893 Shares 5806 views

Płeć jest tylko seksem czy szerszym pojęciem?

Takie pojęcia, jak płeć, płeć i psychologia płci są obecnie szeroko rozpowszechnione. Więc co to jest płeć? Ta koncepcja jest o wiele szersza niż prosta tożsamość jednostki do określonej płci. Biologiczna płeć pacjenta nie ulega zmianie w ciągu całego życia (z wyjątkiem przypadków interwencji chirurgicznej). Płeć jest raczej cechą psychologiczną, która ma właściwości do zmiany w przebiegu rozwoju społeczeństwa, a także różnych w różnych kulturach i społecznościach.


Definicja

Więc co to jest płeć? Definicją tego pojęcia jest opisanie całego kompleksu behawioralnego, który charakteryzuje osobę jako mężczyzna lub kobietę. Należy zauważyć, że fizjologiczne aspekty odgrywają drugorzędną rolę. Przede wszystkim płeć jest społecznie uwarunkowanym modelem osoby, która określa jego pozycję w społeczeństwie. Pojęcie płci zawiera zestaw norm kulturowych i społecznych, określonych przez osobę w społeczeństwie, w zależności od płci fizjologicznej. Innymi słowy, płeć jest to, co człowiek powinien mieć jako mężczyzna lub kobieta. W ten sposób role płci determinowane są przez cechy społeczeństwa, w którym żyje. Należy również zauważyć, że człowiek biologiczny może wcale nie mieć tożsamości płciowej z mężczyznami, a także kobietą.

Problem tożsamości płciowej

Jak kształtuje się płeć osoby w społeczeństwie, w jaki sposób przyswaja sobie cechy roli seksualnej, jakie problemy powstają, jeśli tak się nie stanie? Powstanie lub projekt identyfikacji seksualnej podmiotu przez całe życie – jest to kwestia płci jako pojęcia społecznego. W procesie stania się osobą przechodzi wiele etapów projektowania tożsamości płciowej. Pierwsza to rzeczywista tożsamość płciowa. Osoba zdaje sobie sprawę z jego biologicznej przynależności do pewnej płci, świadoma swojego ciała. W drugim etapie nauczane są i akceptowane role społeczne, które są charakterystyczne dla płci w danym społeczeństwie. I, wreszcie, na trzecim etapie, struktura płci osobowości została zakończona; Osoba postrzega siebie jako część struktury społecznej, buduje odpowiednie stosunki między płciami. Tak więc płeć jest integralną częścią funkcjonowania społeczeństwa, buduje pewne związki, tworzy system stereotypów społecznych itd.

Pojęcie płci w opinii publicznej

Z pewnością wielu ludzi słyszało takie stwierdzenia, jak "prawdziwy człowiek powinien …", "kobieta powinna być …", itd. Jest to system stereotypów społecznych dotyczących tożsamości płciowej. We współczesnym świecie emancypacji kobiet, ustanowieniu równości płci, niszczeniu instytucji małżeństwa i rodziny, ludzie są zdezorientowani, nie wie, jakie role są związane z określoną płcią. Istnieje wiele nieporozumień, odrzucenie przez wiele osób ról wyznaczonych przez archaiczne społeczeństwo. Tak więc we współczesnym świecie płeć jest dość niejasną koncepcją, która z biegiem czasu musi niewątpliwie zmieniać się w wymaganiach społeczeństwa.