369 Shares 4527 views

Plan pracy w grupie przygotowawczej z rodzicami. Notatka dla rodziców. Konsultacje dla rodziców w grupie przygotowawczej

Pojęcie edukacji przedszkolnej mówi, że pierwsi nauczyciele są rodzicami. Psychologowie udowodnili, że dbałość o dziecko, atmosferę zaufania, uwagę w rodzinie stają się podstawą normalnego rozwoju osobowości dziecka. Wielu uważa, że edukacja i wychowanie przedszkolaka leży wyłącznie w gestii nauczycieli. W rzeczywistości tylko wspólne działania DOU i rodziców mogą przynieść pozytywne rezultaty. Dlatego w placówkach przedszkolnych dużo uwagi poświęca się tej dziedzinie aktywności pedagogicznej. Nasz materiał pomoże zaplanować pracę w grupie przygotowawczej z rodzicami i skutecznie ją wdrożyć w procesie edukacyjnym.

Cel i zadania pracy z rodzicami w DOW

W naszym społeczeństwie sytuacja jest powszechna, gdy dorośli po udzieleniu dziecku przedszkola całkowicie zanurzają się w dni robocze, zmartwienia, problemy, niewiele uwagi na dziecko. Oczywiście rodzice starają się zapewnić dziecku wszystko, czego potrzeba, ale wynik okazuje się odwrotny – w takich warunkach dziecko nie może normalnie rozwijać, są narzekania w kształtowaniu osobowości, często są zaburzenia psychiczne. Dlatego głównym celem instytucji przedszkolnych w pracy z rodziną uczniów jest stworzenie aktywnej pozycji dorosłych. Oznacza to, że rodzice powinni stać się proaktywnymi uczestnikami procesu pedagogicznego. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla starszych uczniów, więc w wieku 5 lat pojawia się punkt zwrotny w kształtowaniu osobowości, związanym z tym, że dziecko jest gotowe zostać uczniakiem.

Warto również zauważyć, że rodzice nie zawsze radzą sobie z zadaniami pedagogicznymi – wynika to z braku wykształcenia profilowego. W związku z tym istnieje potrzeba podniesienia kompetencji dorosłych w wychowaniu dzieci – to zadanie powinno być również realizowane dzięki ścisłej współpracy DOW z rodzinami uczniów.

Plan pracy

Aby rozwiązać zadania w instytucjach przedszkolnych, organizowane są kierowane działania. Ważnym dokumentem regulującym ten proces jest roczny plan pracy w grupie przygotowawczej z rodzicami. Opracowany jest na podstawie aktów normatywnych, ale jednocześnie uwzględnia się faktyczne potrzeby rodzin. Treść planu powinna obejmować różne działania, w tym:

 • Prace informacyjne;
 • Środki diagnostyczne;
 • Edukacja psychologiczna i pedagogiczna;
 • Popularyzacja wartości rodzinnych, znaczenie wspólnego wypoczynku.

Dokument taki jest sporządzany przez cały rok akademicki. Wykresy planu nie są ściśle regulowane, ale rekomendowane to: "Nazwa wydarzenia", "Cele i zadania pedagogiczne", "Timing", "Responsible performer".

Informacje i działania edukacyjne

Plan pracy w grupie przygotowawczej z rodzicami obejmuje działania mające na celu zapoznanie się z warunkami pobytu dzieci w przedszkolu, oferowanych dodatkowych usług oraz specjalnych usługach organizowanych w placówce (na przykład terapii mowy, psychologii). Te informacje mogą być przekazywane za pomocą broszur reklamowych, stojaków informacyjnych. Ponadto, skuteczna forma działań informacyjnych w przedszkolu jest konsultacją dla rodziców. W grupie przygotowawczej do dyskusji można zasugerować następujące tematy: "Pierwsze kroki do pierwszej klasy", "Kryzys sześć lat i sposoby na jego pokonanie", "Czy jest czas, aby pójść do szkoły?"

Diagnostyka

Aby interakcje z rodzicami w grupie przygotowawczej były wydajne, konieczne jest określenie potrzeb dzieci. Ponadto istotne jest określenie pilnych problemów, "pilnych" kwestii związanych z wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwiązuj takie problemy za pomocą wywiadów indywidualnych i grupowych, ankiet.

Najbardziej dostępną i wspólną formą diagnozy są kwestionariusze dla rodziców. W grupie przygotowawczej można zaproponować takie tematy, jak "Konieczność uczenia się czytania i pisania na etapie wizyty w przedszkolu", "Stan zdrowia dziecka", "Procedury hartowania: wady i zalety" i inne.

Pedagogiczna edukacja rodziców

Zwiększanie kompetencji rodziców w rozwoju i wychowaniu dzieci jest jednym z najważniejszych zadań interakcji między DOW a rodziną. W placówce przedszkolnej organizowane są różne formy działalności w tym kierunku. Tak więc przyszły plan z rodzicami w grupie przygotowawczej obejmuje:

 • Spotkania rodziców;
 • Konsultacje;
 • Szkolenia psychologiczne i pedagogiczne;
 • Dekoracje narożników tematycznych, stoisk;
 • Wspólne wydarzenia masowe.

Spotkania rodziców

Skuteczną i wydajną formą pracy w DOW jest spotkanie rodziców. W przygotowaniach (grupy średniej i młodzieży mogą uczestniczyć także jako słuchacze) kategorię wiekową uczniów, tematy takich wydarzeń mogą być następujące: "reżim dnia przyszłego pierwszego stopnia", "gra w życiu starszego przedszkola", "sport i odpuszczanie jako zapobieganie chorobom zakaźnym".

Dzięki takiej formie pracy jako spotkania rodziców można rozwiązywać różne zadania pedagogiczne, w szczególności informować o warunkach pobytu dzieci w DOW, przeprowadzać kwestionariusze, określić rzeczywiste potrzeby dzieci podczas rozmowy i podnieść poziom kompetencji dorosłych w sprawach wychowania.

Podczas prowadzenia takiej formy działalności należy przechowywać protokół spotkania, w którym są omawiane kwestie, podjęte decyzje, praktyczne działania i inne.

Konsultacje

Nie mniej skuteczne w rozwiązywaniu zadań pedagogicznych, forma aktywności w DOW jest konsultacją dla rodziców. W grupie przygotowawczej jest prowadzona zgodnie z planem, aw przypadku problemów. Prace takie można prowadzić zarówno w formie zbiorowego spotkania, jak i indywidualnie.

Narożniki i stojaki dla rodziców

Inną metodą oświecenia pracy z rodzicami jest produkcja specjalnych drzewostanów, dzięki którym dzieci do przedszkola, dorośli mają okazję zapoznać się z aktualnymi informacjami. Jak zorganizować róg dla rodziców w grupie przygotowawczej? Najbardziej dogodną opcją będzie zakup gotowych stoisk z dostępnymi "kieszeniami" w celu uzyskania informacji. Jego zaletą jest to, że jest on estetycznie zaprojektowany i praktyczny. Na stojaku dla rodziców należy regularnie aktualizować:

 • Psychologiczne i pedagogiczne cechy wieku dzieci 5-6 lat;
 • Tryb dnia;
 • Harmonogram zajęć;
 • Menu;
 • Dane antropometryczne studentów grupy;
 • Zalecenia pedagogiczne, porady terapeuty mowy i psychologa;
 • Reklamy.

Również w tym rogu można umieścić strefy wystawy dzieł dla dzieci, "trumną umiejętności pedagogicznych", w której można na przykład opublikować notatkę dla rodziców na temat rzeczywistym, folder z fotografiami dzieci podczas ich twórczej działalności i wiele innych.

Organizacja wypoczynku

Aby utworzyć aktywną pozycję pedagogiczną, imprezy rodzinne organizowane są w placówce przedszkolnej dla dzieci. Plan pracy w grupie przygotowawczej z rodzicami obejmuje matinee, imprezy sportowe, kreatywne działania zbiorowe.

Organizacja takich wydarzeń obejmuje przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac przygotowawczych zarówno dla uczniów jak i ich rodziny. Podczas realizacji takich wspólnych wakacji ważne jest, aby stworzyć ciepłą i przyjazną atmosferę interakcji między nauczycielami a rodzicami, jak również dorosłych i dzieci. W tym celu przeprowadza się konsultacje dla rodziców. W grupie przygotowawczej tematy tego typu wydarzeń mogą być następujące: "Wartości rodzinne", "Wsparcie, zrozumienie dorosłych jako czynnik komfortu psychicznego starszego przedszkola".

Tematyczne przypomnienia

Prostym, dostępnym rodzajem pracy edukacyjnej jest produkcja specjalnych broszur i ulotek. Mogą publikować informacje o nadchodzących wydarzeniach, ważnych momentach organizacyjnych. Notatka dla rodziców zawiera różne zalecenia, zasady postępowania w danej sytuacji. Na przykład możesz zaproponować następujące tematy: "Dziecko nie mówi dobrze: co zrobić", "Pomysły na chód jesienny", "Naukowe eksperymenty dla dzieci w wieku 5 lat".

Plan pracy w grupie przygotowawczej z rodzicami jest głównym dokumentem instytucji przedszkolnej, która odzwierciedla cały szereg działań mających na celu zwiększenie aktywności, inicjatywy dorosłych, organizacji interakcji między wychowawcami a rodziną uczniów oraz zapewnienia niezbędnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.