zostały wydane co najmniej trzydzieści lat temu.
 • Maszyny należące do kategorii M2, M3 i N, które nie są przeznaczone do celów handlowych typu transportu pasażerskiego i towarowego, którego produkcja sięga 50-letniego receptę i ponad. Silnik musi być oryginalne, jak i korpus lub ramę, jeśli są dostępne.
 • Pojazdy należące dyplomatycznych lub konsularnych organizacji międzynarodowych, które z kolei mają pewne przywileje i immunitety zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami i normami prawa międzypaństwowych.

zawartość

Wymogi przepisów technicznych tego typu zabezpieczenia, a mianowicie:

 • Zapobiec instalacji koła kategorii M1 i N1 elementów konstrukcyjnych, których wymiary będą oczywiście działać Vered stosunku do linii zderzaka. Zasada ta nie ma zastosowania do projektów, które zapewniają oryginalne wyposażenie albo oceniano, siatki z metalu o wadze do pięciuset gramach, wykorzystywane są jako wyposażenie ochronne dla reflektorów i avtoznaka emisji publicznej i szczegóły jego utrwalenia.
 • Zakaz stosowania substancji niszczących warstwę ozonową w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacji dla pojazdów. Istnieje specjalny zatwierdzona lista tych szkodliwych substancji, które tworzą Komisji Unii Celnej.
 • Obowiązkowy sprzęt satelitarny system nawigacji „GLONASS”, na kółkach, które są zawarte w kategorii M przeznaczone do wykorzystania dla celów komercyjnych, aw kategorii N, do transportu towarów niebezpiecznych.
 • Wymagane wyposażenie techniczne urządzeń nadzoru dla właścicieli samochodów przestrzegać zasad ruchu drogowego, o pracy i odpoczynku. Wymagania odnoszące się do przepisów technicznych pojazdów, które należą do kategorii M2 i M3 (komercyjny przewóz pasażerów), a także kategorii N2 i N3 (komercyjny transport towarowy).
 • Rosyjski interfejs z wieloma urządzeniami, które działają jako łącznik pomiędzy użytkownikiem i rodzaju systemów elektronicznych, zapewniając odbiór danych wizualnych i głosowych oraz konfigurowanie polecenia kierowcy.
 • Konstrukcja pojazdu powinna zapewnić sprawne działanie hamulców i układu kierowniczego, zapewniając doskonałą obsługę i wysoką wydajność stabilność, bezpieczeństwo pożarowe, przegląd kosmosu dla osoby za kierownicą, bezpieczeństwa elektrycznego, efektywność energetyczna, optymalne położenie panelu sterowania. Ponadto, maszyna powinna być zaprojektowana w taki sposób, że w razie wypadku urazowego wpływu na pasażerów pojazdu zostały zminimalizowane jak najwięcej, a możliwość wykonywania operacji ewakuacyjnej – łatwo dostępne.

Zgodność z przepisami technicznymi przekazuje każdemu producentowi pojazdu koło, którego produkty spada na rynkach krajów wchodzących w skład Unii Celnej.

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego

Dokument ten poziom legislacyjny, będąc przepisami technicznymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Regulamin określa podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego, wprowadza system klasyfikacji i terminologii w tej dziedzinie.

Przedmiotem regulacji technicznych należą: budynki, budowle, projekty budownictwa komercyjnego, ogień i produkcję technicznych towarów do użytku publicznego.

zawartość

Ogień przepisy techniczne przedstawione konkretne wymagania co do obiektów o charakterze przemysłowym, ogień urządzeń technicznych, produkty do użytku publicznego.

Treść dokumentu jest dostępna i wskazówki na temat procedury oceny zgodności obiektów, które na mocy przepisów ochrony i bezpieczeństwa w dziedzinie ognia.

Przepisy Unii Celnej

W Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu Republik stworzony jednolity system kontroli technicznej. Przyjęcie tych przepisów jest zaangażowany w Komisji Unii Celnej. Po dokument wejdzie w życie, normy krajowe tracą znaczenie i wpływ. Przepisy techniczne Unii Celnej – to ustaw, które mają zastosowanie na terytorium trzech państw. Jest to bardzo wygodne z punktu widzenia ekonomicznego.

Istnieje jeden wykaz produktów, w odniesieniu do którego jest tworzony i zainstalowane przepisów technicznych Unii Celnej. Taka lista obejmuje:

 • pojazdów i maszyn;
 • Sprzęt niskiego napięcia;
 • Urządzenie wysokiego napięcia;
 • Jednostki dla prawidłowej pracy wymaga rodzaj paliwa gazowego;
 • urządzenia pracujące pod ciśnieniem w nadmiarze;
 • naczyń, które działają pod ciśnieniem;
 • Urządzenia do pracy w atmosferze wybuchowej;
 • Sprzęt rozrywki;
 • windy;
 • środki transportu do przemieszczania kołowych typu;
 • ciągników;
 • maszyny do prac rolnych;
 • Sprzęt dla leśnictwa;
 • opony;
 • taboru kolejowego;
 • taboru metra;
 • lekkie pojazdy szynowe, tramwaje;
 • rodzaje transportu morskiego;
 • Malomerki-sąd;
 • Transport wody typu wewnętrznego;
 • budynek;
 • materiały budowlane;
 • infrastruktura transportu kolejowego i podziemnych;
 • autostrady;
 • pirotechniczne;
 • materiały wybuchowe ;
 • Wyroby przemysłu lekkiego;
 • zabawki;
 • Produkty dla dzieci i dorastających dzieci;
 • Produkty do pielęgnacji dzieci;
 • szkło;
 • perfumy i kosmetyki;
 • produkty higieny jamy ustnej;
 • pakowania pojemników;
 • środki ochrony osobistej;
 • Sprzęt dla bezpieczeństwa pożarowego;
 • Urządzenia medyczne;
 • Wytwarzanie wyrobów sanitarnych i technicznych;
 • Produkty mebli;
 • wyroby przemysłu chemicznego;
 • detergenty syntetyczne;
 • chemikaliów gospodarstwa domowego;
 • rozpuszczalniki i substancje lakierów;
 • nawóz;
 • substancje do ochrony roślin;
 • paliwo benzyna, olej napędowy, paliwo do silników statków reaktywnego działania, piec olejowy typu;
 • środki smarujące;
 • Wodomierze (wodomierze), gazu, ciepła, energii;
 • Urządzenie do odpowiedzialności za czarnego złota, produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkty żywnościowe;
 • alkohol;
 • paszy i dodatków;
 • produkty zbożowe;
 • Wyroby tytoniowe;
 • Broń dla sportu lub przeznaczenia myśliwskiej, amunicji do niej;
 • Urządzenia telekomunikacyjne;
 • produktów węgla i węgiel w najczystszej postaci.

przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa produktów danego typu zawiera podstawowe wymagania, które są zobowiązane do przestrzegania wszystkich rosyjskich producentów, Republiki Białorusi i Kazachstanu. W przeciwnym razie ich towary po prostu nie wejść na rynek. Wytwarzanych produktów, a także procesy związane z jego produkcji, musi wyraźnie zgodne z jednolitymi sanitarno-epidemiologicznych, sanitarnych, weterynaryjnych i innych ważnych wymagań. Ponadto produkty na liście zunifikowanej, koniecznie musi przejść specjalną inspekcję w celu potwierdzenia jego bezpieczeństwo i zgodność ze wszystkimi wymaganiami.