401 Shares 4964 views

Główne sfery społeczeństwa

sfera publiczna – zbiór zrównoważonych relacji między różnymi podmiotami społecznymi.

Każda kula jest społeczeństwo obejmuje instytucje społeczne, niektóre rodzaje działalności człowieka (np religijnych, politycznych lub edukacyjnych) oraz istniejące relacje między ludźmi.

Główne sfery społeczeństwa. rodzaje :

 • społeczne (naród, narody, klasy, płci i wieku grupy, etc.);
 • (siły wytwórcze i stosunki gospodarcze);
 • polityczne (partia, stan, publiczny i ruch polityczny);
 • duchowy (moralność, religia, sztuka, nauka i edukacja).

zabezpieczenie społeczne

Zakres społeczna – to zbiór relacji, przedsiębiorstw, przemysłu i organizacji zaangażowanych i określania poziomu i życia społeczeństwa i jego dobro. Ta sfera usług, o których mowa głównie Sverre – Kultura, edukacja, zdrowie, wychowanie fizyczne, zabezpieczenia społecznego, usług jedzenie, transport pasażerski, usług publicznych i komunikacji.

Pojęcie „sfery społecznej” ma różne znaczenia, ale wszystkie one są ze sobą powiązane. W socjologii – jest sferą społeczeństwa, co samo w sobie zawiera różne społeczności społecznych oraz silne więzi między nimi. Nauk politycznych i ekonomii – zestaw gałęzi przemysłu, organizacji i przedsiębiorstw, których głównym zadaniem jest poprawa życia społeczności.

Obszar ten obejmuje różne społeczeństwa społecznego i relacji między nimi. Zajmując pewną pozycję w społeczeństwie, człowiek wchodzi inną społeczność.

sfera gospodarcza

Sfera gospodarcza – zbiór relacji między ludźmi, których wystąpienie jest wynikiem tworzenia i przepływu różnych dóbr materialnych; obszar wymiany, produkcji, konsumpcji i dystrybucji towarów i usług. Metoda produkcji i dystrybucji dóbr materialnych – jest głównym czynnikiem, który determinuje specyfikę stosunków ekonomicznych.

Głównym celem tego sektora społeczeństwa jest do kwestii takich jak: „co, jak i dla kogo produkować” i „jak pogodzić procesy produkcji i konsumpcji?”.

Struktura ekonomicznych aspektów społeczeństwa składa się z:

 • siły wytwórcze – siły roboczej (osoby), narzędzia i przedmioty z życia zawodowego;
 • Stosunki przemysłowe – jest produkcja towarów, jego dystrybucji, dalszej wymiany lub konsumpcji.

sfera polityczna

sfera polityczna – to postawy ludzi, które są głównie związane bezpośrednio z rządem i zaangażowani we wspólne bezpieczeństwo. Istnieją następujące elementy sferze politycznej:

 • instytucje polityczne i organizacje – rewolucyjny ruch, społeczne grupy, prezydencja, partia, system parlamentarny, obywatelstwa i innych;
 • komunikaty polityczne – formy i łącznikiem między różnymi podmiotami politycznymi, ich związek;
 • Normy polityczne – normy moralne, polityczne i prawne, tradycje i zwyczaje;
 • ideologia i kultura polityczna – idea natury politycznej, psychologii politycznej i kultury.

Sfera duchowa

Zakres duchowe – to obszar niematerialnych i idealnych struktur, które zawierają różne wartości i idei religii, moralności i sztuki.

Struktura tego sektora społeczeństwa obejmuje:

 • moralność – system idei, norm moralnych, działania i oceny;
 • religia – różne formy filozofii, która opiera się na wierze w moc Boga;
 • Sztuka – życie duchowe, wrażliwość artystyczną i mistrzostwo świata;
 • edukacja – proces szkolenia i kształcenia;
 • prawo – orzekł, że państwo wspiera.

Wszystkie aspekty społeczeństwa są ze sobą ściśle powiązane

Każdy obszar charakteryzuje się niezależnością, ale jednocześnie każdy z nich jest w ścisłej współpracy z innymi. Granice między sferami przejrzystości i rozmycia Spółki.