80 Shares 3803 views

Awaria komunikatywny: definicja, rodzaje, przyczyny

W ostatnich latach społeczeństwo było dramatyczne zmiany w komunikacji, a zatem sytuacja język. Wynika to z różnych okolicznościach. W szczególności, zmiany odnoszą się do demokratyzacji społeczeństwa, wzmacnianie działań społecznych z różnych grup ludności. Wzrost znaczenia kultury komunikacyjnej, formy etykiety. Dziś w dużych osiedlach funkcjonujących instytucji edukacyjnych, w których każdy może nauczyć się zasad współdziałania z innymi. Wszystko wskazuje na to, że obecna sytuacja społeczna i ekonomiczna do głosu potrzeba poprawy kompetencji komunikacyjnej, uczyć zasad etykiety mowy, komunikacji, fundamentów kulturowych z innymi.

Znaczenie kwestii

Obecnie, poziom kultury mowy działa jako wizytówkę w biznesie, profesjonalnej komunikacji. To decyduje o sukcesie relacji. W związku z powyższym, kultura mowy stała się jednym z istotnych elementów kariery. Business Communication wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie dla współpracy nabywa etykiety w formie pisemnej, ustnej, język postępowania alfabetyzacji rozmów biznesowych, negocjacji i tak dalej. W ciągu ostatnich kilku lat aktywnie dyskutowane kwestie kultury administracyjnej i usług komunikacji.

etykieta

Spółka tworzy pewne normy i zasady zachowania werbalnego dla swoich członków. Są one używane w konkretnych sytuacjach. Zestaw reguł odnoszących się do ekspresji zewnętrznej stosunku do innych, o nazwie etykiety. Jego roszczenia nie są uważane za absolutne. Przestrzeganie zasad zależy od okoliczności, miejsca i czasu oddziaływania. Ponadto, w trakcie zmiany warunków ludzkiego życia, lepszej edukacji, kultury, zasady Etykieta są konwertowane. W związku z tym, że wszystkie uprzednio uznano za indecent, przybiera formę regulacji, i vice versa.

Specyfika oddziaływań

W trakcie pracy poznawczych i innych działań ludzi angażują się w pewnej relacji. W nich one komunikować się ze sobą. Zatem zestaw łączy komunikacyjnych. Specyfika oddziaływań faworyzować użycie języka. Efektywność przedsiębiorstwo, a do pewnego stopnia, a jej kształt zależy od tego jak to jest jego kierownik i pracownicy.

interakcje kultura

Jest to ściśle związane z tworzeniem poszczególnych ludzi poziom umiejętności komunikacyjnych i umiejętności. Mówi się, że samo w sobie jest pojęcie kultury jest dość wszechstronny. W szerokim sensie, jest to zbiór zasad, form, metod interakcji między ludźmi, podjęte w określonym paśmie jak oryginalny standard. W szczególności odnosi się to do praktyk komunikacyjnych, rytuałów i form etykiety i tak dalej. W wąskim sensie, że wyraża stopień znajomości interakcji, które mają siedzibę i przyjętego w danym społeczeństwie. W związku z powyższym, kultura komunikacja stanowi zbiór zasad, których przestrzeganie odzwierciedla poziom formacji ludzkiej.

zasady Etykieta

Przede wszystkim należy zauważyć, uprzejmość. Jest uważany za kluczową zasadę etykiety i jest formą szacunku dla drugiej osoby. Grzeczność wymaga zrozumienia specyficznej sytuacji, płeć, wiek, społecznych i oficjalne stanowisko innej osoby. Proces komunikacji jest przepisywany w celu uniknięcia niewłaściwych wyrażeń i pytania, a nie w celu omówienia tematów, które mogą wywołać negatywne emocje i skojarzenia w rozmówcy. Zasady te są łączone w takiej koncepcji jako taktem. Kolejna zasada służy uprzejmości. Polega ona przede wszystkim, dzięki uprzejmości, gotowość do służby, uwagi. W ramach uprzejmości komunikacji związanej ze zdolnością przewidywania prawdopodobnych życzenia i pytania rozmówcy, umowa szczegółowo poinformować swoich poddanych są niezbędne w interakcji. Inna ważna zasada – Tolerancja (tolerancja). Polega ona na zdolność znosić możliwe różnice opinii, starając się uniknąć kategoryczne ostrą krytykę. Jest to konieczne ze względu na poglądy innych, aby spróbować zrozumieć okoliczności, które wpłynęły na powstawanie jednego lub innego punktu widzenia. Z tolerancją jest ściśle związane ze konsystencji. Jest to zdolność do spokojnie reagować na nietaktowne pytania lub niespodziewanego towarzysza. We współpracy z inną osobą, a także bezpośrednio w budowie dialogu zajmuje szczególne miejsce życzliwość. Przyjazne nastawienie pomaga budować zaufanie, jeśli prawdą jest, aby wybrać dźwięk i słowa.

Pojęcie awarii komunikacyjnych

W niektórych przypadkach, boki nie są w stanie zrozumieć intencje i oczekiwania procesie interakcji, nie dojdą do porozumienia ze sobą. . Takie sytuacje są uważane za komunikację awarie komunikacyjne. Złożoność tych przypadkach, które nie mogą być analizowane w „czystej postaci”. W takich sytuacjach, normy przeplatają niewerbalnej i werbalnej komunikacji, etykiety i tak dalej. Zbadajmy, jakie są rodzaje i przyczyny niepowodzeń komunikacyjnych.

Wymagania wstępne

могут быть самыми разными. Przyczyny awarii komunikacji może być bardzo różny. Na przykład, jak zakłócenia dla ustalenia satysfakcjonującego kontaktu może działać nieodpowiedniego atmosferę. W takich przypadkach rozmówcy jest trudna do określenia tonu rozmowy, czują dyskomfort. Jak zostało powiedziane powyżej, pewne zasady Etykieta mają zastosowanie w zależności od miejsca interakcji. Tak więc, w teatrze – forma komunikacji, a na imprezie klubowej – a druga jest zupełnie inna – na spotkaniu biznesowym. могут обуславливаться недостаточным опытом ведения переговоров. Błędy w komunikacji w profesjonalnej komunikacji może być uwarunkowana brakiem doświadczenia negocjacyjnego. Jeśli mówimy o normalnych kontaktów pozazawodowych, przeszkody wynikają z niedostatecznej znajomości z kimś długi. jest dość trudne do osiągnięcia zrozumienia różnic w edukacji, postrzeganie norm moralnych, opinii i ocen.

naruszenie parytetu

Jest to jedna z najczęstszych okoliczności, które doprowadziły do awarii komunikacyjnych. по этому поводу достаточно многочисленны. przykłady życia w tym zakresie są dość liczne. Są one połączone z pragnieniem przedmiotu zdominowania interakcji. W tym przypadku naruszone warunki interesie komunikatywnym. W takich sytuacjach, jeden z rozmówców utrzymane przerywania drugiej, nie pozwala mu mówić. W przypadku naruszenia partnera parzystości w komunikacji, co stwarza przeszkody może zboczyć z myślami, a nie przekazać istotę swojej opinii. Tymczasem i przerywa się często tracą istotną informację.

Niestosowanie się do formuł etykiety

возникает в случаях, когда субъект не придерживается общепринятого порядка ведения беседы. Jak pokazuje praktyka, awaria komunikacja występuje, gdy obiekt nie stosować się do ogólnie przyjętej procedury do prowadzenia rozmowy. W szczególności, aby nie używać formuł etykiety (okolicznościowe, zaproszenia, przeprosiny, etc.) są, nie ma wartości własnej analizy oświadczenia poziomu uwagi innej osoby, za pomocą kategoryczne wnioski, zwrotów banalne. Natychmiast podano konkluzja nie zawsze jest oznaką mądrości, inteligencji i głębi doświadczenia życiowego. Dla menedżerów jest szczególnie ważne, aby nie spieszyć się z ostatecznych orzeczeń o niektórych propozycji przedstawionych przez podwładnych. Niektórzy dyrektorzy błędnie uważają, że stanowcze i kategoryczne konkluzja jest kluczowym czynnikiem w zapewnieniu wiarygodności. Tymczasem w praktyce sytuacja jest inna. Głowy, popełniają błędy z powodu nieprzemyślanych decyzji i ocen, to bardzo szybko traci wiarygodność.

uwagi nieodpowiednie

зачастую обуславливается небрежно брошенными репликами в адрес собеседника. Awaria komunikatywny jest często spowodowane niedbale rzucone uwagi skierowane do rozmówcy. Sprawozdanie może dotyczyć wyglądu danej osoby, cech osobowych, działań. Wszystkie te słowa i wyrażenia mogą być interpretowane jako wyraz złej woli. Rozmówca, z kolei, może mieć poczucie żalu, gniewu, frustracji, rozczarowania. Ta praktyka charakterystyki komunikacyjnej niektórych przywódców. To, oczywiście, wyklucza tworzenie zaufania i szacunku w rozmowie biznesowej.

Stosowanie słownictwa książki

Ten nawyk może również spowodować awarię komunikacji. , несомненно, могут быть уместны в какой-то ситуации. Przykłady z literatury z pewnością może być odpowiednie w niektórych sytuacjach. Należy jednak wiedzieć, że nie zawsze jest rozmówcy mają głęboką wiedzę w danym obszarze, aby poznać kilka warunków nierozprzestrzeniania. Na przykład, wiele nadużywany przez słowa takie jak „obojętny”, a można powiedzieć „obojętny”, „dywersyfikacja” zamiast „różnorodności” i tak dalej. Zdając sobie sprawę z pewnej niższości kultury mowy, wiele z nich próbuje użyć wyrażenia książek i zagranicznych, często nie myśląc o ich przydatności i leksykalnego znaczenia. , обусловленных неправильным употреблением терминов: "конкретно сделано", "без консенсуса не договориться". Zatem poniższe przykłady mogą powodować awarie komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe użycie terminów „specjalnie zrobione”, „nie zgodzić konsensusu”.

Dodatkowymi czynnikami

может обуславливаться различием языкового осмысления, манеры речевого сжатия. Awaria komunikatywna może wynikać z różnicy w zrozumieniu języka, sposób kompresji mowy. W wielu przypadkach respondenci nie uważają te czynniki. Jeśli głośnik nie bierze pod uwagę możliwość słuchania przedmiotu dostrzec znaczenie frazy, to nie osiągnie zamierzony efekt jego mowy. W rezultacie, nie będzie negatywne uczucie. Spowodowane jest to z reguły tak, że ta druga osoba nie dostał okazję do odpoczynku i koncentracji. W związku z tym zaleca się, aby nie używać w komunikowaniu się zbyt długich zdań, dokonać krótkich przerw, należy użyć formuły, które utrzymują kontakt. Przykłady te ostatnie są w szczególności wyrażenia takie jak: „jak widać …”, „pewnie wiesz …”, „zwrócić uwagę …” i tak dalej. Negatywny wpływ na charakter interakcji może mieć zastosowanie w wystąpieniu określonych kategorii słów (niedrukowanego słownictwa, słowa-pasożyty). Wyrażenia dewiacyjne są surowo zabronione w komunikacji biznesowej. Głowica korzystania z nich, nie będą respektowane w zespole. W przypadku wyrażenia tabu wykorzystywane przez pracowników, oznacza to, między innymi, i niski poziom kultury korporacyjnej.

Typologia awarii komunikacyjnych

Obecnie naukowcy zidentyfikowali tzw destrukcyjnych form interakcji. . Są one uważane za szczególne rodzaje wpadek komunikacyjnych. Należą do nich:

  1. Agresja słowna. Przykłady awarii komunikacyjnych: przekonanie, zniewaga, groźby, etc ..
  2. Otwarte wyrażanie negatywnych emocjonalnych postaw wobec partnera. Mogą niechęć, niechęć, nienawiść.
  3. Wypowiedzenie. To może być anonimowa wiadomość lub oświadczenie autorstwa.
  4. Swearing (przeklinając).

связаны с проявлением негативных эмоций, отсутствием доброжелательности, уважения, терпимости к собеседнику. Wszystkie te rodzaje wpadek komunikacyjnych związanych z przejawem negatywnych emocji, brak życzliwości, szacunku i tolerancji dla drugiej strony.

cecha

Agresywne zachowanie jest trudne, emocjonalny, skierowany atak na osoby, gotowy i chętny do wyrządzenia szkody. Wyraża niechęć do tematu. Mowy nienawiści nazwał to zachowanie, które nie weszło w życie, a słowo to jest używane jako narzędzie. Ten destrukcyjny wpływ może powodować uszkodzenia, przeciwko której został skierowany. Agresja może być uzależnione reakcji obronnej. Na przykład, pracownik stara się usprawiedliwiać się w odpowiedzi na uwagi przełożonych lub osób szukających sposobu na „zachować twarz”. Użycie obraźliwych wypowiedzi (niekoniecznie tabu) słów i zwrotów można oglądać pod różnymi kątami. Na przykład, może być środkiem do agresji słownej, emocjonalne i ekspresyjne reakcji nieprzyjemnych działań lub zdarzeń. Nadużywanie i zmniejszenie społecznej sytuacji odbiorcy, dając pewną osobę cechy negatywne. Mówiąc o agresji w mowie, należy podać myśli Achillesa Tatia. Powiedział słowo jak strzała wypuszczona z łuku. To przebija duszę, zadając rany. Nadużycia strzały gniewu sugerować odsłonić nędzę człowieka, zanurzając go w smutku. Wyrzuty zadać ranę, która nazywa się wstyd. Pomimo faktu, że zastrzyki bezkrwawe słowa, powinny one być bardzo głęboka.

wniosek

, таким образом, является следствием нарушения формул этикета речи, невыполнения правил и норм культурного взаимодействия, недостатка воспитания и пренебрежения саморазвитием. Każda awaria komunikatywna, co jest wynikiem naruszenia mowy wzorach Etykieta, domyślnych reguł i norm interakcji kulturowej, brak edukacji i samorozwoju zaniedbania. Dynamicznie rozwijające się warunki współczesnego życia wymaga ludzi do poświęcenia, samodyscypliny, możliwość nawiązania kontaktu z innymi. ? Jak uniknąć błędów komunikacyjnych? Usunięcie barier w interakcji może każdy. Aby to zrobić, należy zwrócić uwagę na samokształcenie, aby nauczyć się podstawowych zasad i norm komunikacji, etykiety mowy. Ogromna pomoc w tym będzie czytać rosyjskich klasyków. Literatura wprowadza czytelników do próby piękną i poprawną mowę. Sukces zawsze przychodzi do tych, którzy ciężko pracują, aby osiągnąć swoje cele. Balzac twierdził urok w rozmowie i łatwość umysłu – lub dar od natury, lub owocu edukacji, która rozpoczęła się już w kołysce. Rozwój umiejętności, zdolność do interakcji z innymi otwiera wiele drzwi. Ludzie z kulturą mowy są interesującymi rozmówcami. Z nich przyjemność być w firmie, dla nich to jest możliwe, aby poprosić o poradę. Oni zawsze słuchać uwagę rozmówcy, dzielą się swoimi doświadczeniami, aby pomóc rozwiązać problemy.