884 Shares 7239 views

Definicja, funkcje i cechy rodziny

Dziś ważne jest, aby wszelkiego rodzaju sposób promowania i wzmacniania wartości rodzinnych do wszystkich krajów i wszystkich jego jednostek terytorialnych służyć jako pozytywny przykład tworzenia i późniejszego rozwoju instytucji jako jednostki społecznej i ekonomicznej społeczeństwa. в полной мере могут быть аргументированы следующими ценностями: совместное ведение хозяйства, справедливое распределение бюджета, достойное воспитание будущего поколения и так далее. Rodzina podpisuje pełna może być uzasadnione następującymi wartościami: wspólne zarządzanie gospodarką, sprawiedliwego podziału budżetu, właściwego wychowania przyszłego pokolenia, i tak dalej. Wskazane jest, aby opisz szczegółowo wszystkie aspekty tej instytucji.


Ważnym czynnikiem socjalizacji społeczeństwa

, можно сделать вывод о том, что данный институт представляет собой относительно небольшое общественное объединение, основанием для которого является кровное родство, брак или же усыновление, что тесно связано с общностью бюджетных средств, быта, а также взаимной ответственностью, следовательно, и комплексом семейных отношений, основанных на связях биологического характера, правовых нормах и порядке усыновления (попечительства). Jeśli analizować szczegółowo objawy rodziny i małżeństwa, możemy stwierdzić, że instytucja ta jest stosunkowo niewielka stowarzyszenie publiczne, którego podstawą jest związek krwi, małżeństwa lub adopcji, który jest ściśle związany ze wspólnego budżetu, życia i wzajemnej odpowiedzialności stąd skomplikowane relacje rodzinne, oparte na połączeniach o charakterze biologicznym norm prawnych i porządku przyjęcie (opiekuńczego).

Historia Instytutu jest równoznaczne z faktycznym sposobem życia ludzkości jako całości. Zatem wniosek jest taki, że rodzina jest jednym z najstarszych typów grup społecznych. Ważne jest, aby pamiętać, że w dzisiejszym świecie, niektóre prymitywne społeczeństwa świętować rodzinie jedyną instytucją, która jest w stanie aktywnie wykonywać swoje funkcje. Należą do nich plemiona środkowej Afryce, Oceanii, a ludy Północy.

Kluczowe cechy rodziny

Naturalnie, wraz z rozwojem społeczeństwa, małżeństwa i rodziny przechodzą pewne zmiany. Jednak ugruntowane czynniki tej kwestii pozostają niezmienione. как общественно важного института. Wśród nich są znaki rodzinie jako społecznie ważnej instytucji. Zatem podstawowe elementy kategorii są następujące:

 • Związek pomiędzy mężczyzną a kobietą o formalny argument.
 • Ślub na dobrowolnej zgody obu stron.
 • Wspólnota życia jako podstawowy łącznik między członkami rodziny.
 • Wejście w małżeńskich relacjach charakteru.
 • Chęć dalszego urodzenia, socjalizacji i, oczywiście, edukację dzieci.

вполне объясняют причину отнесения этого института к наиболее важным ценностям общества. Na podstawie przepisów, możemy śmiało powiedzieć, że znaki z rodziny dość wyjaśnić przyczynę włączenie tej instytucji do najważniejszych wartości społecznych. Tak, to jest możliwe do utworzenia funkcjonalnego systemu rodzinnego i zidentyfikować szereg indywidualnych cech, które charakteryzują instytucją społeczną na podstawie punktów.

Podstawowe funkcje rodziny

Według klasyfikacji tradycyjnej postanowił przeznaczyć następujące funkcje że rodzina wykonuje podczas wszystkich etapów jej działalności:

 • funkcja reprodukcyjna wymaga ustanowienia natury seksualnej relacji z późniejszych narodzin dzieci. Reprezentacja funkcji jest wiodącym, ponieważ jest odpowiedzialny za kontynuację gatunku.
 • Funkcja ekonomiczno-gospodarcza jest tworzenie wspólnych wartości przyrody, sprzątania i organizacji gospodarstwa domowego. Powinno to także włączenia stolicach, ale obecnie istnieje tendencja w kierunku jasne niezależności małżonków w kategoriach materialnych.
 • Funkcja regeneracyjna mówi o zachowaniu wartości i relikwie przodków, jak również przeniesienie doświadczeń ze starszego pokolenia na młodsze.
 • funkcja edukacyjna i edukacyjnych kładzie główny cel realizacji godnej moralnego i psychicznego rozwoju dzieci, zapewniając im edukację i wychowanie dzieci w kategoriach moralnych i etycznych.

Oznaki dobrej rodziny

Jakość wykonania powyższych funkcji wskazuje na stopień sukcesu generowanego przez instytut. Dlatego społeczeństwo postanowił klasyfikować rodziny udany i nie całkiem. : Tak, jest to stosowne rozważenie podstawowe cechy szczęśliwej rodziny:

 • Wszyscy członkowie są w kontakcie ze sobą, a co najważniejsze – wiedzą, jak słuchać siebie nawzajem.
 • Podczas sporu, opinia każdego członka rodziny.
 • Obowiązków i odpowiedzialności w ujęciu względnym jest podzielona między wszystkich członków komórką społeczeństwa.
 • członkowie rodziny wzajemnie wspierać nie tylko w ciężkich przypadkach (np choroby), ale także w życiu codziennym.
 • Wszyscy wierzymy w siebie i mieć odpowiednią samoocenę. Ponadto, każdy motywowane przejściu i nigdy nie traci wiary w jej powodzenie.
 • Rodzina uczy się szanować innych ludzi i staram się nie krytykować, czy wybór przyjaciółmi lub kierunku wykorzystania wolnego czasu.
 • Członkowie rodziny mają wspólny zbiór wartości, poznać swoje prawa.

Co jeszcze?

: Pozytywne sygnały z rodziny są:

 • Obecność tradycji, wiedzy dzieci o swoich korzeniach.
 • Zmienność i dynamiczne koalicje między członkami.
 • Rodzicielstwo optymistyczne podejście do życia i odpowiednio wszystkich jego aspektach, oraz powstawanie zdrowego poczucia humoru u dzieci.
 • Zapewnienie wystarczającej uwagi do duchowej sfery życia.
 • Dedykacja do wymaganego czasu rozrywki i rekreacji.
 • Zachęcające wspólny posiłek (a czasem i gotowanie).
 • Zachęcanie do altruizmu (bezinteresowne działanie na rzecz innej osoby, szkoły, itd.).
 • Tworzenie godnych warunków do osobistego rozwoju każdego członka rodziny.
 • powściągliwość wyjątek w obsłudze członków rodziny o wsparcie do siebie lub do ekspertów z danej kategorii.
 • предполагают совместные туристические или спортивные мероприятия. Znaki zdrowej rodziny zakładają wspólnych imprez turystycznych lub sportowych. Może to być wycieczka, wyjazd do kręgielni, siłowni, a nawet koszykówkę. Ponadto zwykły weekend w kraju będzie służyć jako wspaniałe wakacje, przyczyniając się do wzmocnienia rodziny, nie tylko pod względem zdrowia, ale także w odniesieniu do interakcji z jej członków.

Rodzaje organizacji rodzinnej

W wyniku kompleksowego badania instytucji rodziny istnieje kilka rodzajów jego organizacji. Tak więc, w zależności od formy małżeństwa odróżnić monogamicznym rodziny, poligamii, poligamii i poliandrii i. Jeśli weźmiemy pod uwagę instytucję małżonków płciowych, istnieje rodzin homoseksualnych i heteroseksualnych. Takie czynniki jak liczba dzieci klasyfikuje obiekty oglądany na niepłodnej (bezdzietnych), jedno dziecko, małe rodziny, srednedetnye i naturalnie wiele dzieci. W zależności od składu prostego usunięcia (atomowych) i kompleksu (patriarchalnej) rodziny. najpierw podzielone na podstawowe i związek z kolei. Jeśli weźmiemy pod uwagę instytucję pod kątem znalezienia w nim człowieka, istnieją obiekty rodzicielskie i reprodukcyjne. Czynniki takie jak pokój dla rodziny, sugeruje klasyfikacji je na matrilocality, patrylokalne i neolokalnye. Wreszcie, w zależności od rodzaju rodzicielstwo rodzina zazwyczaj wybitny autorytarny, liberalny i demokratyczny.

Cechy i instytucja problemów rodzinnych na obecnym etapie życia społecznego

остаются неизменными. Pomimo szybkiego okres czasu, podstawowe funkcje pozostają takie same rodziny. Jednak niektóre regulacje być cechy tego instytutu, dodatkowo, do tej pory istnieje tendencja wzrostu problemów związanych z nowoczesną komórką społeczeństwa. Ważne cechy rodziny dzisiaj jest jego jądrowy „content” (jądro rodzina składa się w całości żona, mąż i dzieci), jak również egalitaryzm (podstawę takiej rodziny uznaje się za równe i dobrowolny, niezależnie od względów materialnych i opinii ludzi, Związek mężczyzny i kobiety). Ponadto, jednostka społeczna jest exogamous, że jest podporządkowany zakazu małżeństw krewnych i „symetryczny”, w którym oboje małżonkowie pracują.

Głównym problemem współczesnej rodziny

Wśród głównych problemów są często spotykane na obecnym etapie społeczeństwa, konieczne jest, aby przeznaczyć późniejsze tworzenie gotowości społecznej do założenia rodziny, wzrost liczby rozwodów, jak również przekształcenie instytucji ekonomicznej małżeństwa moralne i prawne (w wyniku rewolucji naukowej i technologicznej). Aby rozwiązać te problemy, współczesne społeczeństwo musi podjąć wielki wysiłek, ponieważ co roku sytuacja jest tylko coraz gorzej. Każdy wie, że każda para przechodzi przez kilka etapów rozwoju (dotyczących stosunków osobistych). Zatem przejście z jednego poziomu na drugi, zwykle towarzyszy poważny kryzys, który jest w stanie pokonać tylko najmądrzejsi i najbardziej wpływowych ludzi. Dziś nawet niemożliwe jest możliwe. Tak, trzeba wierzyć i działać!