450 Shares 2414 views

Korelacja prawa cywilnego z innymi dziedzinami prawa: opis, przykłady i funkcje

Interakcja między ludźmi jest złożonym procesem wymagającym stałej regulacji. Teza ta powstała w czasach starożytnych, kiedy państwo zaczęło formować się w postaci całych struktur. Najważniejsze jest to, że zadaniem jakiegokolwiek kraju jest zjednoczenie i koordynowanie społeczeństwa w celu osiągnięcia pewnych celów w przyszłości. Ta linia działania jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje skuteczny regulator stosunków społecznych. Więc dziś jest słuszne.


Cały system prawny podzielony jest na różne oddziały, z których każdy wpływa na jednorodne relacje prawne powstałe między niektórymi podmiotami. Jeśli weźmiemy pod uwagę Federację Rosyjską, wówczas w naszym kraju jest wiele oddziałów. Jednym z najbardziej rozległych i skutecznych jest cywilny. Ta sfera regulacji ma długą historię formowania i konkretne zadania funkcjonalne. Ponadto prawo cywilne ściśle współpracuje z innymi oddziałami. Korelacja prawa cywilnego z innymi sferami regulacji public relations jest bardzo interesująca w społeczności naukowej. Dlatego rozważymy ten aspekt bardziej szczegółowo w artykule.

Pojęcie sfery obywatelskiej

Przed rozważeniem związku prawa cywilnego z innymi dziedzinami prawa konieczne jest wyjaśnienie cech tej kategorii. Spośród wielu prawnych dziedzin sfery regulacji, najważniejszą sprawą o cywilizacji jest to, że jest ona ściśle związana z życiem codziennym wszystkich obywateli Rosji. Koncepcja doktrynalna charakteryzuje prawo cywilne, jako zbiór konkretnych norm prawnych regulujących stosunki pozaprawne, jak również wszystkie związane z nimi stosunki własnościowe. Przemysł odnosi się do prywatnej sfery systemu prawnego.

Historia branży

Warto zauważyć, że prawo cywilne zostało stworzone przez prawników starożytnego Rzymu. Przez wiele lat przemysł został zmodernizowany pod każdym kątem, a normy z nią związane zostały ujednolicone. Podbój Imperium Rzymskiego przez barbarzyńców i podział państwa na dwie części doprowadziły do tego, że prawo cywilne rozprzestrzeniło się na całym świecie. W strukturze innych systemów prawnych cywilizacja została przekształcona. A na terytorium Rosji prawo cywilne znalazło swoje zastosowanie. W okresie tworzenia Imperium Rosyjskiego państwo wymagało skutecznego mechanizmu koordynowania więzi. Takie, jak rozumiemy, stały się prawem cywilnym. Od tego momentu rozpoczął się szybki rozwój branży.

Skład przedmiotowy prawa cywilnego

Każda gałąź prawna regulacji stosunków społecznych ma swój własny skład przedmiotowy. Na podstawie tego czynnika można zidentyfikować związek prawa cywilnego z innymi filiami prawa. W tym przypadku należy zauważyć, że chodzi o to, z jakich rzeczy wynikają sektorowe stosunki prawne. Skład przedmiotowy prawa cywilnego jest określony w obowiązującym prawodawstwie, a mianowicie w art. 128 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z tą zasadą mogą wystąpić relacje w prezentowanej sferze regulacji:

 • Rzeczy (ruchome, nieruchome, grunty, obiekty wodne, przedmioty zużywane, itp.);
 • Prawa własności;
 • Różne rodzaje robót i usług.

Jednym z najbardziej konkretnych obiektów jest dzisiaj wyniki ludzkiej aktywności intelektualnej. Teoretycznie kategoria ta nazywana jest własnością intelektualną. Obiekt jest zdecydowanym wynikiem pracy kreatywnej, autorskiej, naukowej i innej osoby.

Jeśli chodzi o stosunki prawne cywilnej gałęzi prawa, opierają się na równości, autonomii woli i niezależności wszystkich podmiotów bez wyjątku. Innymi słowy, proces interakcji stron w ramach prezentowanej sfery regulacji opiera się na zasadzie dyspozycyjności.

Rola przemysłu w systemie prawnym

Prawo cywilne ma duże znaczenie nie tylko w kontekście regulacji niektórych stosunków, ale także w całej strukturze prawnej Federacji Rosyjskiej. W tym przypadku mówimy o unikalnym związku cywilizacji z innymi sferami. Korelacja prawa cywilnego z innymi filarami od dawna jest kwestionowana przez naukowców. Została odrzucona możliwość interakcji przemysłu, która należy do określonego elementu systemu. Jednak ze względu na szybką dynamikę rozwoju wszelkiego rodzaju stosunków prawnych korelacja prawa cywilnego z innymi gałęziami prawa nie ma sensu zaprzeczyć. W tym przypadku pojawia się pytanie logiczne: "z jakimi szczególnymi sferami współdziała współczesna cywilizacja?" Istnieje wiele poglądów na ten temat, ale nawet w niezliczonych teoriach można zidentyfikować najbardziej klasyczne twierdzenie. Według niego, prawo cywilne jest skorelowane z następującymi gałęziami, a mianowicie:

 • Rodzina i praca;
 • Finanse;
 • Administracyjne;
 • Ekonomiczne.

Aby zrozumieć zasady i istotę interakcji, należy rozważyć każdy przedstawiony blok oddzielnie.

Korelacja prawa cywilnego z prawem pracy i rodzinnym

Naukowcy od wielu lat argumentują o niezależności przemysłu regulacji prawnych. W przeciwieństwie do wielu postępowych poglądów jest to część prawa cywilnego, chociaż ma własną bazę legislacyjną. Ta tendencja sięga czasów starożytnego Rzymu. W cywilizacjach tamtych czasów rodzina i przemysł cywilny były nierozłączne. Istotą jest to, że sfera obywatelska ustala przepisy dotyczące autonomii każdego przedmiotu, wielkiej roli honoru, godności, reputacji itd. Instytucje reprezentowane pod wieloma względami stały się prawem rodzinnym. Ponadto branża ta opiera się na zasadzie minimalnej interwencji rządu w regulacji relacji, która również pochodzi z prawa cywilnego.

Przemysł pracy jest w pewien sposób podobny do cywilizacji. Narażona jest zasada autonomii i równości stron na dzień dzisiejszy w prawie pracy. Obecne prawodawstwo ustanawia wiele przepisów priorytetowych bezpośrednio za pracodawcą. Jednak prawo cywilne pomaga wielu ludziom bronić ich niezależności w relacjach tego rodzaju lub innego.

Związek prawa cywilnego z prawem administracyjnym i finansowym

System prawny Rosji dzieli się na dwie części: publiczne i prywatne. Prawo administracyjne i finansowe odnosi się do pierwszego elementu, a cywilnego – do drugiego. Wydaje się, że stosunek reprezentowanych branż w rzeczywistości jest niemożliwy. Jednakże prawo administracyjne jest związane z cywilnym przedmiotem regulacji. Wszakże pierwsza gałąź koordynuje relacje między różnymi podmiotami za pomocą nakazów wiążących. Takie nakazowe nakazanie można znaleźć także w prawie cywilnym, gdzie są one niewielkie. Jeśli chodzi o związki z sektorem finansowym, art. 2 kodeksu cywilnego jest ograniczony, zgodnie z którym cywilizacja nie należy do relacji wynikających z podziału funduszy państwowych. Jednakże szczególny element systemu prawnego może występować w przypadkach, gdy pieniądze publiczne stały się częścią, na przykład, jakiegokolwiek zobowiązania, itd.

Prawo gospodarcze i cywilne

Inną kontrowersyjną kwestią jest stosunek sektora biznesowego i cywilizacji. Obie sfery regulacji odnoszą się do szczególnego elementu systemu prawnego. Jednocześnie w prawie cywilnym było to, że fundamenty przedsiębiorczości stały się niezależną i konkretną działalnością. Następnie oddział gospodarczy został oddzielony od cywilizacji poprzez pojawienie się własnego tematu, metody i zasad. Oczywiście podział ten miał również wpływ na znaczący rozwój relacji w dziedzinie przedsiębiorczości.

Pojęcie prawa proceduralnego cywilnego . Funkcje

Należy zauważyć, że specyfika prawa cywilnego pociąga za sobą znaczną rolę sądu w rozwiązywaniu niektórych sporów powstałych w ramach prezentowanej sfery. Fakt ten doprowadził do powstania prawa proceduralnego cywilnego. Ta gałąź jest zbiorem norm prawnych, które regulują relacje między instancjami sądowymi a innymi stronami produkcji. Głównymi funkcjami procesu cywilnego mogą być następujące obszary działalności:

 • Usprawnienie procesu wymiaru sprawiedliwości;
 • Zapewnienie równości stron w rozpatrywaniu spraw cywilnych;
 • Konsolidacja na poziomie prawnym podstawowych praw stron i sądów.

Korelacja prawa proceduralnego cywilnego z innymi oddziałami

Wszystkie istniejące prawne sfery regulacyjne współdziałają ze sobą. W ten sposób można wyróżnić stosunek procesu cywilnego do innych dziedzin prawa. Proces ten ściśle współdziała z następującymi gałęziami:

 • Prawo cywilne;
 • Prawo proceduralne;
 • Rodzina sfery.

Stosunek GPP do innych gałęzi prawa jest dokonywany na podstawie możliwości rozpatrzenia niektórych sporów w kolejności postępowania cywilnego.

Wnioski

Więc rozważaliśmy pojęcie prawa cywilnego, interakcje z innymi gałęziami prezentowanej sfery regulacji i jej innych cech. Warto zauważyć, że cywilizacja jest obecnie na etapie nowej rundy reform. W związku z tym jest możliwe, że nasza pełna transformacja znanych organów prawa cywilnego.