728 Shares 5792 views

Niezależna ekspertyza stanu dokumentacji projektowo-cenowej

Niezależne badanie dokumentacji budowlanej podlega prawu Rosyjskiej. Zgodnie z przepisami regulującymi procedurę, takie problemy mogą być rozwiązane, zarówno podmioty publiczne i prywatne. Jakie są specyfika pracy obu instytucji? Różne sposoby organizacji publicznych i prywatnych w celu kontroli jakości dokumentacji budowlanej z klientem?


Co to jest badanie dokumentacji projektowej?

Ekspertyzy dokumentacji projektowej dla prawodawstwa RF może być:

– stan;

– prywatne.

W tym tradycyjnie niezależna wciąż jest uważany za drugą wersję tego. To prawda, że przy stosowaniu do agencji rządowych oceny jakości dokumentacji projektowo-cenowej jest zazwyczaj na podstawie niezależnych kryteriów, ponieważ opiera się na przepisach prawa, które powinny być traktowane w ten sam sposób przez wszystkich podmiotów stosunków prawnych.

prawomocność wyników ekspertyzy publicznego i prywatnego

Można również zauważyć, że prywatne niezależne badanie dokumentacji budowlanej jest wykonywane wyłącznie przez upoważnionych organizacji oraz z oficjalnym prawem. Kolejny niuans – obie opcje wymagają dostarczenia ekspertyzy klientowi dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży projektu budownictwa lub inżynierii. Z prawnego punktu widzenia, odpowiednie źródła mają jednakową siłą.

Dlatego też, zarówno pod znakiem weryfikacji jakości dokumentacji budowlanej mechanizm odbywa się na ogół na podobnych zasadach i różnią się głównie na kryteriach organizacyjnych. Rozważmy cech każdego gatunku odpowiednią wiedzę – publiczne i prywatne.

Stan niezależne badanie dokumentacji budowlanej: pre-screening

W pierwszej fazie badania jakości dokumentacji budowlanej przez właściwe organy państwowe, – wstępne badanie zestawu dokumentów od kandydatów. Procedura ta musi być przeprowadzone w ciągu 3 dni.

Po wstępnym badaniu dokumentów dostarczonych przez budowę przeprowadzone przez właściwy organ państwa, wnioskodawca musi być porozumienie w sprawie realizacji badania – jeżeli z dokumentów wszystko w porządku. Jeśli nie, wnioskodawca zostanie wysłany uzasadnioną odmowę.

Procedura w pytaniu obejmuje świadczenie przez wnioskodawcę do właściwego organu administracji publicznej:

– główne dokumenty budowlanych i inżynierii;

– zastosowanie, w określonej formie;

– kopie dokumentów potwierdzających prawo własności do gruntów, planu urbanistycznego, zadanie opracowania projektu, jak również w celu przeprowadzenia prac inżynierskich.

W niektórych przypadkach, dokumenty złożone w agencji rządowej, która jest odpowiedzialna za – ekspertyzy dokumentacji projektowo-cenowej, zwrócony wnioskodawcy. Jest to możliwe, jeżeli:

– badanie powinno być prowadzone z innymi agencjami rządowymi;

– dokumenty nie mogą zostać zweryfikowane pod względem jakości na podstawie kryteriów, które są ustawione w dokumentacji budowlanej i inżynieryjnej.

Z kolei podstawy odmowy organu władzy publicznej do składania dokumentów, w celu sprawdzenia jakości może być brak dokumentacji wymaganej sekcji lub braku źródeł, które dostarczyły wiedzy, ustalonych kryteriów.

Rozważmy teraz, jak postępować z badaniem dokumentacji budowlanej po udanym wstępnych źródeł kontrolnych przewidzianych przez właściwy organ państwa przez wnioskodawcę.

Niezależna ekspertyza stanu: dokumenty kontroli jakości

Warunkiem realizacji danego postępowania jest przede wszystkim umowa pomiędzy zgłaszającym i struktury państwowej, która prowadzi badania. Ponadto ekspertyza stanu dokumentacji projektowo-cenowej musi być uiszczona z góry w firmie budowlanej. Dlatego też, kiedy zawrzeć umowę musi złożyć dokumenty eksperckich organizacji potwierdzające uiszczenie opłat za świadczone usługi publiczne.

Procedura uważany należy przeprowadzić organ publiczny w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli przeprowadza się w celu sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej budynków, które nie są unikalne, ekspertyzy jest realizowany w okresie nieprzekraczającym 45 dni.

Poprawność dokumentów: sprzężenie ze struktur ekspertów

W okresie do sprawdzanych dokumentów pomiędzy ekspertami i klientem może być interakcja szybkiej korekty błędów w dokumentacji budowlanej i inżynierskiej w trakcie egzaminu. Ponadto, jeżeli organizacja zbadane wykryje brak jakichkolwiek znaczących dokumentów, bez których badanie dokumentacji budowlanej nie może być zakończona, wnioskodawca otrzymuje również powiadomienia. I w tym samym czasie – recepta na wyeliminowanie błędów w dostarczonych źródeł, a także przygotować i dostarczyć do organizacji poddanej audytowi brakującą budowy lub dokumentów technicznych.

Poprawność dokumentu: warunki uzupełnień dokumentacji

Okres, w którym dokumentacja projektowa musi być skorygowana, określona w umowie pomiędzy skarżącym i struktur ekspertów. Co do zasady, nie może przekroczyć 10 dni od daty zawiadomienia do klienta jakichkolwiek błędów i brakujących dokumentów dostarczonych w zestawie.

Koordynacja i ekspertyzy dokumentacji projektowo-cenowej, zgodnie z procedurą, o którym mowa, może obejmować wprowadzenie organizacji eksperckiej różnych obliczeń dla rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, które są wykorzystywane w złożonych dokumentach. Może wymagać materiały związane z pracą inżynierską. Zazwyczaj te źródła są w strukturze eksperta w ciągu 5 dni od daty otrzymania wniosku przez organ państwowy.

Rejestracja wyników badań

Po przeprowadzeniu badania stanu dokumentacji projektowo-cenowej przeprowadzone w ramach procedur, które są określone przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej wydał swoje wyniki. To może być pozytywna lub negatywna opinia na dostarczaniu roboty budowlane i dokumenty. Jeżeli te są w porządku, jeśli są zgodne z przepisami technicznymi, to jest prawdopodobne, że właściwa agencja rządowa będzie miało pozytywny wniosek.

Wiedza Stan: niuanse

Rozważmy teraz, jak zorganizowane z kolei pozarządową niezależne badanie dokumentacji budowlanej. Najczęściej do podmiotów prywatnych zajmujących się sprawdzanie jakości budowlanych i inżynieryjnych dokumentów, które dotyczą przedsiębiorstw inwestycyjnych, głównych wykonawców.

Pozarządową niezależne badanie dokumentacji budowlanej jako całości jest podobny do stanu, w zakresie badań podstawowych cech konstrukcyjnych i inżynieryjnych źródeł, ale zawartość może być uzupełniony przez dużą liczbę procedur, które zgodnie z prawem struktur państwowych w ramach badania typu nie jest przewidziane. Takie jak, na przykład, jakość analizy dokumentacji optymalnej struktury, dodatek związane dokumenty użyteczne w innych preparatach.

Rozważmy podstawowe problemy, które w większości przypadków są rozwiązywane przez podmioty prywatne do przeprowadzania inspekcji budowlanych i inżynieryjnych zasobów.

Zadania prywatne badanie dokumentacji budowlanej

Mówimy tu głównie o problemach, takich jak:

– oceny zgodności z przepisami technicznymi dokumentacji;

– Analiza jakości budowlanych i inżynieryjnych dokumentów z punktu widzenia obecności w ich preparatów, które spełniają kryteria określone w przepisach sanitarno-epidemiologicznych, przepisów w dziedzinie ekologii, ochrony dóbr kultury, wymagań przepisów przeciwpożarowych.

Zgodnie z umową pomiędzy klientem a organizacją ekspertów do opracowania i innych zadań. Lista, w zasadzie, nie ogranicza się do wszelkich przepisów prawa.

Rozważmy teraz, w jakim gatunki mogą być reprezentowane przez prywatnego zbadaniu dokumentacji projektowo-cenowej.

Rodzaje prywatnej zbadaniu dokumentacji budowlanej

W interakcji klientów z podmiotami niepublicznymi można przeprowadzić kontrolę jakości:

– rzeczywisty projekt – pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, normach;

– Budżety budowlanych – za jakość opracowania wskaźników kosztów materiałów i pracy w korelacji z cenami rynkowymi;

– projekt techniczny – pod kątem zgodności z podstawowymi parametrami projektu.

Będziemy teraz badać w ramach co etapie procedury.

Etapy rozpatrywania niepaństwowych dokumentacji budowlanej

Podobnie jak w przypadku odwołania się do władz państwowych, dokumenty przygotowane przez klienta, musi być podana w strukturach prywatnych po wstępnym zatwierdzeniu. Rozpatrzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej sugerują źródła głównie kompletności.

budowa partnerem firma może być zainteresowana tym, aby uzyskać optymalny wynik. W przypadku, gdy zestaw dokumentów będzie brakować tych źródeł, bez których badanie będzie trudne do przeprowadzenia, lub gdy zostaną wykryte błędy, klient zostanie powiadomiony. W wielu przypadkach, zgodnie z umową, oraz z inicjatywy Komitetu Wykonawczego, eksperci pomagają klientom w usunięciu wad w kompletem dokumentów.

Następnym krokiem – bezpośrednio badanie budowy i dokumentacji inżynierskiej. Badanie dostarczyło ze źródeł dokonuje się, jak to ma miejsce w przypadku egzaminu państwowego, pozytywną lub negatywną decyzję. Prywatne badanie szacunków projektowych dla budowy polega, jak wspomniano wcześniej w tym artykule, należy wydać klientowi dokument uprawniający do legalnego prawa do wdrożenia projektu budowlanego. Oczywiście – jeśli tylko z dostarczonych sprężyn porządku.

Jest to punkt widzenia, zgodnie z którym badanie i zatwierdzanie dokumentacji budowlanej, prowadzone w trakcie interakcji między klientem a podmiotami prywatnymi, mają szereg istotnych zalet. Zastanów się, co może być.

Zalety egzaminu prywatnym: efektywność i korzyści

Główną zaletą zabiegu klienta w prywatnym eksperckiej organizacji – możliwość wynika przede wszystkim uzyskać szybciej niż w przypadku badania przez właściwy struktury państwowej. Oczywiście, z dużym przepływem klientów rozwiązań efektywności właściwe organizowanie zadań może być zmniejszona, ale ze względu na stosunkowo wysoki poziom konkurencji firmy, oczywiście, próbować utrzymać atrakcyjne środowisko dla klienta w tym zakresie.

Następnego możliwe korzyści z leczenia w prywatnych organizacji eksperckich – koszt. Fakt, że instytucje państwowe są zobowiązane do wprowadzenia cen za usługi świadczone w celu zbadania dokumentacji projektowej na podstawie wymagań określonych w przepisach. W ogóle, to nie zależy od wielkości przewidzianych przez źródeł jej złożoności. kryteria te są zwykle brane pod uwagę przez ekspertów organizacji prywatnych kolei. Oni nie muszą ustalać ceny, zgodnie z wymogami prawa, a zatem może prowadzić politykę w tej dziedzinie, jak widzą najlepszy z punktu widzenia sytuacji rynkowej, strategii rozwoju biznesu. W wielu przypadkach przejście badania dokumentów projektowych i budowlanych w prywatnej struktury charakteryzuje się mniejszą ilością kosztów niż podczas obsługi klienta w kompetentną agencję rządową.

Prywatna Specjalizacja: technologia i jakość

Kolejną zaletą leczenia w spółkach niepublicznych – możliwość gwintowania w wielu przypadkach szerszy zakres kanałów komunikacyjnych między ekspertów i klientów. W szczególności, połączenie może być przeprowadzone poprzez Skype, e-mail. Te narzędzia komunikacji nie zawsze są wspierane przez organizacje publiczne.

Innym szczegółem, który charakteryzuje procedurę rozpatrywania dokumentacji budowlanej w prywatnej firmie, – wykorzystanie wewnętrznych standardów zapewniania jakości korporacyjnej, które uzupełniają te ustanowione przez prawo. Pozwala to eksperci w celu zapewnienia klientowi wyniku odpowiedni nie tylko do podstawowych kryteriów, ale które mogą być ze względu na specyfikę realizacji danego projektu budowlanego. Ta cecha organizacji gospodarczej przez wielu budowniczych uznać za znaczącą przewagę konkurencyjną w leczeniu podmiotów prywatnych w celu zbadania dokumentacji projektowej.

Prywatna Specjalizacja: bieżące konsultacje

Kolejny szczegół, który może zwrócić uwagę na badaniu cech pracach organizacji pozarządowych ekspertów – obecność w większości przypadków, wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów, który znowu jest oparty nie tylko na wymogi prawne, ale także na różnych wewnątrzwspólnotowych zasad mających na celu podniesienie poziomu obsługa klienta, jak również w celu osiągnięcia wysokiej wydajności.